sobota 18. října 2014

Nikoliv, Svatý otče, křížové výpravy nebyly nedorozuměními! (2009)


Nikoliv, Svatý otče, křížové výpravy nebyly nedorozuměními! (2009)

Julio Alvear, Španělsko.
9. května 2009 Benedikt XVI. vstoupil do hlavní mešity v Ammánu, aby přednesl další ekumenický proslov charakteristický pro jeho pontifikát. Benedikt XVI. se objevil ve významném chrámě toho náboženství, které v minulosti takřka vyhladilo celé východní křesťanstvo. Zbylo pouze několik katolíků díky zdravému odporu.
Islám byl také výzvou existenci západního křesťanstva. Španělský národ si je toho velmi dobře vědom, protože život a duch tohoto národa byl utvářen jeho dlouhým bojem proti Maurům. Od 8. do 15. století ta království, která dnes tvoří Španělsko, vytvořila politickou a náboženskou jednotu v boji proti útokům islámu. Španělsko, od Dona Pelaye po El Cida, od sv. Ferdinanda po Isabelu Katolickou a Dona Juana de Austria, se stalo mečem křesťanstva, bojujícím proti následovníkům Mohameda.
Ale v jaké hrozné době dnes žijeme! V době, kdy se vše stalo relativním, umírněným. A my katolíci jsme do tohoto procesu vstoupili po Druhém vatikánském koncilu. Opouštíme naše staré přesvědčení. Ale neučinili jsme to jen z našeho vlastního podnětu – a to je naše nejhorší pohroma. Dostali jsme pro to povzbuzení z posvátných výšin Petrova trůnu. Což je také největší tragédie.
 
 

Benedikt XVI. vyjadřuje na schodech ammánské mešity svou radost ze zeslabení katolické víry.

Od zhoubné deklarace Nostra aetate, vyhlášené Pavlem VI. 28. října 1965 během koncilu, šířili pontiffové – sám Pavel VI., Jan Pavel I., Jan Pavel II. a Benedikt XVI. - mezi katolíky humanistické a naturalistické ekumenické ideály, o nichž snili revolucionáři doby osvícenství. Podněcovali nás sdílet ekumenismus s falešnými náboženstvími - chybně nazývanými křesťanskými – a zapojit se do mezináboženského dialogu s jinými náboženstvími. Stručně řečeno, přímo nebo mlčky nám říkali, že všechna náboženství jsou více či méně rovnocenná, co se týče věčné spásy.
Na ekumenickém setkání v Assissi, které uskutečnil Jan Pavel II. v roce 1982, byl kříž Našeho Pána Ježíše Krista nahrazen „stromem míru“. Všichni náboženští vůdci se zde shromáždili pod stromem (foto zde), jako by Bůh nezaložil jedinou pravou Církev, která má spasit lidi a uzdravit lidské společnosti s jejím darem křesťanského míru.
Někdo může namítat, že konciloví papežové se nezřekli víry, protože dál vyznávají víru v Krédu. Někdo další by mohl přidat, že Benedikt XVI. se modlí modlitbu Anděl Páně každou středu při generálních audiencích.
 
Světoví náboženští vůdci se sjednocují a nesou stromky – nikoliv Kristův kříž.
 
Ano, to je pravda, ale musím si všimnout, že pokaždé, když se modlí Krédo nebo Anděl Páně v souladu s ideály ekumenismu, vyznává relativismus. Ve skutečnosti, když připouští, že všechna náboženství jsou dobrá, překrucuje význam toho, co se říká v Krédu, tj. že jedině katolická Církev je pravé náboženství, které vede ke spáse.
Taktéž se nemohu vyhnout tomu, abych čtenáře neupozornil, že vyjádření „mezináboženský dialog“ se neobjevuje nikde v Písmu. Náš Pán nám přikázal: „Jděte a hlásejte /evangelium/ všem národům.“ On neříká: „Jděte a debatujte.“ Hlásat znamená říkat pravdy naší víry nahlas. Nepřikázal nám dělat ústupky, ale poslouchat Jeho nařízení.
Pokaždé, když Benedikt XVI. vstupuje do nekatolického chrámu, „debatuje“ – nehlásá. V tom je velmi modernistický. Dává nám příklad, jak učinit svou víru relativní, jejím zeslabením. Navíc vždy ukazuje znamení respektu, aby naznačil, že považuje tyto chrámy za posvátné, jako by to byla místa, kde je opravdu přítomný pravý Bůh. Ve svých ekumenických proslovech také často ukazuje výhrady k různým bojovným katolickým postojům minulosti.
Jeho proslov v mešitě v Ammánu nebyl výjimkou. Mluvil o staletích bojů mezi katolickou vírou a islámem jako o „nedorozuměních“. Toto jsou jeho slova: „ Muslimové a křesťani dneška se musí, právě kvůli břemenu naší společné historie tak často poznamenané nedorozuměními, snažit, aby byli známí a uznávaní jako vyznavači Boha, věrní modlitbě, horliví žít a dodržovat nařízení Všemohoucího, milosrdného a soucitného...“
 
V mešitě na Chrámové hoře se Benedikt zul, aby se zavděčil muslimů.
 
Následováním modernistických ekumenických idejí papež selhal v hlásání základní pravdy víry následovníkům Mohameda: nauky o Nejsvětější Trojici – Otci, Synu a Duchu Svatém. Místo toho se odvolával na „nařízení Všemohoucího, milosrdného a soucitného...“ Čímž se v islámské mešitě říká, že se odvolával na Alláha. Aby se jim zavděčil, použil stejný jazyk jako islámský muftí. Nehledě na to, že když se muslimové setkají se Svatým otcem a mluví v jeho přítomnosti, vždy vzývají Alláha – nikdy Nejsvětější Trojici.
Cílem tohoto ekumenismu tedy je postupně zeslabit principy katolické víry. Abychom se tomu přizpůsobili, museli bychom se vzdát našeho přesvědčení a naší logiky.
Co však učitelé ekumenismu chtějí je, aby k němu přilnula všechna náboženství. Nejsem si jist, jestli tak učiní. Mezitím však Svatý otec slouží jejich cíli a katolíci sami ničí svou vlastní víru, přestože se modlí Krédo.
Ano, dále jsme katolíky, ne v Betlémě, na hoře Tábor a na Kalvárii, ale tím, že vytyčujeme svoje stanovisko na světovém trhu náboženství...
Překlad: D. Grof