sobota 25. října 2014

Je koncil podezřelý z hereze?
Je koncil podezřelý z hereze?

Výměna názorů mezi biskupem Castro Mayerem a prof. Correou de Oliveirou
 
20. srpna 1980 přednášel biskup Antonio de Castro Mayer v Sao Paulu v Brazílii pro posluchače z řad členů TFP o svém postoji k nové mši a Druhému vatikánskému koncilu. Pan Atila Guimares, tajemník prof. Plinia Correa de Oliveiry, pořídil přepis této řeči. Na konci hovoru vybral některé části otázek a odpovědí z konverzace spolu s prof. Pliniem a přeložil je do angličtiny ku prospěchu čtenářů TIA (Traditon in Action – pozn. překl.).

Biskup Mayer – Ta věc, říct, že člověk by měl přijmout koncil interpretovaný ve světle tradice je těžko ospravedlnitelná. Protože jestli nemá koncil nic špatně, pak bychom ho měli interpretovat podle tradice, jestliže však má něco špatně, pak ho nemůžeme přijmout ve světle tradice. To je nepřijatelné. Není to seriózní interpretace.

Prof. Plinio – Jaké jsou nepřijatelné body koncilu, Vaše excelence?

Biskup Mayer – Abych mohl dát přesnou odpověď, musel bych prozkoumat naprosto celý koncil, což jsem nikdy neudělal. Ale jeden bod, který není přijatelný je deklarace o náboženské svobodě /Dignitatis humanae/. Na druhou stranu by bylo nezbytné provést výběr, protože koncil má mnoho dobrých věcí, ale také mnoho nebezpečných a nepřijatelných věcí. Prostudoval jsem a hlasoval jsem proti jeho /koncilovému/ postoji k náboženské svobodě a poté jsem poslal dopis Pavlu VI., kde říkám, že tento postoj nemohu akceptovat ...

Na koncilu také jsou texty, které umožňují dvojí výklad. V závislosti na tom kdo je čte mohou být chápány různým způsobem. Při návštěvě v Campos mi pan Jean Madiran /francouzský novinář a spisovatel, tradiční katolík – pozn. překl./ o těchto bodech řekl: „Některé texty dovolují pravověrný výklad, ale první výklad, který přichází během čtení je heterodoxní.“ To znamená, že je možné na ně použít pravověrný výklad, ale bezprostřední první interpretace není pravověrná.


Msgr. Castro Mayer 

Prof. Plinio – Když se tyto heterodoxní výklady zpronevěřují systému myšlení, ukazují na podezření z hereze, že?

Biskup Mayer – Ano, o tom není pochyb. Koncil byl sepsán s velkou péčí, aby se zamezilo takovému podezření, ale přesně tohle je to, co se stalo. Navíc existuje obecný princip, že když Církev učí, nemůže používat víceznačná slova. Její učení musí rozjasňovat a osvětlovat mysli, nemůže učit (dvojznačné) teze, které zatemňují mysli.

Když jsem navštívil Msgr. Kurtze /autoři neidentifikovali o koho šlo – pozn. překl./ v Římě, řekl mi: „Potřebujeme si vyžádat, aby byl koncil interpretován ve světle tradice.“ Řekl jsem mu: „Jak můžete interpretovat náboženskou svobodu ve světle tradice?“ Neexistuje způsob, jak to udělat. Koncilový perito /expert – pozn. překl./, který pomáhal napsat konstituci o Církvi /Lumen Gentium/ následně připustil: „Použili jsme dvojznačná slova tak, aby koncil mohl dát interpetaci, kterou považuje za legitimní.“

Takže, jak máme přijmout takový koncil? Nemůžeme. Proto jsem řekl Msgr. Lefébvremu: „Jedinou věc, kterou musíme ohledně koncilu udělat, je požádat Svatý stolec o jeho revizi.“

Dr. GVL – Souhlasím s argumenty Vaší excelence proti koncilu, ale vidím, že přinejmenším 90% biskupů jej akceptovalo, v podstatě pouze Vaše excelence a arcibiskup Lefébvre ne. Pavel VI. a Jan Pavel II. ho také přijali. Jak člověk může vysvětlit, z teologického pohledu, slib Našeho Pána (že brány pekelné nepřemohou naší Církev)?

Biskup Mayer – Zde musíte rozlišit, co je Církev. Církev není jen hierarchie. Je souborem věřících řízených a směrovaných hierarchií. Obecná interpretace koncilu hierarchií nevstoupila do povinného učení Církve. To znamená, že tito preláti neukládají své interpretace jako nepopiratelné pravdy víry. Z toho důvodu nemůžeme říct, že existuje omyl, který se předkládá jako všeobecná věrouka Církve, která musí být všemi přijata. Takto je neomylnost Církve zajištěna.

Přesto můžete říci: Ale (prakticky vzato) Církev neuspěla ve svém poslání obrany, uchování a šíření víry. Zde musíme vzít v potaz postoj věřících. Existuje mnoho věřících, kteří chodí na novou mši atd., ale dál žijí jako praví katolíci. Někteří si stěžují, jiní /tam/ chodí jen, aby dostali Svátost oltářní a neberou zřetel na další věcí, které se dějí. Proto nemůžeme říci, že na straně věřících existuje vědomé přilnutí k omylu. Z toho důvodu neomylnost Církve končí tím, že je zachována.

Neříkáme tím, že v Církvi neexistuje hluboká krize. Představuje to neustálou zkoušku pro všechny věřící (ke ztrátě víry).

Na poslední návštěvě v Paříži Benedikt XVI. znovu potvrdil koncilovou doktrínu o náboženské svobodě (Recent visit to Paris).

Prof. Plinio – Vaše excelence mluvila o nejednoznačnosti koncilu a já jsem mluvil o těch nejednoznačnostech, které tvoří systém myšlení. Nechte mě, Vaše excelence, rozvést v tomto bodě, zda je to správně nebo špatně. Já věřím, že poskládáním všech těch nejednoznačností dohromady tím, co z toho vyplyne, je špatná věrouka, falešná věrouka. Proto nejde o náhodné nejednoznačnosti z důvodu nepřesnosti pisatelů. I když si ony nejednoznačnosti odporují, existuje společný motiv, který je váže dohromady. Použil jsem /pro to/ výraz „podezření z hereze“.

Je dobré poukázat na ty zde (v auditoriu), kteří jsou obeznámeni s jazykem a důsledky občanského práva - když je osoba podezřelá ze zločinu v občanském právu, je považována za nevinnou dokud  jí není vina prokázána. Proto, i když je považována za vinou zločinem, jedná se s ní jako s nevinnou. To není stejné v případě podezření z hereze v kanonickém právu. Být podezřelý z hereze je samo o sobě zločinem. Proto když taková situace nastala, kdy jednotlivý autor píše nejednoznačné věci představující klamný systém myšlení, objektivně koná špatně a páchá zločin. Není pro něj přípustné toto konat.

Pokud to vztáhneme na koncil, nemůžeme zajít tak daleko, abychom řekli: „Koncil má mnoho těchto nejednoznačností, proto je heretický.“ Ale můžeme říct: „Je to dle kanonického práva mimořádná situace.“ 

Zdá se, že systematická nejednoznačnost koncilu jde proti učitelskému poslání Církve.

Je tato pozice správná?

Biskup Mayer – Jestliže by prostudování koncilu prokázalo, že systematická nejednoznačnost byla vždy používána za stejným cílem, hrozilo by autorům koncilu podezření (z hereze). Aby takové podezření znamenalo zločin, muselo by být potvrzeno autory. Pokud nepotvrdí podezření, nepodléhají kanonickému trestu.

Prof. Plinio – Zapříčiňují zločin, ale nepodléhají trestu?

Biskup Mayer – Podle kanonického práva pokud zapříčiňují zločin, vztahuje se na ně trest. Jestliže nepodléhají trestu, je to proto, že nezapříčinili zločin.

Prof. Plinio – Chápu. Máte pravdu.

Biskup Mayer – Jednoznačně řečeno, pokud není učiněno jasné obvinění proti osobě, nepodléhá trestu. Může podléhat vyšetřování posuzujícímu pravověrnost myšlení. Ale stále bude mít právo veřejně se obhájit a říct, že chápe tuto nebo tamtu tezi takovým a takovým způsobem (který není proti víře).

Prof. Plinio – Zajímalo by mě, zda pro dobro Církve bude řešením této situace pro skupinu biskupů a věřících, kteří vidí soubor systematických nejednoznačností v koncilových dokumentech, zaujetí veřejného postoje odhalujícího zmatenost /dokumentů/ a požadavek na /jejich/ vysvětlení. Nejsem si jist, komu by to mělo být směrováno – Janu Pavlu II., souboru koncilních otců, koncilu samotnému – nevím.

Biskup Mayer – Ani já nevím. Asi by to mohlo mířit přímo k papeži a komisi zodpovědné za výklad koncilu.

Prof. Plinio – Mohlo by to být něco takového. Byla by to těžká práce, která by však měla význam v znovuustavení jednoty mezi všemi (katolíky), jestliže by koncil nebo Jan Pavel II. uznal za vhodné nám odpovědět. Pokud by neodpověděli, mohlo by se vyloučit čekání na odpověď v dané věci. Zdá se mi to jako skromná, uctivá a loajální pozice.

Biskup Mayer – Bylo by to něco jako pozice abbého de Nantes. Napsal obviňující dokument, který prohlašoval, že Pavel VI. upadl do hereze a poslal toto prohlášení samotnému Pavlu VI.

Prof. Plinio – Můj návrh by byl něco jiného: učinit dotaz a žádost. Protože existují mnohoznačnosti (v koncilových textech), značné množství lidí má jisté pochyby. Uctivě žádáme vysvětlení. Zdá se mi, že tohle by byl účinnější postoj, jaký zaujmout, a mnohem nátlakovější než ten abbého de Nantes. Měl by výhodu sjednocení vše těch, kteří jsou proti koncilu. Nezáleží na tom, jaká mezi nimi existují rozdělení, tohle by otevřelo možnost vytvořit společnou platformu, společné pole, které by je sjednotilo.

Nechávám toto na Vaší excelenci k prostudování ve vhodnou chvíli.

Biskup Mayer – Ano. Ale věřím, že jste trochu optimistický při posuzování, že by to mohlo sjednotit tyto tradicionalisty. Každý  z nich má své vlastní ideje...

Prof. Plinio – Samozřejmě, samozřejmě...

Překlad: D. Grof