pondělí 20. října 2014

RŮŽENEC - Podrobné návody k modlitbě

 
RŮŽENEC - Podrobné návody k modlitbě
Obsah:
ÚvodPodrobné schéma modlitby růženceÚplné znění modliteb k růženci † Rozšíření růžencové modlitby: Biblický růženec radostný, bolestný, slavnýSvatodušní růženec radostný, bolestný, slavný
***
 
Úvod
Růženec je jednou z nejdůležitějších katolických modliteb. Základní informace o této modlitbě snadno naleznete na mnoha místech na internetu, k růžencovému rozjímání vyšlo bezpočet více či méně rozsáhlých publikací. O růženci pojednávají v rámci stránek Vendée též články Důležitost rodinného růžence či Růženec - zbraň pro naši dobu. Význam růžence byl v minulosti mnohokrát ověřen. Naše Paní z Fátimy naléhavě žádala pasáčky a jejich prostřednictvím všechny lidi, aby se KAŽDÝ DEN MODLILI RŮŽENEC. Opakovaně zdůrazňovala, že RŮŽENEC JE KLÍČEM K OSOBNÍMU POKOJI I SVĚTOVÉMU MÍRU.
Základní struktura růžencové modlitby je vždy stejná, existuje však celá řada drobných odchylek pramenících ze zvyklostí jednotlivých společenství na různých místech a v různé době. Pokusíme se zde načrtnout strukturu této svaté modlitby s některými volitelnými variantami. Tyto varianty nejsou žádnou autoritou přímo v takovéto přesné výsledné podobě ustavené, odrážejí pouze znalosti a zkušenosti autorů stránek, čímž je lze z jejich strany považovat za doporučené. Vítáme případné odezvy.
Pomůcky pro modlitbu růžence jsou taktéž obecně známé, a to i většině nekatolíků a bezbožných jedinců. /Nezapomínejme se modlit růženec za jejich duše, aby náš Pán ve své Milosrdnosti odvrátil jejich zavržení!/ Jedná se zejména o růženec samotný (šňůrka s korálky a křížkem), nejrůznější růžencové prstýnky a kroužky, dobře koneckonců poslouží i deset prstů na rukou. I k těmto věcem je v rámci i mimo rámec internetu nepřeberné množství odkazů a informací.
Po úvodu složeném z Apoštolského vyznání víry a třech modliteb Zdrávas Maria, do kterých se přidávají za jméno Ježíš postupně tři vedlejší věty, zakončeném krátkou modlitbou Sláva Otci, následuje pět desátků a celý růženec je pak zakončen modlitbou Zdrávas Královno.
Desátek růžence se skládá z Otčenáše, pak následuje desetkrát Zdrávas Maria, do které se za jméno Ježíš vkládá jedno „tajemství“, čili některý důležitý moment z Ježíšova života (pozemského i nebeského). Celý desátek je zakončen oslavnou modlitbou Nejsvětější Trojice (Sláva Otci…), po kterém následuje tzv. fatimský dodatek.
V radostném růženci se medituje nad Ježíšovým životem od početí po nalezení v chrámě (12 let), v bolestném nad jeho umučením, ve slavném nad zmrtvýchvstáním, sesláním Ducha svatého a nanebevzetím Panny Marie. Ve skupině bývá zvykem jednotlivé pasáže růžence v hlasitém předříkávání rozdělit (Otče náš... předříkává jeden, při Chléb náš... se přidají ostatní; Zdrávas Maria... včetně tajemství předříkává jeden, Svatá Maria... říkají všichni; podobným způsobem se někdy postupuje i u ostatních částí - např. Pane Ježíši, [pokračují všichni]). Další členění hlasů je vyznačeno v příslušných pasážích podrobného schématu (K/L).
Tři růžence obsahují celkem stopadesátkrát Zdrávas Maria, tedy stejně, jako je počet žalmů v Bibli.
***
Podrobné schéma modlitby růžence
 
1. [Pokřižování] Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
2. [Apoštolské vyznání víry] Věřím v Boha, Otce všemohoucího...
3. [Otčenáš] Otče náš, jenž jsi na nebesích...
4. [Zdrávas Maria] Zdrávas Maria, milosti plná... Zde se za jméno Ježíš vkládá vedlejší věta, ukazující na Božské ctnosti, popřípadě vyjadřující zbožné přání modlícího se jedince či společenství: ...v kterého věříme (nejrozšířenější - u všeh třech růženců) nebo ...kterýž v nás víru rozmnožuj (Radostný růženec) nebo ...kterýž náš rozum osvěcuj (Bolestný růženec) nebo ...kterýž naše myšlenky zušlechťuj (Slavný růženec).
5. [Zdrávas Maria] Zdrávas Maria, milosti plná... Pro znění modlitby viz bod 4. Obvyklá vedlejší věta ...v kterého doufáme (nejrozšířenější - u všeh třech růženců), nebo ...kterýž v nás naději posiluj (Radostný růženec) nebo ...kterýž naši vůli upevňuj (Bolestný růženec) nebo ...kterýž veď naše slova (Slavný růženec).
5. [Zdrávas Maria] Zdrávas Maria, milosti plná... Pro znění modlitby viz bod 4. Obvyklá vedlejší věta ...kterého nadevše milujeme (nejrozšířenější - u všeh třech růženců), nebo ...kterýž v nás lásku rozněcuj (Radostný růženec) nebo ...kterýž naši paměť upevňuj (Bolestný růženec) nebo ...kterýž veď naše skutky (Slavný růženec).
7. [Sláva otci] Sláva otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Velmi důstojnou variantou je v tento moment recitace, či ještě lépe - zpěv, této modlitby v latině. Také lze v této fázi recitovat modlitbu česky a k latinské podobě přistoupit až po jednotlivých desátcích.
Latinská verze: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Existuje více variant melodií.
8. [Fatimský dodatek] Obvykle se však vkládá až po jednotlivých desátcích. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
9. [V desátku následuje rozjímání nad prvním tajemstvím] Tajemství se buďto vysloví v tuto chvíli a během desátku se již neopakuje (nedoporučujeme - nedůstojně odbyté, uspěchané), nebo se vyslovuje po jménu Ježíš v rámci každé modlitby Zdrávas Maria během desátku.
Tajemství radosti:
R1. kterého jsi /Panno/ z Ducha svatého počala
R2. s kterým jsi /Panno/ Alžbětu navštívila
R3. kterého jsi /Panno/ v Betlémě porodila
R4. kterého jsi /Panno/ v chrámě obětovala
R5. kterého jsi /Panno/ v chrámě nalezla
Tajemství bolesti:
B1. který se pro nás krví potil
B2. který byl pro nás bičován
B3. který byl pro nás trním korunován
B4. který pro nás nesl těžký kříž
B5. který byl pro nás ukřižován
Tajemství slávy:
S1. který z mrtvých vstal
S2. který na nebe vstoupil
S3. který Ducha svatého seslal
S4. který tě, Panno, do nebe vzal
S5. který tě /Panno/ v nebi korunoval
10. [Otčenáš] Otče náš, jenž jsi na nebesích... Pro znění modlitby viz bod 3.
11. - 20. [Zdrávas Maria] Zdrávas Maria, milosti plná... Pro znění modlitby viz bod 4. Po vyslovení jména Ježíš vždy tajemství R1./B1./S1. (viz bod 9.).
21. [Sláva otci] Sláva otci i Synu i Duchu svatému... Viz bod 7.
22. [Fatimský dodatek] Pane Ježíši, odpusť nám... Viz bod 8.
23. [V desátku následuje rozjímání nad druhým tajemstvím] Viz bod 9.
24. [Otčenáš] Otče náš, jenž jsi na nebesích... Pro znění modlitby viz bod 3.
25. - 34. [Zdrávas Maria] Zdrávas Maria, milosti plná... Pro znění modlitby viz bod 4. Po vyslovení jména Ježíš vždy tajemství R2./B2./S2. (viz bod 9.).
35. [Sláva otci] Sláva otci i Synu i Duchu svatému... Viz bod 7.
36. [Fatimský dodatek] Pane Ježíši, odpusť nám... Viz bod 8.
37. [V desátku následuje rozjímání nad třetím tajemstvím] Viz bod 9.
38. [Otčenáš] Otče náš, jenž jsi na nebesích... Pro znění modlitby viz bod 3.
39. - 48. [Zdrávas Maria] Zdrávas Maria, milosti plná... Pro znění modlitby viz bod 4. Po vyslovení jména Ježíš vždy tajemství R3./B3./S3. (viz bod 9.).
49. [Sláva otci] Sláva otci i Synu i Duchu svatému... Viz bod 7.
50. [Fatimský dodatek] Pane Ježíši, odpusť nám... Viz bod 8.
51. [V desátku následuje rozjímání nad čtvrtým tajemstvím] Viz bod 9.
52. [Otčenáš] Otče náš, jenž jsi na nebesích... Pro znění modlitby viz bod 3.
53. - 62. [Zdrávas Maria] Zdrávas Maria, milosti plná... Pro znění modlitby viz bod 4. Po vyslovení jména Ježíš vždy tajemství R4./B4./S4. (viz bod 9.).
63. [Sláva otci] Sláva otci i Synu i Duchu svatému... Viz bod 7.
64. [Fatimský dodatek] Pane Ježíši, odpusť nám... Viz bod 8.
65. [V desátku následuje rozjímání nad pátým tajemstvím] Viz bod 9.
66. [Otčenáš] Otče náš, jenž jsi na nebesích... Pro znění modlitby viz bod 3.
67. - 76. [Zdrávas Maria] Zdrávas Maria, milosti plná... Pro znění modlitby viz bod 4. Po vyslovení jména Ježíš vždy tajemství R5./B5./S5. (viz bod 9.).
77. [Sláva otci] Sláva otci i Synu i Duchu svatému... Viz bod 7.
78. [Fatimský dodatek] Pane Ježíši, odpusť nám... Viz bod 8.
79. [Zdrávas Královno] Zdrávas Královno, Matko milosrdenství...
K: Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
L: abychom hodni byli zaslíbení Kristových.
80. [Závěrečná modlitba] K: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.
  • Někdy se dodává ještě modlitba ke sv. Archandělu Michaelu: Svatý archanděli...
  • Někdy se dodává ještě modlitba ke sv. Josefu: Oroduj za nás, svatý Josefe...
81. [Pokřižování] Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
***

Úplné znění modliteb k růženci
Apoštolské vyznání víry
Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného,
Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny.
Trpěl pod Pontským Pilátem,
ukřižován, umřel i pohřben jest.
Sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých.
Vstoupil na nebesa,
sedí na pravici Boha,
Otce všemohoucího.
Odtud přijde soudit
živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou Církev obecnou,
svatých obcování,
hříchův odpuštění,
těla vzkříšení
a život věčný.
Amen.
***
Modlitba Páně (Otčenáš)
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům
a neuvoď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
***
Zdrávas Maria
Zdrávas Maria,
milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého,
Ježíš.
Svatá Maria,
Matko Boží,
pros za nás hříšné,
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.
***
Zdrávas Královno
Zdrávas Královno, Matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
I protož, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého,
nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá,
ó přivětivá,
ó přesladká Panno, Maria!
Někdy následuje:
Oroduj za nás svatá Boží rodičko,
abychom hodni byli zaslíbení Kristových.
***
Modlitba ke sv. Archandělu Michaelu
Svatý archanděli Michaeli! Chraň nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým!
Budiž nám záštitou!
Nechať Bůh přikáže jemu,
pokorně prosíme;
ty pak, kníže vojska nebeského,
Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen. 
***
Modlitba ke sv. Josefu po růžencové pobožnosti
K: Oroduj za nás, svatý Josefe,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni.
Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku,
žádáme s důvěrou i od tebe ochranu.
Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou,
a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše,
pokorně prosíme:
shlédni milostivě na dědictví,
které si Ježíš Kristus získal svou krví,
a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou.
Starostlivý strážce Svaté rodiny,
opatruj vyvolený lid Ježíše Krista.
Odvrať od nás, laskavý otče,
všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti.
Náš mocný ochránce,
milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna,
a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života,
tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel
a proti všemu protivenství.
Nás pak všechny ustavičně ochraňuj,
abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí
svatě žili, zbožně zemřeli
a dosáhli věčné blaženosti v nebesích.
L: Amen.
***

Rozšíření růžencové modlitby
Biblický růženec
Biblický růženec se modlíme tím způsobem, že na základě výše popsané struktury přečte navíc jeden z modlících před každým "desátkovým zdrávasem" uvedený verš z Písma svatého, zatímco ostatní modlitbu Zdrávas Maria obvyklým způsobem dokončují. Tento způsob umožňuje rozjímat jednotlivá tajemství v přímé spojitosti s Božím slovem.
Biblický růženec radostný
I. Zvěstování Panně Marii (Lk l,26n)
1. Anděl Gabriel byl poslán od Boha k panně... a ta panna se jmenovala Maria.
2. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milosti-plná! Pán s tebou!"
3. Ona se ulekla a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat.
4. Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.
5. Počneš a porodíš syna, a dáš mu jméno Ježíš.
6. Bude velký a bude nazván Synem Nejvyššího... Jeho království nebude mít konce.
7. Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!"
8. Duch svatý na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní.
9. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží.
10. Maria řekla: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova."

II. Návštěva Panny Marie u Alžběty (Lk 1,39-56)
1. V těch dnech se Maria vydala na cestu do hor.
2. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
3. Té se dítě radostně pohnulo v jejím lůně.
4. Alžběta zvolala: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého."
5. „Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mne?"
6. Blahoslavená, která jsi uvěřila!
7. Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina."
8. Můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli.
9. Shlédl na svou nepatrnou služebnici.
10. Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

III. Narození Ježíše Krista (Lk 2,6n)
1. Když byli v Betlémě, naplnil se Marii čas, kdy měla porodit.
2. A porodila svého prvorozeného syna.
3. Zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.
4. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři.
5. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich.
6. Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid.
7. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán.
8. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení.
9. Přišli také mudrci od východu, spatřili dítě s jeho matkou, padli na zem a klaněli se mu.
10. Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.

IV. Obětování dítěte Ježíše v chrámě (Lk 2,22n)
1. Podle Mojžíšova zákona přinesli dítě do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu.
2. V Jeruzalémě žil jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný.
3. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše.
4. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, vzal dítě do náručí a velebil Boha.
5. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
6. Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
7. Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
8. Simeon řekl Marii: „On je ustanoven k pádu a povstání mnohých v Izraeli."
9. „Je znamení, kterému se bude odporovat."
10. „I tvou vlastní duší pronikne meč."

V. Nalezení dvanáctiletého Ježíše v chrámě (Lk, 2,41n)
1. Když mu bylo dvanáct let, vydal se s rodiči do Jeruzaléma na velikonoční svátky.
2. Když se vraceli domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali.
3. Ušli den cesty a teprve potom ho hledali mezi příbuznými.
4. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho.
5. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů.
6. Všichni žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi.
7. Matka mu řekla: „Dítě, proč jsi nám to udělal. Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali."
8. „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že musím být v tom, co je mého Otce?"
9. Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci.
10. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí.
***

Biblický růženec bolestný
I. Pán Ježíš se pro nás potil krví
1. Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a přišli k dvorci zvanému Getsemany. (Mk 14,32-33)
2. Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. (Mt 26,38)
3. Sám se od nich vzdálil, klekl a modlil se. (Lk 22,41)
4. "Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout a musím ho vypít, ať se stane tvá vůle." (Mt 26,42)
5. Tu se mu zjevil anděl z nebe a posiloval ho. (Lk 22,43)
6. Ježíš upadl do smrtelné úzkosti a modlil se ještě usilovněji. (Lk 22,43)
7. Jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve. (Lk 22,44)
8. Řekl Petrovi: "To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít?" (Mt 26,40)
9. "Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení." (Mt 26,41)
10. "Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé." (Mt 26,41)

II. Pán Ježíš byl bičován
1. Ježíše dali v poutech odvést k Pilátovi. (Mk 15,1)
2. Pilát se ho otázal: "Ty jsi židovský král?" (Mk 15,2)
3. „Ano, já jsem král... Moje království není Z tohoto světa." (Jan 18,36-37)
4. Pilát řekl židům: „Já na něm neshledávám žádnou vinu." (Jan 18,38)
5. Potom vzal Pilát Ježíše a dal ho zbičovat. (Jan 19,1)
6. Neměl podobu ani krásu, opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti. (lz 53,2-3)
7. Nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi. (Iz 53,4)
8. Byl rozdrcen pro naše zločiny, jeho rány nás uzdravily, (iz 53,5)
9. Byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa. (Iz 53,7)
10. Byl jako beránek vedený na porážku, neotevřel svá ústa. (Iz 53,7)

III. Pán Ježíš byl trním korunován
1. Vojáci ho svlékli a přehodili mu nachově rudý plášť. (Mt 27,28)
2. Upletli korunu z trní a vsadili mu ji na hlavu. (Mt 27,29)
3. Do pravé ruky mu dali rákosovou hůl. (Mt 27,29)
4. Posmívali se mu, plivali na něj a bili ho po hlavě. (Mt 27,29-30)
5. Pilát si umyl ruce a řekl: „Nemám vinu na krvi tohoto člověka. To je vaše věc." (Mt 27,24)
6. Ježíš vyšel s trnovou korunou a v rudém plášti. (Jan 19,5)
7. Pilát jim řekl: „Hle, člověk!" (Jan 19,5)
8. Oni začali křičet: „Ukřižuj ho, ukřižuj!" (Jan 19,6)
9. „Propusf nám Barabáše!" (Lk 23,18)
10. „Jeho krev ať padne na nás a na naše děti!" (Mt 27,25)

IV. Pán Ježíš nesl těžký kříž
1. Pána Ježíše odsoudili na smrt. - „Nesuďte, a nebudete souzeni." (Lk 6,37)
2. Pán Ježíš přijímá kříž. - „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem." (Mt 11,29)
3. Pán Ježíš padá poprvé pod křížem - „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mé." (Mk 8,34)
4. Pán Ježíš potkává svou matku. - „Tvou vlastní duší pronikne meč..." (Lk 2,35)
5. Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž. - „Jeden druhého břemena neste, a tak naplníte Kristův zákon." (Gal 6,2)
6. Veronika podává Pánu Ježíši roušku. - „Cokoli jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali." (Mt 25,40)
7. Pán Ježíš padá podruhé. - „Kdo stojí, ať si dá pozor, aby nepadl." (l Koř 10,12)
8. Zeny pláčou nad Ježíšem. - „Jeruzalémské dcery, neplačte nade mnou! Spíše nad sebou plačte a nad svými dětmi!" (Lk 23,28)
9. Ježíš padá potřetí pod křížem. - „Děje-li se toto se stromem zeleným, co se stane se suchým!" (Lk 23,31)
10. Pána Ježíše zbavili roucha. - „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí Svůj Život." (Jan 15,13)

V. Pán Ježíš umírá na kříži
1. „Když došli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jeho a dva zločince." (Lk 23,33)
2. Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co Činí." (Lk 23,34)
3. „Žízním!" (Jan 19,28)
4. „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království." Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji." (Lk 23,42-43)
5. Ježíš řekl matce: „Ženo, to je tvůj syn." A Janovi: „To je tvá matka." (Jan 19,26-27)
6. „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" (Mt 27,46)
7. „Dokonáno je!" (Jan 19,30)
8. „Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!" (Lk23, 46)
9. Tělo mrtvého Ježíše položili matce na klín.
10. Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry, (l Jan 3,16)
***

Biblický růženec slavný
I. Ježíšovo zmrtvýchvstání
1. Budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. (Jan 16,20)
2. Vaši radost vám nikdo nevezme. (Jan 16,22)
3. Časně ráno přišly ženy ke hrobu a nalezly kámen odvalený. (Lk 24,1-2)
4. „Proč hledáte živého mezi mrtvými?" (Lk 24,5)
5. „Není tady, byl vzkříšen!" (Lk 24,6)
6. „Rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých!" (Mt28,7)
7. „Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte." (Mt 28,7)
8. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. (Jan 20,20)
9. „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věn ve mne, i když umře, bude žít." (Jan 11,25)
10. Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. (Řím 10,9)

II. Ježíšovo nanebevstoupení
1. Ježíš řekl učedníkům: „Odcházím, abych vám připravil místo." (Jan 14,3)
2. Zase přijdu a vezmu si vás k sobě. (Jan 14,3)
3. Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě. (Jan 12,32)
4. Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. (Jan 16,7)
5. Až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. (Jan 16,13)
6. Jsem s vámi po všechny dny až do konce ' světa. (Mt 28,20)
7. „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu." (Mk 16,15)
8. Vyvedl je směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim (Lk 24,50)
9. A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k nebi. (Lk 24,51)
10. Byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. (Mk 16,19)

III. Seslání Ducha svatého
1. Učedníci jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu s Ježíšovou matkou Marií. (Sk 1,14)
2. Nastal den letnic a všichni byli společné pohromadě. (Sk 2,1)
3. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr. (Sk 2,2)
4. Naplnil celý dům, kde se zdržovali. (Sk 2,2)
5. Ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. (Sk 2,3)
6. VSichni byli naplněni Duchem svatým. (Sk 2,4)
7. Začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. (Sk 2,4)
8. „A my jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají." (Sk 5,32)
9. Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Řím 5,5)
10. Nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého ... a že už nepatříte sami sobě? (l Koř6,19)

IV. Nanebevzetí Panny Marie
1. Maria řekla: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný." (Lk 1,49)
2. „Shlédl na svou nepatrnou služebnici." (Lk 1,48)
3. „Budou mě blahoslavit všechna pokolení." (Lk 1,48)
4. Ty, které předurčil, také povolal... a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy. (Řím 8,30)
5. U Boha není nic nemožného. (Lk 1,37)
6. „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily." (Lk 11,27)
7. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. (ž 97/98,1)
8. Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla. (Ž 117/118,16)
9. Ty jsi čest našeho lidu. (Srov. jdi 15,10)
10. Celá jsi krásná, má milá, jsi bez poskvrny. (Pis 4,7)

V. Oslavení Panny Marie v Nebi
1. Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v něm archa jeho úmluvy, (Zj 11,19)
2. Na nebi se objevilo velké znamení: žena oděná sluncem. (Zj 12,1)
3. Měsíc mela pod nohama a korunu z dvanácti hvězd kolem hlavy, (Zj 12,1)
4. Jásejme, neboť nadešla Beránkova svatba a jeho nevěsta se připravila, (Zj 19,7)
5. Po své pravici máš královnu, ozdobenou ofir-ským zlatem, (Ž 44/45,10)
6. Slyš, dcero, a pohleď, nakloň svůj sluch... sám král touží po tvé kráse. (Ž 44/45,11-12)
7. On je tvým pánem, před ním se skloň. (Ž 44/45,12)
8. Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného bohatství. (Mdr 7,11)
9. Neocenitelná je její Čistá duše. (Sir 26,15)
10. Požehnaná jsi od Boha nejvyššího před vSemi ženami na zemi. (Srov. Jdt 13,18)
***

Svatodušní růženec
Svatodušní růženec se modlíme tím způsobem, že na základě výše popsané struktury přečte navíc jeden z modlících před každým desátkem uvedenou modlitbu.
Svatodušní růženec radostný
I. Zvěstování Panně Marii

Duchu svatý, Iniciátore Vtělení!
Duchu svatý, Ohnivý jazyku nad Mariinou hlavou –
skrytý a tichý
i hučící a planoucí,
zapalující Boží láskou lásku lidskou!
Jak se to stane?
Jak se to stalo?
Duch Nejvyššího zastínil Pannu,
i počala Syna Božího.
Maria, pronikáš do tajemství Vtělení
hloub a hloub
a klaníš se víc a víc...
Souhlasilas od počátku,
jak ses přesvědčila,
že jde o vůli Boží.
A nyní jásáš,
že se Boží plán tak úžasně splnil.
Nestačíš děkovat za úlohu,
kterou ti svěřil Bůh.
Nestačíš děkovat za to,
k jak velkolepým událostem
dalo popud Tvoje "Staň se!"...

II. Návštěva Panny Marie u Alžběty

Duchu svatý, požehnal jsi Marii
a spolu jste složili chvalozpěv!
Duchu svatý, naplnil jsi Alžbětu
a vložil jí do úst chválu Panny a jejího plodu!
Maria Panno, od početí, od navštívení
jsi překypovala Božími chválami,
ale dnes o letnicích
se pro Tebe každé slovo v Magnificat
zažehává novým smyslem.
Tvé požehnání a vyvolení
před Tebou vyvstává v nové velikostí.
Kolik požehnání přinesl plod Tvého lůna světu,
kolik požehnání mu přináší,
kolik požehnání má ještě pro budoucí pokolení
až do konce časů!
Opravdu, jak veliké věci jsou ty,
které se staly
a které se dějí a stanou...!
Až do dneška zní z judských hor
Alžbětin hymnus žehnající Marii
a jako jeho znásobená ozvěna Mariino velebení
Hospodina.
A vtělený Boží Syn z panenského lůna
očišťuje bratrance Jana
a Křtitel plesá radostí.
Připojme se k tak vznešenému apoštolátu,
nesme Krista těm, kdo ho hledají a čekají!

III. Narození Ježíše Krista

Divuplná noci, kde se z chudoby zrodil
Spasitel vesmíru!
Ve skrytosti chléva nadešla hodina narození Páně.
Boží láska zazářila lidským očím viditelně.
Zázračný porod Božího Syna ženou Marií...
Zůstalas pannou, svatá Panno,
při početí i po porodu!
Duch Boží vane, kam chce,
a působí, jak chce...
Duchu svatý, jaký dar jsi dal své Nevěstě!
Kdo z lidí by vymyslel něco tak podivuhodného!
Maria, všechno, co se týkalo narození Tvého Synáčka,
všechno, co o něm řekli pastýři i andělé a mágové,
sis zapamatovala na celý život.
Jak ráda sis každé z těch slov opakovala,
připomínala a probírala!
A o letnicích jsi porozuměla i tomu,
co Ti z nich ještě nebylo úplně jasné.
Ještě větší před Tebou vyvstala Tvoje účast
při narození,porozumělas svému boholidskému mateřství,
prožilas všechno znovu a nově,
v nebývalé intenzitě,
vidělas a slyšelas blahoslavenství všech pokolení,
jimiž Tě chválí, aby působili radost Tvému Synu,
který za to posílá světu ještě více darů
svého Ducha...

IV. Obětování dítěte Ježíše v chrámě

Duchu svatý, vůdce spravedlivého Simeona
a hlasu prorokyně Anny,
vnukl jsi jim, kdo je Pomazaný Páně!
Spolu s nimi Tě velebíme,
velebíme Spásu, kterou jsi poslal všem národům,
velebíme Světlo, kterým jsi osvítil pohany,
velebíme Slávu, kterou jsi připravil svému lidu.
Maria, slyšelas při Obětování Páně slova proroctví
o sobě i o svém Synu.
Nemluvňátko v Tvém náručí označil Duch Boží
ústy Simeona za rozhodčího o pádu či o povznesení
a ústy Anny za vykoupení Jeruzaléma.
Žasněme nad těmito slovy,
velebme Boha.a vyprávějme o něm druhým!
Maria, blahoslavená jsi,
že jsi tomu všemu uvěřila,
blažená jsi, žes to všechno se svým Synem
spoluprožívala,
šťastná jsi, žes přijala Kristův kříž
i svůj meč v srdci!
Nevzpírala ses a nereptalas,
a tak jsi o letnicích na vlastní oči viděla,
jak se z Ducha svatého a z Tvé dávné oběti
Syna Otci rodí Boží Církev!

V. Nalezení dvanáctiletého Ježíše v chrámě


Duchu svatý, Tys přiměl dvanáctiletého Ježíše,
aby zůstal v chrámu
i po odchodu rodičů a ostatních poutníků –
musel být v domě svého Otce.
I jeho lidství bylo lačné poznání Boha,
účasti na obětech Bohu.
Maria Matko, to Duch svatý Ti vnukl,
abys hledala ztraceného Ježíše v chrámě!
Nezmocnila se Tě pýcha,
když jsi viděla a slyšela,
jak chrámoví učitelé žasli nad rozumnosti
Tvého Syna,
vědělas, že jeho moudrost není Tvou zásluhou,
ale že pramení z nebe.
Tvoje a Josefova bolest nepřišla nazmar,
posloužila i ostatním hledajícím, aby našli Boha.
Maria, teď už rozumíš všem slovům,
která vám Dvanáctiletý odpověděl.
Vidíš jasně smysl ztráty, hledání a nalezení:
Zapamatovala sis všechno,
posloužilo Ti to k tomu,
že jsi dokonale poznala, kdo je Tvůj Syn
a jaké posláni přišel na zemi plnit,
i Otce jsi poznala nově a více a hloub.
Jak veliký asi byl Tvůj chvalozpěv díků
za nalezení Ježíše.
Jak veliký je Tvůj chvalozpěv díků
pro všechny časy! 
***

Svatodušní růženec bolestný
I. Pán Ježíš se pro nás krví potil

Jak těžce jsi, Pane Ježíši Kriste,
pocítil v Getsemanech
tíhu svého lidství,
tíhu smrtelné úzkosti,
tíhu opuštěnosti,
tíhu zrady...!
Jak jsi však uměl trpět!
Plný lásky k nám, ke mně...
Jak jsi dovedl podrobit svoji vůli po životě
vůli Boží, posílající Tě na popraviště!
Maria, jak bylo Tobě, když jsi o svém Synu
po odchodu z večeřadla nevěděla!
Maria, jak Ti bylo, když ses o všem od apoštolů
dověděla!
Duchu modlitby,
Duchu síly,
Duchu statečnosti
nyní po letnicích jsi naplnil i nás!
Pokorně prosíme; nauč nás
opravdové modlitbě v našich utrpeních,
vlej nám sílu,
abychom všechno věrně nesli
a neusnuli zármutkem,
dodej nám odvahy,
abychom nechtěli prchnout.
I pro nás máš nachystánu
smrtelnou úzkost, opuštěnost a zradu,
ale ať se pod tím vším nezhroutíme:
raději smrt těla než smrtelný hřích!
Doopravdy!
Amen! Amen!

II. Pán Ježíš byl bičován

Bičovaný Kriste,
bičovaný Kriste,
zbitá Boží Lásko k nám,
námi zbičovaná Lásko,
potupený Duchu svatý,
rozmlácené Tělo Syna člověka,
rozbité Tělo Boží.
Kráso zbavená vší své podoby,
obnažená do nahoty
těmi, kterým nic nebylo svaté,
námi, kterým nic není svaté...!
Otrockým trestem zdeptaný Duchu
těmi, kteří chtěli zotročit i Boha,
námi, kteří zotročujeme Boha...!
Maria, Matko,
když Tvého Syna přibíjeli na kříž,
spatřila jsi rány jeho zbičování,
meč, Duchem předpověděný, Ti proklát srdce
a rána bolela souzvučně s ranami bičů
na Těle Tvého Syna.
Teď už nebolí
je oslavená spolu s oslavením Ježíšova Těla
a vítězně září láskou,
ponořena do Lásky!

III. Pán Ježíš byl trním korunován

Králi s trnovou korunou,
Králi oblečený do starého vojenského pláště,
Králi korunovaný mukami a ponížením!
Synu člověka, nad jehož lidstvím Pilát
povzdechl "Ejhle,člověk!"
Zubožená lidská tváři,
zdeptaná lidská osobnosti,
jen jsi rozjitřila zblblé masy,
jako krev z ran rozdivočuje šelmy a dravce...
Oběti demagogie, kariérismu a strachu,
oběti za všechny hříchy světa,
oběti i za moje hříchy!
Obětující se lásko Boží, Duchu svatý!
Maria, další meč Ti vrazili do prsou,
když jsi uslyšela o Synově odsouzení,
když jsi ho spatřila s trny vraženými do hlavy –
i Tvoji hlavu bodaly a trýznily.
Chápeš, že to bylo nutné pro spásu světa,
i Tvoje účast přispěla lidstvu,
dala jsi k ní souhlas svým "Staň se!" Gabrielovi.
Maria - mučednice!
Maria se slavnou mučednickou korunou z trní na hlavě!
Výkupná sílo utrpení,
spojeného s Kristovým umučením!
Tajemství bolesti a zla v životě spravedlivých!
Mystický prameni, splachujicí z Církve hříchy
do stoky ústící do pekla!

IV. Pán Ježíš nesl těžký kříž

Pane Ježíši Kriste, sám sis nesl kříž,
abys na něm mohl vykoupit svět!
Zmobilizovala v sobě všechny síly,
které Ti zbyly po věznění, soudech a bičování...
Slavný reku - kříž byl Tvou hlavní zbraní
proti ďáblovi, usilujícímu o smrt duší.
Každý krok,
každý kámen křížové cesty,
každý zlý člověk, jenž Ti ji ztížil,
učinili Tvůj boj hrdinnějším.
Lásko, vláčená v poutech s těžkým břemenem ulicemi!
Bože vysílený, bezmocný, odsouzený k neexistenci!
Maria, jsi Matka Odsouzeného na kříž,
a tak jdeš po křížové cestě také,
setkáváš se s Ježíšem nesoucím kříž
a vidíš, hmatáš tíhu jeho cesty,
prožíváš s Ním všechna těžká zastavení,
bolí Tě každý pád,
kdy se kříž řítí na Tvého Syna,
bolí Tě neochota Šimona z Kyrény,
povrchní dojetí jeruzalémských žen...
Klopýtáš ke Golgotě, podpírána Janem,
hřeby katů jakoby se zarývaly i do Tvého těla...
Jak veliká je hora lidských hříchů,
když mohla být srovnána jen takovým utrpením!
Připomínáš si slova Simeonova,
víš, že to všechno je součást mesiášského díla...
Jako jsi z Ducha počala Syna Božího,
tak ho z Ducha ztrácíš.
On umírá z lásky k lidem -a Ty se v Duchu chystáš umírat s Ním!

V. Pán Ježíš umírá na kříži

Ukřižovaný Kriste!
Ukřižovaná Lásko!
Ukřižovaný Bože!
Jakou moc má bolest, rány a smrt,
zvláště nespravedlivé,
ale přijaté s láskou!
Pro nás jsi dopustil, že jsi byl zbaven své lidské podoby,
jako beránek jsi bez odporu přijímal svoji
strašnou popravu,
bez hněvu, bez vzteku, bez pomstychtivosti,
se snahou zbavit viny viníky.
Připomínáš nám, že na kříži jde o Tvé vítězství,
těžce dobyté, ale o vítězství!
Maria, Ty pod křížem stojíš a vytrváváš,
všechno vidíš; všechno slyšíš, všechno prožíváš,
jsi Matka Ukřižovaného,
ale byla jsi jmenována i Matkou křižujících,
a tak to prožíváš i za ně,
s hrudí proklátou mečem bolestí
se obětuješ za lidstvo spolu se Synem!
Jak trpíš, ale nezhroutila ses,
musíš to všechno stále vnímat, intenzívně vnímat!
Duch Tvého Syna Tě posiluje,
Duch Synův Ti vlévá poznání pravdy o celém dění.
Věrně spolutrpíš až do Synova "Dokonáno"
a trpíš, i když ho držíš mrtvého v náručí,
trpíš, i když Tvůj Syn leží bez ducha v hrobě...
Svoje utrpení bys však nevyměnila.
nevzdáváš se ho,
znáš jeho cenu.
Chvalme Kristovo i Mariino utrpení,
přijměme od nich Kříž jako svoje osobní
znamení! 
***

Svatodušní růženec slavný
I. Ježíšovo zmrtvýchvstání

Ukřižovaný Kriste, vstal jsi živý,
vystoupil jsi ze skály hrobu,
dříve než anděl odvalil ode dveří kámen,
dříve než nastalo zemětřesení.
Uprostřed Veliké noci
ve vší tichostí.
Nejen že zničils, Ukřižovaný Kriste, svou smrt,
ale vůbec jsi smrt zbavil vlády nad celým světem!
Aleluja!
Ve vší tichosti a beze svědků
ses ukázal, Vzkříšený Synu člověka,
své Matce Marii!
Maria, s Tebou se klaníme živému Kristu
a Tebe velebíme, že ses dočkala vítězství
svého Syna,
Tebe velebíme, že jsi zůstala Synovi věrna i pod křížem,
Tebe velebíme, že jsi trpěla spolu s Ním,
Tebe velebíme, že jsi spolu s Ním přemáhala smrt,
Tebe velebíme, že jsi spolu s Ním porazila
ďábla a hřích.
Matko zmrtvýchvstalého Krista!
Nebyla nadarmo křížová cesta!
Nebylo nadarmo ukřižování!
Kříž zvítězil, aleluja!
Lásku Boží nic nemohlo přemoci!
Duchu svatý, zahrň nás svou láskou
na Mariinu přímluvu. Amen!

II. Ježíšovo nanebevstoupení


Vzkříšený Kriste, vstoupil jsi do oblaku
přítomnosti Otce!
Zaslíbil jsi svým učedníkům sílu Ducha svatého
a byl jsi před jejich zraky vyzdvižen vzhůru k nebi.
Hleděli upřeně do nebe, třebaže tě už neviděli,
ale Boží oblak byl blízko.
Andělé potvrzují, že jsi byl vzat ze země do nebe,
andělé prorokují, že z nebe zase přijdeš na zemi.
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, .
i Tobě, neviditelný Otče,
i Tobě, slíbený Duchu!
Naplnil jsi nás, Hospodine, velikou radostí,
velebíme tě!
Po pravici Boží jsi usedl, Kriste,
pomáhej nám, potvrzuj kázání apoštolů znameními
pravosti!
Maria, Matko člověka, který vlastní mocí
vešel do nebe,
Tvoje náruč zůstala prázdná,
ale jenom na krátkou dobu!
Smířila ses s odchodem Syna,
aby mohl seslat Božího Ducha všem.
Toužila jsi po Synovi, ale plnila jsi na zemi
jeho vůli
a čekala jsi, až si Tě vezme k sobě.
Maria, plná lásky k Synu i světu,
Maria, zasnoubená s Duchem Bolím,
Maria, Duch Tě naučil všemu!

III. Seslání Ducha svatého

Sestoupil na Tebe Duch svatý, Matko Maria,
naplnil celý dům, kde jsi seděla s apoštoly.
Ukázal se vám, viděla jsi jeho oheň,
rozdělil ze své plnosti a udělil z ní Tobě i jim
a jeho podíl byl pro každého jeho plností!
Jak se najednou proměnil Tvůj život,
jak jste se všichni změnili!
Jak ožilo všechno, co jsi nosila v srdci
o svém Synu,
vyvstal skrytý smysl všeho dění v tvém životě,
pochopila jsi Synovo dílo maximem lidského chápání,
ukázala se Ti Tvoje spoluúčast na vykoupení
světa!
Všichni, naplněni Duchem svatým, jste začali mluvit
rozličnými jazyky,
i Tys mluvila, Maria, třebaže se nám žádné Tvé
slovo nedochovalo...
Ale promlouváš z Ducha i později ve svých
zjeveních,
vyprošuješ nám Ducha od svého Syna!
Chceme Ti rozumět,
chceme se Tvými slovy řídit,
vlastně slovy Ducha,
Tebou vyřčenými!
Vždyť mluvíš o velikém Božím díle!
Ať víme, co Tvá slova znamenají,
ať je neodbýváme posměšky,
ať je přijímáme jako slova Ducha svatého!

IV. Nanebevzetí Panny Marie

Láska Boží Tě, Panno Maria, vzala na nebe –
radujeme se spolu s anděly!
Boží Syn sestoupil z nebe a vstoupil na zemi
do Tvého lůna
a nyní, když je v nebi, chce Tě mít u sebe
a sestupuje podruhé, aby vstoupil na nebe s Tebou.
I Tvoje lidské tělo mizí v oblaku Boží přítomnosti,
po mostu země - nebe se ubíráš opačným směrem
než Tvůj Syn při početí.
Tvůj Syn Ježíš opustil nakrátko nebe,
aby spasil zemi,
a pak se vrátil k Otci.
Tys mu pomáhala při spáse světa
a po krátkém čase pozemského života opouštíš zemi,
abys kralovala navěky v nebeském království.
Lásko mezi nebem a zemí,
Lásko mezi zemí a nebem,
Duchu svatý, jak veliký dar jsi udělil Marii!
Ty jsi nad zákony hmoty a přírody,
Ty jsi věčný Bůh a dáváš věčnost těm, kterým chceš!
Aleluja!

V. Oslavení Panny Marie v Nebi

Maria, byla jsi ze všech nejblíže Kristu!
Maria, dosáhla jsi vrcholu lásky!
Maria, naplnil Tě Duch svatý
a Otec se Synem Ti vložili na hlavu královskou korunu,
abys byla Královnou nebe i země
vždyť kdo se Ti vyrovná z lidí!
Koho z andělů učinil Bůh matkou svého Syna!
Spojila jsi ve svém životě zemi s nebem!
Spojila jsi neporušenost panenství s plodností mateřství!
Celým svým životem jsi vyznávala Boha!
Tvoje srdce pronikl sedmerý meč mučednictví!
Z Ducha svatého jsi prorocky velebila Boha!
Začala jsi apoštolát Nového zákona a dlela jsi
uprostřed apoštolů!
Maria, Královno, sám Bůh Tě pozdravil,
andělé,Tě velebí i všechna pokolení lidí Tě chválí,
my se k ním připojujeme:
Zdrávas, milostiplná, Pán s Tebou,
Královno posvátného Růžence!
Amen!
Aleluja! 

Kroužek / Prstýnek - velmi praktická pomůcka
pro modlitbu růžence jste-li např. v pohybu.