sobota 25. října 2014

Kněžské bratrstvo sv. Petra – Společenství kompromisuKněžské bratrstvo sv. Petra – Společenství kompromisu
Br. Anthony, T.O.S.F.
Už nějaký čas jsem chtěl napsat o Kněžském bratrstvu sv. Petra (FSSP). Proč? Protože je tato skupina v jistém ohledu nebezpečnější než „nepříjemně vlezlý“ Novus Ordo establishment. Jak? Tím, že se prezentuje jako katolická se vší parádou, ale zároveň je součástí stejného Novus Ordo establishmentu. Je to vlk v rouše beránčím. FSSP bylo původně založeno v roce 1988 na onom teologicky a kanonicky chybném dokumentu zvaném „Ecclesia Dei Afflicta“. Přiznejme si to, lidi. FSSP bylo založeno, aby odlákalo tradicionalisty z Kněžského bratrstva sv. Pia X., s cílem případně je vtáhnout do Novus Ordo establishmentu. Nikdy se nezamýšlelo, že má /FSSP/ přetrvat. Všimněte si, prosím, že toto je kritika instituce a ne útok na jednotlivé kněze Bratrstva sv. Petra, nebo na ty, kteří od nich dostávají svátosti. Možná někteří, kdo nechápou rozdíl, budou mít potřebu si přečíst můj předešlý příspěvek s názvem Judge Not Lest Ye Be Judged (Nesuď, abys nebyl souzen).
Co následuje je úplná odpověď na otázku č. 13 z rubriky SSPX Nejčastěji kladené dotazy: Co si máme myslet o Bratrstvu sv. Petra? Pomyslel jsem si, proč bych měl trávit čas psaním o slabostech Bratrstva sv. Petra, když SSPX už odvedlo tak dobrou práci!
Od zavedení nového posvátného ritu nedovolil Řím žádnému společenství nebo kongregaci výlučné používání starého ritu. Pak 30. června 1988 arcibiskup Lefèbvre vysvětil čtyři biskupy, aby zajistil přežití tradičního kněžství a svátostí, a zvláště tradiční latinské mše. Náhle, během dvou dnů, papež Jan Pavel II. uznal (Ecclesia Dei Afflicta, 2. července 1988) „oprávněné touhy“ (po těchto věcech) těch, kdo nepodporují postoj arcibiskupa Lefèbvrea a nabídl jim dát to, co vždy odmítal, arcibiskupa. Asi tucet kněží Bratrstva sv. Pia X. akceptoval tuto „dobrou vůli“ a odtrhnul se, aby založil Bratrstvo sv. Petra.
Bratrstvo sv. Petra je z následujících důvodů založeno na více než pochybných principech:
I. Přijímá, že koncilová Církev má moc:
• Odejmout mši všech časů (protože Novus Ordo Missae není její jinou formou),
• garantovat ji jen těm, kdo přijmou novou orientaci (v životě, víře, struktuře) téže koncilové Církve,
• prohlásit za nekatolíka ty, kdo toto popírají slovem nebo činem (Interpretace slov „Každý by si měl být vědom, že formální přilnutí ke schizmatu /arcibiskupa Lefébvrea/ je vážnou urážkou Boha a znamená trest exkomunikace. „Ecclesia Dei Afflicta“) a,
• prohlásit se za jistým způsobem ve spojení s kýmkoliv, kdo si říká „křesťan“ a přesto prohlásit, že není v jednotě s těmi katolíky, jejichž jediný zločin je to, že chtějí zůstat katoličtí (Vatikán II, např. Lumen Gentium, §15; Unitatis Redintegratio §3).
II. V praxi jsou kněží Bratrstva sv. Petra, mající oporu v Novus Ordo biskupovi ochotnému povolit tradiční ritus a ochotnému vysvětit jejich kandidáty, přinuceni opustit boj proti novému náboženství, které se zavádí:
• Odmítají Novus Ordo Missae jen proto, že to není jejich „spiritualita“ a požadují tradiční latinskou mši jen silou svého „charismatu“ přiznaného jim papežem,
• snaží se získat si přízeň místních biskupů chválou posledních známek katolického ducha a mlčením ohledně jejich modernistických úchylek (pokud nejde o otázku diecéze, kde nemají žádnou naději se etablovat), i když je tím povzbuzují na jejich špatné cestě, a
• všimněte si například bezvýhradného přijetí (nového) Katechismu katolické Církve ze strany Bratrstva sv. Petra, přijetí Novus Ordo profesorů v seminářích a všeobecné přijetí ortodoxie Druhého vatikánského koncilu.
Proto jsou to konciloví katolíci a nikoliv tradiční katolíci.
Protože je tomu tak, navštěvovat jejich mše je:
• Přijímání kompromisu na němž jsou založeni,
• přijímání směru, kterým se ubírá koncilová Církev, a následné zničení katolické víry a praxe, a
• zvláště přijímání legitimnosti a věroučné neporušenosti Novus Ordo Missae a Druhého vatikánského koncilu.
Proto by katolík neměl navštěvovat jejich mše.
Ať Bůh dále žehná Bratrstvu sv. Pia X. při ochraně katolické víry celé a neporušené.
Ať vám všem Bůh žehná.
Překlad: D. Grof