neděle 19. října 2014

Malý katechismus k sedesvakantismu


Malý katechismus k sedesvakantismu
 
Co je sedesvakantismus?
Sedesvakantismus je teorie těch, kteří si myslí, že poslední papežové, papežové od Druhého vatikánského koncilu, nejsou skutečnými papeži. Proto je Petrův stolec neobsazen. To je vyjádřeno latinskou formulí „sede vacante“.
Odkud tato teorie pochází?
Tato teorie byla vymyšlena v reakci na velmi závažnou krizi, kterou Církev prochází od koncilu, krizi, kterou arcibiskup Lefébvre příhodně nazval „třetí světová válka“. Hlavní příčinou krize je chátrání římských Pontiffů, kteří učí nebo dovolí propagování vážných omylů ve věci ekumenismu, náboženské svobody, kolegiality atd.
Sedesvakantisté si myslí, že opravdoví papežové by nemohli být zodpovědní za takovou krizi, a proto je nepovažují za „opravdové“ papeže.
Souhlasí sedisvakantisté mezi sebou navzájem?
Ne, ani zdaleka. Existuje mnoho rozličných pozic. Někteří si myslí, že protože je Petrův stolec prázdný, měl by ho někdo obsadit, a tak si zvolili svého „papeže“. (Tato větev se nazývá konklavisté příp. mystikálové podle toho zda si „papeže“ zvolili na „konkláve“, nebo se jím sám prohlásil na základě „mystického pověření“ od Boha. – pozn. překl.) To je příklad sekty z Palmar de Troya ve Španělsku. Mezi těmi, kteří nejdou takhle daleko, jsou /také/ odlišné školy. Někteří si myslí, že současný papež je antipapež, jiní, že je jen částečně papežem; papežem „materialiter“ ale ne „formaliter“. (Stanovisko „papa materialiter non formaliter“; papež materiálně, ne formálně zastávají sedeprivacionisté. – pozn. překl.)
Někteří sedesvakantisté považují svoji pozici za „vhodný názor“ a souhlasí s tím, aby obdrželi svátosti od nesedesvakantistických kněží, zatímco jiní nazývaní Abbé Coachem [1] „ultra“ z toho činí věc víry a odmítají účast na mších, kde se kněz modlí za papeže. Ale co je všem sedesvakantistům společné je, že si myslí, že za papeže by se nemělo modlit veřejně.
Co se myslí papežem „materialiter“?
Hlavní potíží sedesvakantismu je vysvětlit, jak může Církev pokračovat viditelným způsobem (protože od Pána obdržela slib, že bude trvat do konce světa), když by byla připravena o svou hlavu. Stoupenci tzv. "Cassiciacké teze" [2] přišli s velmi rafinovaným řešením: současný papež byl platně designován papežem, ale neobdržel papežskou autoritu, protože existovala vnitřní překážka (hereze). Takže podle této teorie je schopen jednat některým způsobem pro dobro Církve jako např. jmenováním kardinálů (kteří jsou kardinály „materialiter“), ale není opravdovým papežem.
Co si myslíte o tomto řešení?
Za prvé toto řešení není založeno na tradici. Teologové (Cajetan, Sv. Robert Bellarmin, Jan od sv. Tomáše, atd.), zkoumali možnost heretického papeže, ale nikdo před koncilem nikdy nevymyslel takovou teorii. Také to neřeší hlavní potíž sedesvakantismu, a to, jak Církev může trvat viditelně, jestliže její papež, kardinálové, biskupové atd. jsou připraveni o svou „formu“, tedy nezbývá žádná viditelná Církevní hierarchie. Navíc má tato teorie některé závažné filosofické vady, protože připouští, že hlava může být hlavou „materialiter“, to jest bez autority.
Jaké argumenty sedesvakantisté uvádějí, aby prokázali své teorie?
Používají teologický argument a kánonický důvod. Teologický argument sestává z předpokladu, že heretik nemůže být hlavou Církve, ale Jan Pavel II. /článek byl psán v době, kdy byl ještě papežem JPII – pozn. překl./ je heretik, proto...
Právní argument sestává z upozornění na to, že církevní zákony ruší platnost volby heretika; ale kardinál Wojtyla byl heretik ve chvíli volby, proto...
Ale není to pravda, že papež, který se stane heretikem, ztrácí pontifikát?
Sv. Robert Bellarmin říká, že papež, který BY se formálně a očividně stal heretikem, by ztratil pontifikát. Aby se to vztahovalo na Jana Pavla II, musel by být formálním heretikem, úmyslně odmítajícím magisterium Církve. Ale jestliže Jan Pavel II. dost často činí heretická tvrzení nebo výroky vedoucí k herezi, nemůže být snadno prokázáno, že si je vědom odmítání jakéhokoliv dogmatu Církve. A dokud neexistuje žádný jistý důkaz, je opatrnější zdržet se soudů. To byla linie chování arcibiskupa Lefébvra.
Jestliže by nějaký katolík byl přesvědčen, že Jan Pavel II. je formální, očividný heretik, měl by z toho tedy vyvodit, že už není papežem?
Ne, neměl, protože v souladu s „běžným“ názorem (Suarez), nebo ještě „běžnějším názorem“ (Billuart) si teologové myslí, že dokonce i heretický papež může dál užívat papežství. Aby ztratil svou jurisdikci, museli by katoličtí biskupové (jediní soudci ve věcech víry kromě papeže, Boží vůlí) vytvořit deklaraci odsuzující papežovu herezi.
Podle běžnějšího názoru Kristus, zvláštní prozřetelností, pro obecné dobro a klid v Církvi dává dále jurisdikci dokonce očividně heretickému Pontiffovi až do chvíle, kdy by měl být prohlášen očividným heretikem Církví. [3]
Takže v takto závažné záležitosti není prozíravé jít proti obecnému názoru.
Ale jak může heretik, který už není členem Církev, být její vedoucí osobností nebo hlavou?
Dominikánský kněz P. Garrigou-Lagrange, který zakládá svou úvahu na Billuartovi, vysvětluje ve svém pojednání De Verbo Incarnato (str. 232), že heretický papež může být stále hlavou Církve, i když už není jejím členem. Protože co je nemožné v případě fyzické hlavy, je možné (třebaže neobvyklé) pro pověřenou morální hlavu.
Důvod je, že zatímco fyzická hlava nemůže ovlivnit členy bez vlití života z duše, morální hlava, jakou je římský Pontiff, může vykonávat pravomoc nad Církví, i když z duše Církve neobdrží žádné vlití vnitřní víry nebo křesťanské lásky.
Krátce řečeno, papež je ustaven členem Církve svou osobní vírou, kterou může ztratit, ale je hlavou viditelné Církve /na základě/ pravomoci a autority, které obdržel, a ty mohou koexistovat s jeho vlastní herezí.
Jak si stojí jejich kánonický argument?
Sedesvakantisté zakládají své stanovisko na Apoštolské konstituci Cum ex Apostolatus papeže Pavla IV. (1555 – 1559). Ale některé dobré studie ukázaly, že tato konstituce ztratila svou právní sílu, když byl vyhlášen v roce 1917 Kodex kánonického práva. Podívejte se například na článek P. Alberta, O.P. v Sel de la terre z léta 2000, str. 67 – 78. Co zůstává v účinnosti z této konstituce je její dogmatické učení. A proto se nedá říct víc, než že je tento teologický argument už zvážen.
Nepokouší se sedesvakantisté nalézt potvrzení pro svůj názor v omylech Druhého vatikánského koncilu a škodlivých liturgických a kánonických chybách koncilové Církve?
Sedesvakantisté si skutečně obecně myslí, že učení koncilu mělo bývalo být kryto neomylností běžného i univerzálního magisteria, a tedy by nemělo obsahovat žádné omyly. Ale protože existují omyly, například, co se týče náboženské svobody, dovozují, že Pavel VI. přestal být v tu chvíli papežem.
Pokud by člověk opravdu přijal tento argument, pak by bylo nutné říci, že celá katolická Církev tedy také zmizela, a že „brány pekelné jí přemohly“. Protože učení běžného i univerzálního magisteria je učením biskupů, učením celé Církve.
Je jednodušší předpokládat, že učení koncilu a koncilové Církve není kryto neomylností běžného i univerzálního magisteria z důvodů vysvětlených v článku P. Pierre – Marieho, O.P. o autoritě koncilu, který se objevil v Sel de la terre, "L'autorité du Concilé," str.32-63.
Jeden z tam vysvětlených argumentů sestává z poukazu /na to/, že koncil nereprezentuje své učení jako „nezbytné pro spásu“ (což je logické, protože ti, co tohle tvrdí, věří, že je možné být spasen bez katolické víry). Protože toto učení není autoritativně potvrzeno, není kryto zárukou neomylnosti. Totéž se dá říct o liturgických normách (nové mše) a kánonických zákonech (Kodex kánonického práva z roku 1983) vyhlášených posledními papeži: nejsou kryty neomylností, ačkoliv by normálně byly.
Nemají ale sedesvakantisté pravdu, když odmítají zmiňovat jméno papeže při mši, aby ukázali, že nejsou ve společenství („una cum“) s heretikem (přinejmenším materiálně vzato) a jeho herezemi?
Výraz „una cum“ v kánonu mše neznamená, že člověk potvrzuje, že je „ve společenství“ s mylnými idejemi papeže, ale spíše, že se člověk chce modlit za Církev „a za“ papeže, její viditelnou hlavu.
Abychom si byli jisti tímto výkladem, kromě četby erudovaných studií, kterou jsme v tomto bodě učinili, postačí přečíst si rubriku v misálu pro případ celebrování mše biskupem. V tomhle případě se biskup musí modlit za Církev „una cum ... me indigno famulo tuo,“ což neznamená, že se modlí „ve společenství se ... mnou, tvým nehodným služebníkem“ (což nedává smysl!), ale že se modlí „a za ... mě, tvého nehodného služebníka“.
Ale neříká sv. Tomáš Akvinský, že v kánonu bychom se neměli modlit za heretiky?
Sv. Tomáš Akvinský neříká, že bychom se neměli modlit za heretiky (Summa Theologica, III, Q; 79, A. 7, ad 2), ale jen poznamenává, že v modlitbách mešního kánonu se člověk modlí za ty, jejichž víra a zbožnost jsou Pánu známé (quorum tibi fides cognita est et nota devotio). Protože, jak říká, aby tato oběť měla účinek (effectum habet), /tak/ ti, za které se člověk modlí, musí být „sjednoceni s utrpením Krista vírou a křesťanskou láskou“. Neříká, že modlitba za heretiky je zakázaná. Jen tím myslí, že taková modlitba nebude mít stejnou účinnost, jako za katolíka, a není tak ustanovena v kánonu.
Vše, co se dá vyvodit z tohoto tvrzení sv. Tomáše je, že jestliže je papež heretikem (což zůstává neprokázané), pak modlitba za něj nebude mít předvídaný účinek, „non habet effectum“.
Co bychom si v konečném úsudku měli myslet o sedesvakantismu?
Sedesvakantismus je teorie, která nebyla spekulativně prokázána, a je nerozumné se jí držet prakticky (nerozumnost, která může mít velmi vážné důsledky). Proto arcibiskup Lefébvre nikdy nepřijal tento postoj, a dokonce zakázal kněžím SSPX jej vyznávat. Měli bychom mít důvěru v jeho moudrost a teologický cit.
P. Munoz [4] poukazuje na to, že žádný svatý v historii Církve nikdy nebyl sedesvakantistou, přestože několik z nich otevřeně a rozhodně vzdorovali papežovým omylům. Udělejme totéž.
Převzato z The Angelus: červen 2001 (The Angelus: June 2001)
Poznámky:
[1] Abbé Coache (1920 – 1994), doktor kánonického práva, byl duchovním farnosti Montjavoult do roku 1973. Byl jedním z průkopníků katolického odporu proti koncilové revoluci. Jeho farní bulletin se vyvinul na časopis Boj za víru, který byl široce rozšiřován, a který vydával až do své smrti. S Msgr. Ducaudem – Bourgetem zorganizoval impozantní převzetí kostela St. Nicholas du Chardonnet v Paříži ve Francii v únoru 1977.
[2] „Cassiciacum“ je jméno místa, kam se s přáteli po svém pokřtění stáhnul sv. Augustin, a kde studoval a prohluboval svou víru. Koncem 70. let P. Guerard des Lauriers, O.P. spolu se skupinou stejně smýšlejících kněží založil kritický časopis nazvaný Les Cahiers de Cassiciacum, aby hájil sedesvakantistické pozice. „Cassiciacká teze“ je jméno dané této teorii, že papež je papežem materiálně, ale ne formálně.
[3] Billuart, De Fide, Diss. V, A. III, č. 3, obj. 2.
[4] Pochází z barcelonské diecéze ve Španělsku. Byl vysvěcen v roce 1952 a byl vikářem ve farnosti Barcelona. S ženami aktivními v hnutí Katolické akce založil poblíž Barcelony kontemplativní náboženskou komunitu nazvanou Oáza. Zvláštním posláním této komunity je modlitba za kněze. Protože se počátkem 70. let dobře seznámil s arcibiskupem Lefébvrem, rozhodl se zůstat věrný tradiční mši. Lefébvre měl hluboké zalíbení v komunitě Oáza, jejíž apoštolát považoval za velmi nezbytný pro dnešní Církev, a jezdíval tam na vizitace. V říjnu 2000 P. Munoz založil druhou Oázu na jihu Francie. Plánuje založení další v Oregonu (USA) v roce 2002.
Překlad: D. Grof