neděle 26. října 2014

Přijímání na ruku...PROČ?


Přijímání na ruku...PROČ?
„Z úcty ke Svátosti oltářní nesmí se jí dotknout nic, kromě toho, co je posvěcené.“
Sv. Tomáš Akvinský
 • Všimli jste si změny ve způsobu, jak katolická Církev přijímá a podává Svátost oltářní oproti způsobu, jak to bylo kdysi?
 • Pamatujete si, když katolíci vždy klečeli při Svatém přijímání?
 • Pamatujete si, když katolíci přijímali Svátost oltářní pouze do úst?
 • Pamatujete si, když pouze kněz podával Svátost oltářní?
 • Pamatujete si, když nás naší kněží a sestry učili, že je svatokrádežné, aby se kdokoliv kromě kněze dotýkal Posvěcené hostie?
 • Pamatujete si, když svatostánky byly vždy ve středu oltáře jakožto prvořadý ústřední bod?
 • Proč poklekání při Svatém přijímání vymizelo?
 • Proč svatostánky mizí ze středu kostelů a jsou umisťovány stranou?
 • Proč lidé přijímají Svátost oltářní na ruku?
 • Proč jsou při podávání Svatého přijímání laičtí pomocníci?
 • Proč se tyhle věci změnily?
 • Jestliže se tyto věci změnily kvůli „moderní době“ a „modernímu člověku“, jsou výsledkem rekordní počty „moderních lidí“  hrnoucích se do kostelů na modlitbu a ke přijímání Svátosti oltářní?
 • Máme rekordní počty lidí v našich seminářích, klášterech a konventech?
 • Zvýšilo zavedení těchto nových věcí množství povolání v Církvi?
 • Zvýšilo zavedení těchto nových věcí množství konvertitů vstupujících do Církve?
 • Existovala „krize povolání“ před tím, než byly tyto podstatné a fundamentální věci změněny?
 • Proč tedy byla v rubrikách starého ritu přijatá taková opatření, aby nedošlo ke znesvěcení posvátných částeček sv. Hostie?
 • Proč si umýval kněz prsty po podávání Svátosti oltářní?
 • Proč kněz očišťoval korporál s paténou, aby nemohla ani nejmenší částečka sv. Hostie spadnout na zem a být znesvěcena?
 • Proč, když Svátost oltářní upadla, byla přikryta a ponechána na zemi až do konce mše, kdy ji kněz zvedl, a pak pečlivě vyčistil to místo, kam sv. Hostie spadla?
 • Proč tyto rubriky zmizely?
 • Byla větší víra v reálnou Přítomnost před „obnovou“?
 • Bylo tehdy pochopení a porozumění Svátosti oltářní jako reálného a opravdového Těla, Krve, Duše a Božství Ježíše Krista pod způsobami chleba a vína hlubší a větší?
 • Byly staré rubriky jednoduše „příliš zásadové“?
 • Nevyjadřovaly staré rubriky a přísné zákony zajišťující úctu, důstojnost a svatost katolickou víru, týkající se Svátosti oltářní, správně?
 • Chápeme to a věříme tomu teď jinak, a proto se to projevuje nejprve jednáním duchovních a následně laiků?
 • Bojíme se adorovat Svátost oltářní?
 • Stydíme se adorovat Svátost oltářní?
 • Je to jen shoda okolností, že žehnání se Svátosti oltářní začalo upadat víc a víc se zavedením přijímání na ruku a laickými pomocníky při podávání Svatého přijímání?
 • Změnilo se katolické učení týkající se TRANSSUBSTANCIACE, to jest proměny chleba a vína na Tělo, Krev, Duši a Božství Ježíše Krista během oběti mše svaté?
 • Jestliže se učení nezměnilo, proč se přístup, postoj, rubriky a praxe změnily?
 • Kde se přijímání na ruku vzalo, když se nikde v dokumentech Druhého vatikánského koncilu nenavrhuje a dokonce ani nezmiňuje?
 • Proč se přesto rozšířilo v celosvětovém měřítku, dokonce i když papež Pavel VI. ve svém dopise „Memoriale Domini“ biskupům v roce 1969 uvedl: „Tento způsob ´do úst´ se musí uchovat“?
 • Jestliže se to považuje za „nepovinné“, proč se malé děti ve většině farních škol neučí jiný způsob než přijímání na ruku, protože „tak se to má dělat“?
 • Proč existuje nový přístup typu „každý /se sv. Hostií/ může manipulovat“?
 • Vytvořili jsme „bludný kruh“ nebo situaci „příčina-následek“, kdy se zavádějí radikální změny, následkem toho povolání poklesnou, a pak se zavede ještě více změn jako jsou „laičtí pomocníci při podávání Svátosti oltářní“ s ohledem na potřebu povolání kvůli „krizi povolání“?
Překlad: D. Grof