sobota 25. října 2014

Annibale Bugnini – hlavní autor Novus Ordo
Annibale Bugnini – hlavní autor Novus Ordo
Michael Davies
„Musíme z našich katolických modliteb a katolické liturgie odstranit vše, co může být stínem překážky pro naše odloučené bratry, to jest pro protestanty.“ – Arcibiskup Annibale Bugnini, hlavní autor nové mše, L'Osservatore Romano, 19. března 1965.
Arcibiskup Annibale Bugnini, který zemřel v Římě 3. července 1982, byl v nekrologu v TheTimes popisován jako „jedna z nejzvláštnějších osob ve vatikánské diplomatické službě“. Bylo více než eufemistické popisovat arcibiskupovu kariéru jednoduše jako „zvláštní“. Vůbec nemůže být pochyb, že celý étos katolicismu v rámci římského ritu byl hluboce změněn liturgickou revolucí, která následovala Druhý vatikánský koncil.
Jak P. Kenneth Baker SJ poznamenal v úvodníku vydání časopisu The Homiletic and PastoralReview z února 1979: „Byli jsme zaplaveni změnami na všech úrovních Církve, ale je to liturgická revoluce, která se nás všech důvěrně a bezprostředně dotýká.“
Komentátoři všech odstínů teologického názoru debatovali, že jsme od koncilu prodělali revoluci spíše než reformu. Profesor Peter L. Berger, luteránský sociolog, trvá na tom, že žádný termín to lépe nevystihuje a dodává: „Kdyby naprosto zákeřný sociolog, mající v úmyslu poškodit katolickou komunitu co nejvíc, byl poradcem Církve, stěží by tu práci provedl lépe.“
Profesor Dietrich von Hildebrand se vyjádřil ještě daleko otevřeněji: „Skutečně, kdyby se jednomu z ďáblů z knihy C. S. Lewise Rady zkušeného ďábla svěřilo zničení liturgie, neudělal by to lépe.“
Arcibiskup Bugnini byl nejvlivnější postavou při provedení liturgické revoluce, kterou popsal v roce 1974 jako „velké vítězství katolické Církve“.
Arcibiskup se narodil v Civitella de Lego v Itálii v roce 1912. Byl vysvěcen v Kongregaci misie (vincenciáni) v roce 1936, deset let konal farní práci, v roce 1947 se stal aktivním na poli specializovaných liturgických studií, byl jmenován sekretářem Komise pro liturgickou reformu papeže Pia XII. v roce 1948, poradcem Posvátné kongregace ritů v roce 1956 a v roce 1957 byl jmenován profesorem posvátné liturgie na Lateránské univerzitě.
V roce 1960 byl otec Bugnini uveden do pozice, která mu umožnila vyvíjet rozhodující vliv na budoucnost katolické liturgie – byl jmenován sekretářem přípravné komise pro liturgii druhého vatikánského koncilu. Byl hybným duchem při tvorbě pracovní verze přípravného schématu, konceptu, který měl být předložen k diskuzi koncilovým otcům. Mezi jeho obdivovateli se o tom mluvilo jako o „Bugniniho schématu“, které bylo hlasováním ze 13. ledna 1962 přijato plenárním zasedáním liturgické přípravné komise.
Liturgická konstituce, pro kterou konciloví otcové nakonec hlasovali, byla v podstatě identická s pracovní verzí schématu, kterou otec Bugnini úspěšně provedl přípravnou komisí přes značné pochyby ze strany kardinála GaetanaCicognaniho, prezidenta komise.
První exil
Za pár týdnů po vítězství otce Bugniniho byli jeho stoupenci šokováni, když byl neprodleně zbaven svého místa na Lateránské univerzitě a na sekretariátu liturgické přípravné komise. Ve své posmrtně vydané knize La RiformaLiturgica arcibiskup Bugnini obviňuje kardinála Arcadia Larraona za ten krok, o němž prohlašuje, že byl nespravedlivý a založený na nepodložených domněnkách. „První exil P. Bugniniho“, poznamenává (str. 41).
Propuštění tak vlivné postavy jako otec Bugnini se nemohlo udát bez souhlasu papeže Jana XIII., a ačkoliv důvody nebyly nikdy odhaleny, musely být velmi závažné povahy. Otec Bugnini byl jediný sekretář přípravné komise, který nebyl potvrzen jako sekretář koncilové komise. Kardinálové Lercaro a Bea za něj intervenovali u papeže bez úspěchu.
Liturgická konstituce volně založená na Bugniniho schématu obsahovala velmi generalizovanou a místy dvojznačnou terminologii. Ti, kdo měli moc ji interpretovat, si byli jistí, že mají značný prostor vkládat své vlastní ideje do koncilového textu. Kardinál Heenan z Westminsteru zmínil ve své autobiografii A Crown of Thorns, že konciloví otcové měli možnost diskutovat jen o obecných principech:
„Pozdější změny byly mnohem radikálnější než ty, které zamýšlel papež Jan a biskupové, kteří schválili výnos o liturgii. Kázání papeže Jana na konci prvního zasedání ukazuje, že neměl podezření ohledně toho, co liturgičtí experti chystají.“ Kardinál mohl stěží být otevřenější.
Experti (periti), kteří přichystali text, naplánovali použití dvojznačné terminologie, kterou do něj vložili, takovým způsobem, aby papež a biskupové nepojali podezření. Anglický kardinál varoval koncilové otce před způsobem, jakým periti připravili texty způsobilé „jak pro pravověrný, tak modernistický výklad“. Řekl jim, že má obavu z periti a děsil se možnosti, že by získali moc interpretovat koncil světu. „Bůh chraň, aby se to stalo!“, zvolal. Ale stalo se to.
26. června 1966 podal The Tablet zprávu o vytvoření pěti komisí pro interpretaci a realizaci koncilových výnosů. Členové těchto komisí byli, jak oznamovala zpráva, vybráni „z větší části z řad koncilových periti.“
Konstituce o posvátné liturgii byla prvním dokumentem schváleným koncilovými otci (4. prosince 1963) a komise pro jeho realizaci byla ustavena v roce 1964.
Triumfální návrat
Gestem, které je jen těžko pochopitelné, jmenoval papež Pavel VI. na klíčový post sekretáře přesně toho muže, kterého jeho předchůdce ze stejného místa v přípravné komisi odvolal – Annibale Bugniniho. Otec Bugnini byl nyní v mimořádné a mocné pozici pro interpretaci liturgické konstituce přesně tím způsobem, jak to zamýšlel, když stál v čele její přípravy.
Teoreticky nebylo konzilium ničím víc než poradním orgánem a reformy, které navrhovalo, musely být schváleny příslušnou římskou kongregací. Svou Apoštolskou konstitucí Sacrum Rituum Congregatio (8. května 1969) ukončil papež Pavel VI. existenci konzilia jako odděleného orgánu a začlenil jej do Posvátné kongregace pro bohoslužbu. Otec Bugnini byl jmenován sekretářem kongregace a stal se mocnějším než kdy dřív. Byl nyní na nejvlivnější pozici pro upevnění a rozšíření revoluce, za níž stál jako hybný duch a princip kontinuity. Formální hlavy konzilia a kongregací, kardinálové Lercaro, Gut, Tabera, Knox, přicházely a odcházely, ale otec Bugnini vždy zůstával. Jeho služby byly odměněny jeho konsekrací na arcibiskupa v roce 1972.
Druhý exil
V roce 1974 se cítil schopný pronést svůj slavný chlubivý výrok, že liturgická reforma je „velké vítězství katolické Církve“. Také téhož roku oznámil, že jeho reforma vstupuje do poslední fáze: „Přijetí neboli ´vtělení´ římské formy liturgie do užívání a myšlení každého jednotlivce Církve.“ V Indii toto „vtělení“ dosáhlo takového rozsahu, že v některých centrech mše spíše připomínala hinduistické rituály než křesťanské Obětování.
Pak byl arcibiskup Bugnini, ke zděšení liberálních katolíků, v červenci 1975, ve chvíli, kdy jeho moc dosáhla svého vrcholu, neprodleně odvolán ze svého postu. Nejen že byl propuštěn, ale celá jeho kongregace byla rozpuštěna a splynula s Kongregací pro svátosti.
Desmond O´Grady vyjádřil rozhořčení pociťované liberály, když ve vydání časopisu The Tablet z 30. srpna 1972 napsal: „Arcibiskup Annibale Bugnini, který jako sekretář rozpuštěné Kongregace pro bohoslužbu byl klíčovou postavou v liturgické reformě Církve, není členem nové kongregace. Přes jeho velké zkušenosti nebyl při jejím plánování ani konzultován. Doslechl se o jejím vytvoření během své dovolené ve Fiuggi ... neočekávaný způsob, kterým to bylo provedeno nevěstí nic dobrého pro Bugniniho linii vyjadřující podporu reformy ve spolupráci s lokální hierarchií ... Msgr. Bugnini si představoval, že se příštích deset let /jeho/  práce bude týkat hlavně začleňování místních zvyklostí do liturgie ... Reprezentoval kontinuitu pokoncilové liturgické reformy.“
Vydání L´Osservatore Romano z 15. ledna 1976 oznámilo, že arcibiskup Annibale Bugnini byl jmenován apoštolským pronunciem v Íránu. To byl jeho druhý a poslední exil.
Spiklenec nebo oběť?
Brzy začala šeptanda, že arcibiskup byl poslán do exilu do Íránu, protože papež obdržel důkaz prokazující, že je arcibiskup zednářem. Toto obvinění vznesl veřejně v dubnu 1976 Tito Casini, jeden z předních italských katolických spisovatelů. Obvinění opakovaly jiné časopisy a získalo na věrohodnosti, protože měsíce ubíhaly a Vatikán neintervenoval, aby popřel obvinění. (Samozřejmě otázka, zda byl nebo nebyl arcibiskup Bugnini zednář je svým smyslem vedlejší v porovnání s hlavní věcí – povahou a účelem jeho liturgických inovací.)
Protože jsem si přál vyjádřit se k tomu obvinění ve své knize Pope John´sCouncil, udělal jsem velmi pečlivý průzkum fakt a publikoval jsem je v oné knize a mnohem detailněji v kapitole XXIV jejího pokračování s názvem Pope Paul´s New Mass, kde je dostupná veškerá dokumentace, která řádně dokládá tento článek. To bylo podnětem poněkud násilného útoku arcibiskupa vůči mně v dopise publikovaném v květnovém čísle časopisu TheHomiletic and Pastoral Review, ve kterém prohlašoval, že jsem šiřitel pomluv, a že jsem měl kolegy, kteří jsou „profesionální šiřitelé pomluv“.
Shledal jsem ten útok dosti překvapivým, protože jsem v knize Pope John´sCouncil netvrdil nic víc, než arcibiskup Bugnini následně připustil v La Riforma Liturgica. Já jsem nikdy netvrdil, že mám důkaz, že je arcibiskup Bugnini zednář. Co jsem tvrdil bylo, že ho papež Pavel VI. propustil, protože věřil, že je zednář – což je podstatný rozdíl. Je možné, že důkaz nebyl nefalšovaný, a že byl papež podveden.
Spis
Sled událostí byl následující. Římský kněz velmi dobré pověsti získal do vlastnictví něco, co považoval za důkaz prokazující, že je Msgr. Bugnini zednář. Tuto informaci předal přes kardinála do rukou papeže Pavla VI. s varováním, že pokud se ihned něco nepodnikne, bude vázán svým svědomím věc zveřejnit. Následovalo odvolání a exil arcibiskupa.
La Riforma Liturgica Msgr. Bugnini  uvádí, že nikdy s jistotou nevěděl, co přimělo papeže k tak drastickému a neočekávanému rozhodnutí, přestože „jsem pochopitelně v tak znepokojující situaci, která zavládla, klepal na skutečně mnoho dveří na všech úrovních“ (str. 100). Objevil, že vysoce postavený kardinál, který vůbec nebyl nadšený ohledně liturgické reformy, prozradil existenci ´spisu´, který on sám viděl (nebo umístil) na papežově stole, a který přinášel důkaz podporující úzký vztah Msgr. Bugniniho ke svobodnému zednářství (str. 101). Přesně to jsem uvedl ve své knize a nezašel jsem za tato fakta. Proto zopakuji, že papež Pavel VI. odvolal arcibiskupa Bugniniho, protože věřil, že je zednář.
Zvěst
Otázka, která pak vyvstává, je, zda arcibiskup byl spiklenec nebo oběť spiknutí. Pevně trval na tom, že to druhé: „Odhalení se učinilo ve velké tajnosti, ale bylo známé, že zvěst už obíhá po kurii. Byl to nesmysl, zhoubná pomluva. Tentokrát, aby zaútočili na čistotu liturgické reformy, zkusili morálně pošpinit čistotu sekretáře reformy“ (str. 101 – 102)
Arcibiskup Bugnini napsal 22. října 1975 dopis papeži, kde odmítal jakékoliv spojení se zednářstvím nebo jakoukoliv znalost jeho povahy a cílů. Papež neodpověděl. To má jistý význam s ohledem na jejich blízkou a častou spolupráci od roku 1964. Velká osobní vážnost, kterou papež cítil k arcibiskupovi je prokázaná jeho rozhodnutím ustanovit ho sekretářem konzilia a později Posvátné kongregace pro bohoslužbu i přes kroky, které proti němu byly podniknuty za předešlého pontifikátu.
Důkaz
Také je velmi významné, že Vatikán nikdy neudal žádný důvod pro odvolání arcibiskupa Bugniniho navzdory senzaci, jakou to vyvolalo, a nikdy nepopřel obvinění ze spojitosti se zednářstvím. Jestliže žádná taková spojitost neměla roli v odvolání Msgr. Bugniniho, bylo by to pobuřující ze strany Vatikánu, nechat takové obvinění proniknout na veřejnost bez jediného slova, které by zprošťovalo arcibiskupa obvinění.
Podařilo se mi navázat spojení s knězem, který zařídil, že „Bugniniho spis“ se dostal do rukou papeže Pavla VI. a naléhal jsem na něj, aby důkaz zveřejnil. Odpověděl: „Lituji, že nemohu vyhovět vaší žádosti. Tajemství obklopující udání (v jehož důsledku musel Msgr. Bugnini odejít!) je přísně tajné, a takovým musí i zůstat. Z mnoha důvodů. Sám fakt, že výše zmíněný Monsignore byl okamžitě odvolán ze svého postu, je dostačující. To znamená, že argumenty byly víc než přesvědčivé.“
Velmi lituji, že otázka možného zednářského spojení Msgr. Bugniniho byla kdy vznesena, protože má tendenci rozptylovat pozornost od liturgické revoluce, kterou organizoval. Důležitou otázkou není, zda byl Msgr. Bugnini zednářem, ale zda způsob, jímž je celebrována mše ve většině farností dneška, skutečně pozvedá mysli a srdce věřících ke všemohoucímu Bohu účinněji než předkoncilové celebrování. Tradiční mše římského ritu je, jak to vyjádřil otec Faber, „ nejkrásnější věc na této straně nebe“. Sama myšlenka, že lidé druhé poloviny 20. století by ji mohli nahradit něčím lepším je, jak poznamenal Dietrich von Hildebrand, absurdní.
Zničená liturgie
Liturgické dědictví římského ritu může být dobře nejcennějším pokladem celé západní civilizace, něčím, co se má střežit a ochraňovat pro budoucí generace. Liturgická konstituce Druhého vatikánského koncilu vyhlašovala, že: „Ve věrné poslušnosti k tradici vyhlašuje svatý koncil, že Svatá matka Církev se drží toho, že všechny zákonně uznané rity mají stejné právo a důstojnost, a že si je přeje zachovat pro budoucnost a pečovat o ně vším způsobem.“
Jak se tento příkaz koncilu dodržuje?  Odpověď můžeme získat od P. Josepha Gelineaua SJ, koncilového experta, nadšeného zastánce pokoncilní revoluce. Ve své knize Demain la liturgie prohlásil s chvályhodnou poctivostí ohledně mše, jak ji dnes zná většina katolíků: „Abych řekl pravdu, je to odlišná liturgie mše.  Je nutno říct jednoznačně: římský ritus, jak jsme ho znali, už neexistuje. Byl zničen.“ Dokonce i arcibiskup Bugnini by shledal obtížným vysvětlit, jak se dá něco zachovat a pečovat o to tím, že to zničíte.
***
DODATEK
„Zda byl arcibiskup Bugnini zednářem se zdá být akademickou otázkou“ („What Went Wrong?“, časopis InsidetheVatican, červen - červenec 1996). Protože pokud přijmeme svědectví arcibiskupa Malula z Kinshasy v Zairu, o kterém nám podal zprávu opat BonifaceLuykx („The Bitter Struggle“, časopis InsidetheVatican, květen 1996, str. 16 – 19), Bugnini přijal ideologii sekulárního humanismu, která dokonce postrádá i vlažný deismus vyznávaný lóžovými bratry.
„Mám to však z důvěryhodného zdroje, že Bugniniho náhle propuštění bylo skutečně podníceno nezvratným důkazem, že je členem lóže. Kněz, který byl dlouholetým osobním přítelem papeže Pavla VI. byl informován, zednářem, který se smířil s Církví, že Bugnini byl členem téže lóže a mohl poskytnout jeho datum iniciace a jeho tajné jméno.“ (P. G.H.Duggan, S.M.) 
„V roce 1972 papež Pavel udělal Bugniniho titulárním biskupem. V roce 1975 však arcibiskup zapomněl svojí aktovku v konferenční místnosti, kde byla nalezena a prozkoumal ji dominikánský mnich zodpovědný za úklid místnosti. Při hledání identity vlastníka aktovky našel dominikán, podle PierseComptona, dokumenty, jejichž rysy a místo původu ukazovaly na to, že pocházejí od vysokých představitelů tajných společností v Římě“ (The Broken Cross, str. 61). Dopisy byly adresovány „bratrovi Bugninimu“. (...) Bugnini byl jmenován apoštolským pronunciem v Íránu a opakovaně popíral, že měl zednářské spojení. Když se však Italský seznam zednářů dostal na veřejnost v roce 1976, prokázal jeho zasvěcení z 23. dubna 1963, číslo zasvěcení a jeho tajné jméno ´Buan´.“ (Carey J. Winters)
„Mezinárodně známý duchovní nezpochybnitelné integrity mi také řekl, že slyšel vylíčení, jak byl objeven důkaz proti Bugninimu, přímo od římského kněze, který ho objevil v aktovce, jíž Bugnini nedopatřením zapomněl ve vatikánské konferenční místnosti po jednání.“ (P. Brian Harrison O.S., Řím, Itálie)
„Arcibiskup Bugnini byl poradcem v Posvátné kongregaci pro šíření víry a v Posvátné kongregaci ritů. Byl také předsedou konzilia, které připravilo návrh Novus Ordo Missae. Arcibiskup Annibale Bugnini byl zednář, iniciovaný do zednářské lóže 23. dubna 1963 (Italský seznam zednářů k datu roku 1976). Monsignor Bugnini byl odstraněn ze svého úřadu ve Vatikánu, když proniklo na veřejnost, že je zednář.“ (Nejčastěji kladené otázky ohledně Kněžského bratrstva sv. Pia X. /AngelusPress, 2918 Tracy Ave., Kansas City, MO/, str. 26)
„Bojovat proti papežství je společenskou nutností a zakládá to stálou povinnost pro zednářstvo.“ (Zednářský mezinárodní kongres konaný v Bruselu v roce 1904, str. 132 zprávy)
Papež Lev XIII.: „Odhalme tedy zednářstvo jako nepřítele Boha, Církve a naší mateřské země.“ (Dopis italskému národu, 8. prosince 1892)
Lev XIII.: „Odhalili své pohrdání autoritou, svou nenávist ke Svrchovanosti, své útoky proti Božství Ježíše Krista a samotné existenci Boží: Otevřeně se chlubí svým materialismem, stejně jako jejich šiframi a předpisy, které vysvětlují jejich plány a snahu ke svržení legitimních hlav států a úplnému zničení Církve.“ (Encyklika Quo Graviora)
Překlad: D. Grof