sobota 25. října 2014

Druhý vatikánský koncil se rozešel s Magisteriem
Druhý vatikánský koncil se rozešel s Magisteriem

Juan Valdivieso, Chile

Stále se nám říká, že Druhý vatikánský koncil sledoval stejnou linii jako předešlé koncily, a že jedinou odlišností bylo, že měl více pastorační charakter. Titíž lidé nám říkají, že tento koncil by měl být interpretován v rámci kontinuity Magisteria. Ve skutečnosti to není možné, protože ti, kdo nám říkají, abychom jej interpretovali v rámci této „kontinuity“ končí tím, že přijímají všechny omyly a odchylky, které vyvstaly z téhož koncilu a jsou světem přijímané s úplným klidem. Vlastně to není možné udělat jednoduše proto, že žádná taková kontinuita neexistuje.

Mezi záměry tohoto blogu patří i kritizování takových úskoků, a tento je největším z nich, nejnestoudnější náboženský podvod, jaký si lze představit. Říkám to s velkým smutkem duše. Co je mi jasné je to, že abychom zůstali věrní katolické víře, měli bychom vzdorovat a ne zůstávat pasivními pozorovateli tváří v tvář tomuto skutečnému utrpení, které Církev prožívá.

Nepokusíme se zde provést věroučný rozbor koncilu, protože toto téma je velmi rozsáhlé. Jen níže ocitujeme některé důležité církevní osobnosti, které potvrzují, že Druhý vatikánský koncil se rozešel s tradicí.

Známý progresivistický teolog Hans Küng prohlašuje: „V porovnání s tridentskou epochou protireformace Druhý vatikánský koncil představuje – ve své základní charakteristice – obrat o 180 stupňů. Po druhém vatikánském koncilu se zrodila nová Církev.“

A další známý současný teolog, Yves Congar, jeden z „mozků“ Druhého vatikánského koncilu, připustil, že „nemůžeme popřít, že tento text (Koncilové deklarace o náboženské svobodě) do značné míry říká odlišné věci od Syllabu z roku 1864, včetně skoro protikladů k tezím 15, 77 a 79 toho dokumentu.“

Na jiném místě Congar říká, že na Druhém vatikánském koncilu „Církev zažila svou pokojnou Říjnovou revoluci“, čímž odkazoval na známý „Rudý říjen“, kdy komunismus zničil carskou říši v Rusku.

Kardinál Leo Jozef Suenens, bruselský arcibiskup, potvrzuje, že koncil „znamená konec jak tridentské epochy, tak i éry Prvního vatikánského koncilu. Je to Francouzská revoluce v Církvi.“
Karel Rahner obhajuje, že historicko-teologický význam koncilu předpokládá tak velký rozchod s tradicí Církve, že je to srovnatelné s dobou prvotní Církve kdy se, podle něj, Kristovy učedníci rozešli s kontinuitou minulosti novým Ježíšovým učením. Rahner prohlašuje: „Dnes poprvé žijeme v epoše rozchodu tak velkého, jako byl ten, který se udál při přechodu od křesťanství židů ke křesťanství pohanů .“

Proslulý P. Marie-Dominique Chenu, který hrál důležitou roli při sepisování koncilových textů, potvrzuje, že v historii Církve znamená koncil zlom v její kontinuitě trvající takřka 1500 let, protože ukončil „konstantinovskou éru“ katolicismu. Dále se vychloubá, že přesně ty body jeho teologie, které papež Pius XII. zavrhnul, se staly body, které byly novými autoritami v 60. letech prosazovány.
Když byl nynější Benedikt XVI. prefektem Kongregace pro nauku víry, prohlásil o koncilové konstituci Gaudium et spes a dekretech vztahujících se k náboženské svobodě a ekumenismu toto: „Představují revizi Syllabu Pia IX., jistý druh antiSyllabu ... do takové míry, že vyjadřují pokus oficiálně uvést Církev do souladu se světem, jakým se stal po roce 1789.“

V tomto kontextu kardinál Ratzinger pokračuje: „Církev,“ zvláště od Pia IX. a sv. Pia X. „přijala jednostranné stanovisko“ k modernímu světu. Navíc koncil a následující události „napravily zastaralý vztah ke státu“.

Věřím, že je důležité objasnit, že v této frázi je jistá nepřesnost, protože Církev nepřijala to, co on nazývá jednostranným stanoviskem k modernímu světu pouze od doby Pia IX. Spíše to bylo stanovisko konzistentní se zjevenou pravdou, kterého se všichni papeži od počátku Francouzské revoluce včetně Pia XII. drželi a zachovávali jej neporušené a bez přestávky.

Mohl bych pokračovat mnoha dalšími citáty, ale myslím si, že tyto postačují, aby účinně demonstrovaly, že Druhý vatikánský koncil se rozešel s tradičním Magisteriem Církve, a že tento koncil nenásledoval světlo Ducha Svatého, protože Bůh nemůže protiřečit Sám sobě.

Skončím úvahou o proslulém textu třetího tajemství, které požehnaná Panna Maria vyjevila ve Fátimě v roce 1917, a které na její výslovný příkaz mělo být zveřejněno ne později než v roce 1960. Mohlo být tajemství varováním před tímto odklonem od tradice Církve, který zapříčinil tak veliké zničující účinky ve víře v důsledku tohoto koncilu?  A může to být důvodem, proč do dneška nebylo zveřejněno? 

Překlad: D. Grof