neděle 26. října 2014

Je novou mší splněna nedělní povinnost?


Je novou mší splněna nedělní povinnost?
Br. Anthony, T.O.S.F.
Nespočítal bych, kolikrát jsem slyšel lidi říkat, že i když nemají rádi novou mši, přesto ji přetrpí, aby splnili svou nedělní povinnost – jako by Bůh chtěl, aby se člověk trápil při nejskvělejší věci na této straně nebe! Jaký druh uctívání může Bůh očekávat od člověka, který uvažuje takto! Pak také existují ti, kteří se účastní nové mše bez potuchy o tom, že jejich mysli procházejí procesem protestantizace. Dřív či později skončí tak, že budou přemýšlet a jednat jako protestanti nebo ještě hůř. Ne, moji přátelé, mše, která je nejslavnostnějším počinem Církve, nás musí přivádět blíž Našemu Pánu a nikoliv nás vzdalovat. Toho dosáhneme jedině odmítnutím účastnit se na zednářském/protestantském podvodu zvaném Novus Ordo Missae! Tradiční latinská mše je jediná cesta, kudy jít. Níže je osvětlující výňatek z článku publikovaném v květnovém čísle The Angelus v roce 2007, pojednávající o tom, zda nová mše naplňuje nedělní povinnost:
Tak tedy „protestantizovaná“ (sama o sobě) a „protestantizující“ (myšlení těch, kdo ji navštěvují) mše, ruší povinnost účastnit se nedělní a sváteční mše. Církev ukládá povinnost účastnit se mše „v katolickém ritu“, ale protestantizovaný ritus nemůže být současné charakterizován jako katolický. Navíc „protestantizující“ ritus vystavuje věřící „značné duchovní újmě“, což je jeden z nejsilnějších důvodů, který nás zprošťuje nedělní povinnosti účastnit se nové mše. A protože to zahrnuje nebezpečí pro naši vlastní víru a víru těch, kdo jsou na nás závislí, a za něž jsme odpovědní před Bohem, musíme říct, že kdokoliv si je vědom tohoto nebezpečí natolik, že si to uvědomuje, je dalek toho, aby vyhověl církevnímu předpisu, ale spíše /návštěvou nové mše/ páchá hřích proti víře.
Vy víte, že věřící má především povinnost rozvíjet a chránit svou víru, protože to je pramen a základ jeho věčné spásy, a proto mu přirozený Boží zákon zakazuje uvádět ji v nebezpečí. Také víte, že přesně z tohoto důvodu Církev vždy katolíkům zakazovala účastnit se na nekatolických mších, byť by byly platné. Proto, jestliže se katolík ocitne v pravoslavné schizmatické zemi, a nemůže nalézt místo katolické bohoslužby, je nejen zbaven povinnosti navštívit mši, ale pokud se účastní na schizmatické mši (ještě platné), není omluven, že spáchal hřích proti víře. A tak to je na základě Božího přirozeného zákona, abych tak řekl, přestože se církevní zákony z „ekumenických“ důvodů změnily.
Slyšeli jste! Je to hřích proti víře – základní teologická hodnota! Mí přátelé, prosím, poslouchejte tato moudrá slova. Dělejte to, co věřící dělali po staletí, a držte se dál od novot, které vyšly z Druhého vatikánského koncilu a po něm. Závisí na tom vaše duše!
Ať vám Bůh žehná všem.
Překlad: D. Grof