sobota 25. října 2014

Několik myšlenek k tradici
Několik myšlenek k tradici
Svatý Atanáš, zemřel L.P. 373:
Jste šťastní ti, kdo jste zůstali v Církvi skrze svou víru. Pevně se držíte základů víry, které jste získali z apoštolské tradice. V současné krizi jsou to oni, kdo se od ní odtrhli.
Papež sv. Štěpán I., 3. století:
Ať nezavádějí novoty v ničem, ale drží se tradicí.
Druhý koncil nicejský, 2. století:
Jestliže někdo odmítne všechnu církevní tradici, ať psanou nebo nepsanou, ať je stižen klatbou.
Katechismus tridentského koncilu, 16. století:
Pravá Církev se také pozná podle svého původu, který odvozuje pod zákonem milosti od apoštolů, protože její nauky nejsou ani nového, ani nedávného původu, ale byly dávno předány apoštoly a rozšířeny po světě.
Svatý Atanáš:
Nikdo, mí milovaní bratři, nikdy nezvítězí nad vaší vírou. A my pevně věříme, že Bůh nám jednoho dne navrátí naše kostely.
Svatý Vincent de Lérins, zemřel přibližně L.P. 445:
Co má tedy katolík udělat, jestliže se nějaká část Církve oddělí od jednoty univerzální víry? Co má na výběr? A jestliže se nějaká nová nákaza pokusí otrávit už nejen malou část Církve, ale celou Církev najednou, pak jeho velkou starostí bude, aby navázal na starobylost, která už nemůže být svedena na scestí žádnou lživou novotou.
G. K. Chesterton, 20. století:
Cesta dávných století je posetá mrtvými modernisty.
G. K. Chesterton:
Až se křesťanství smíří se světem, bude to konec křesťanství.
Svatý Jeroným, Dopisy, 4. století:
Nejlepší rada, kterou vám mohu dát je tato: Církevní tradice – zvláště když neodporují víře – by měly být zachovávány ve formě, ve které je předešlé generace předaly.
Svatý Tomáš Akvinský:
Pevně se držte toho, aby naše víra byla identická s vírou dřívějších věřících. Zapřete ji a vytratí se jednota Církve.
Papež sv. Pius X.,Pascendi Dominici Gregis (8. září 1907):
Pokud by se někdo pokusil o úkol sesbírat dohromady všechny omyly, se kterými se přišlo proti víře, a měl by je soustředit do jednoho a zhmotnit je, bezpochyby by nemohl uspět lépe, než se to povedlo modernistům. Ba dokonce víc než to, protože...jejich systém znamená zničení nejen katolického náboženství samotného, ale všech náboženství.
Svatý Isidor, Etymologie, 7. století:
Hereze je tedy z řeckého slova znamenajícího „volba“...ale my nemáme dovoleno věřit čemukoliv, co si zvolíme, ani si zvolit, cokoliv, čemu někdo jiný věřil. My máme apoštoly Boží jako autority, které si nezvolily, čemu budou věřit, ale věrně předávaly učení Krista. Takže i kdyby anděl z nebes kázal něco jiného, propadl by klatbě.
Papež Pius XII., pár dní před svou smrtí:
V den, kdy Církev opustí svůj univerzální jazyk, bude dnem, než se vrátí do katakomb.
Svatý Vincent de Lérins, Commonitoria, 5. století:
Kristova Církev, zanícená a ostražitá strážkyně dogmat jí zaručených, nikdy nezmění žádnou jejich podstatu. Ani je neoslabí, ani k nim nepřidá. Ani nezkrátí, co je nezbytné, ani nepřidá věci nadbytečné..ale obětuje všechnu svou píli jednomu cíli: zacházet s tradicí věrně a rozumně, upevnit a posílit co je už jasné, a uchránit co bylo stvrzeno a vymezeno.
Svatý Hyppolit, Apoštolská tradice, 3. století:
A nyní, skrze lásku, kterou On měl ke všem svatým, přicházíme k našemu nejdůležitějšímu tématu, obracíme se k předmětu tradice, která je pro církve vhodná, aby se ti, kdo byli řádně poučeni, mohli pevně přidržet tradicí, které pokračovaly doteď, a plně je chápali..a tedy si ještě pevněji stáli za svým..
Zdroj:TraditionalCatholicInformation
Překlad: D. Grof