sobota 25. října 2014

Jak mluvit k heretikům
Jak mluvit k heretikům
V této nebohé době ekumenismu, kdy heretici jsou mylně považováni za naše bratry, se zdá užitečným připomenout našim čtenářům, jak s nimi jednali velcí katolíci minulosti. Následuje text sv. Cyrila Alexandrijského převzatý z jeho proslovu ke koncilním Otcům v Efesu (431) o Nestoriovi, tehdejším patriarchovi Konstantinopole. V něm  můžeme ocenit silný jazyk světce naplněného vnuknutím - příklad, který bychom měli napodobit.
Sv. Cyril Alexandrijský
Zde před sebou vidím shromážděny mistry zbožnosti, pilíře a světla naší víry...mstitele zločinného rouhání, pronásledování, kterým trpíme, a urážek uvalených na naší (katolickou) slávu...
Ve své touze zbavit jediného Syna Božího Jeho Božství vymyslel onen rouhavý Nestorius, který uplácí nerozumné, tuto rouhavost ke zkáze duší. Je to zlovolný a bezbožný člověk ... ohavný vůdce kacířů...
Kdo kdy slyšel tak strašlivé a hrozné věci? Nemluvte mi o smělosti těch, kdo zavraždili Ježíše Krista. Kdo nechápe, že ještě zločinnější než onen zločin je rouhačství toho, kdo je ospravedlňuje, když říká: „Ten, jehož jste ukřižovali, byl pouhý člověk.“?
Všechny omyly pohanů, ... odporné úmysly a strašná hereze Ariova, ohavné rouhání manichejců, hnusné úmysly Sabelliovy a Porfyriovy, ... stejně jako ty nehodného Fotina, jehož rouhačství smělý Nestorius opakuje ... Co říct? Všechny tyto /hereze/ jsou překonány hříšností Nestoriovou, která dosahuje vrchol drzosti ...
Tvůj pád, ó Nestorie, byl větší než tvá opovážlivost! Ty, zcela špatný, narozený z nečisté rodiny, jsi shodil sám sebe do nejhlubší propasti rouhačství ...
Jestliže nechceš věřit v proroky, apoštoly a archanděla Gabriela, alespoň bys měl napodobit své druhy ve zlu, ďábly, kteří s hrůzou křičeli: "Co je ti po nás, Synu Boží? Přišel jsi nás trápit dříve, než nastal čas?" (Mt8:29). ... Ohromná věc, která nás uchvacuje údivem! Ďáblové se svým otcem Satanem nazývají Toho, který se zrodil z Panny Marie, Synem Božím, ale Nestorius redukuje Syna Božího na pouhého člověka ...
Oslavil jsi sám sebe a stal ses pyšným na své vlastní bláznovství. Zničil jsi mír ve čtyřech koutech země, když ses stal ve světě novátorem ... Bůh tě připraví o tvé kněžství a zbaví tě podpory Otců /tohoto koncilu/, a ty budeš postaven mimo zákon nejprve v císařském městě a pak na svém místě a v patriarchátu, který jsi nespravedlivě získal.
Z toho důvodu tě spravedliví uvidí a budou se bát /Boha/ a budou se ti vysmívat a říkat: Zde je ten muž, který si nevybral Boha za svého obránce, ale věřil ve své vlastní bohatství a stal se domýšlivým ve své ješitnosti.
Sigfrid Huber, Los Santos Padres,       
Buenos Aires: Desclée de Brouwer, vol. 1,str. 553.
Překlad: D. Grof