pondělí 20. října 2014

Mše svatá v obrazech

 


Mše svatá v obrazech

P. Hillaris O. F. Min. Cap.

***

 

Úvod

Čím kdo více s knězem spoluobětuje, tím více má užitků ze mše svaté. Proto se doporučuje sledovati mši svatou z misálku. Jelikož však doslovné sledování nutí k spěchu, takže i smysl často unikne, je lépe sledovati duchem, zvláště když se též doporučuje zpěv jako dvojnásobná modlitba. Na co máme při jednotlivých částech mysleti, je při vyobrazeních. Aby to více působilo, můžeme si to též v duchu říkati. K tomu slouží i vyobrazení.

Číslice v závorkách znamenají, že se tyto části mění při každé mši svaté. - Zde jsou vzaty ze mše svaté na Hod Boží velikonoční.

***

Řád oběti mše svaté

STUPŇOVÉ MODLITBY

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Antifona

Přistoupím k oltáři Božímu, před Boha, který mě od mládí radostí naplňuje.

Žalm 42.

Suď mě, Bože, a rozsuď v můj prospěch proti lidu nesvatému; od člověka zlovolného a lstivého mě vysvoboď!
Neboť ty jsi, Bože, má síla; proč jsi mě zapudil, a proč smuten chodím, když mě sužuje nepřítel?
Sešli světlo své a pravdu svou! Ty mě povedou a doprovodí na horu tvou svatou a do stanů tvých.
I přistoupím k oltáři Božímu, před Boha, který mne od mládí radostí naplňuje.
Oslavovati budu tebe na citaře, Bože, Bože můj. Proč jsi smutná, duše má, a proč mne rozechvíváš?
Doufej v Boha, neb ještě mu děkovati budu; onť spása má a Bůh můj.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věkův. Amen.

Antifona

Přistoupím k oltáři Božímu, před Boha, který mě od mládí radostí naplňuje.

Při Mších zádušních v černé barvě a při Mších od Smrtelné neděle, pokud se slouží v barvě fialové, a na Zelený čtvrtek, vypouští se tento žalm i se závěrečnou antifonou.

K. Pomoc naše ve jménu Páně.
M. kterýž učinil nebe i zemi.

***

Stupňové modlitby

Začíná nejsvětější oběť kalvárská. — Poznamenati se svatým křížem.

Žalm 42.

 

David na poušti touží po obětech v Jerusalémě

Tímto žalmem roznítil v sobě kněz touhu po oběti, již chce Všemohoucímu obětovati. Tu si však vzpomene, že by se mu oběť nelíbila, kdyby nebyl úplně čistý. Proto lituje svých hříchů, když se modlí:

"Vyznávám se."

Modleme se též tuto modlitbu, vzbuďme lítost nad svými hříchy a prosme Boha za ospuštění. Toto kající smýšlení je jedním z hlavních požadavků, abychom měli užitek ze mše svaté. Bez něho by nám nejsvětější oběť byla tak málo užitečná, jako nekajícím lidem při krvavé oběti Kristově na kalvarii.

Samozřejmě nejvíce z oběti má, kdo je v milosti posvěcující, to jest nemá na duši těžký hřích.

***

"Vyznávám se."

 

 

Marnotratný syn lituje svého prohřešení

***

Kněz říká "Confiteor" a po něm ministrant (lid) se modlí za kněze:

Smiluj se na tebou všemohoucí Bůh, odpusť ti hříchy tvé a uveď tě do života věčného.
K. Amen.

Potom říká ministrant (lid) obecné vyznání hříchů.

Vyznávám se Bohu všemohoucímu, - blahoslavené Marii vždy Panně, - blaženému Michaeli archandělu, - blaženému Janu Křtiteli, - svatým apoštolům Petru a Pavlu, - všem svatým a tobě, otče, - že jsem zhřešil mnoho myšlením, slovem i skutkem; (bije se třikrát v prsa) - má vina, - má vina, má největší vina. - Protož prosím blahoslavené Marie vždy Panny, blaženého Michaele archanděla, - blaženého Jana Křtitele, - svatých apoštolů Petra a Pavla, - všech svatých a tebe, otče, - orodujte za mne - u Pána Boha našeho!

K. Smiluj se nad vámi všemohoucí Bůh, odpusť vám hříchy vaše a uveď vás do života věčného.
M. Amen.

K. Prominutí, rozhřešení a odpuštění hříchů našich uděliž nám všemohoucí a milosrdný Hospodin.
M. Amen.

K. Bože, obrať se k nám a oživ nás.
M. A lid tvůj radovati se bude v tobě.
K. Zjev nám, Pane, milosrdenství své!
M. A spasení své dejž nám!
K. Pane, vyslyš modlitbu mou!
M. A volání mé k tobě přijď!
K. Pán s vámi!
M. I s duchem tvým.

***

Kněz vystupuje k oltáři, říká:

Modleme se! Odejmi od nás, prosíme, Hospodine, nepravosti naše, abychom mohli s čistým srdcem vejíti do svatyně svatých. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Líbaje oltářní kámen s ostatky svatých, modlí se:

Prosíme tebe, Hospodine, pro zásluhy tvých svatých, jejichž ostatky zde jsou, i všech svatých, abys nám odpustil všechny hříchy naše. Amen.

***

Kněz vystupuje k oltáři

 

Do velesvatyně vstupoval jen velekněz, a to pouze jednou za rok, což se dálo s určitými slavnostními obřady. S jak daleko větší úctou má kněz přistupovati k oltáři, kde je sám Syn Boží!

Kněz líbá oltářní kámen s ostatky svatých

 

První křesťané s nebezpečím života navštěvovali mše svaté

***

Introit - Vstup

 

***

Kněz přechází na epištolní stranu a žehnaje se velkým křížem začíná

(1) INTROIT (Vstup)
Žalm 138.

Vstal jsem, a nyní jsem s tebou, alleluja; ruku svou položil jsi na mě, alleluja; podivuhodně se osvědčila znalost tvá, alleluja, alleluja.

Žalm 138, 1. Prozkoumal jsi mne a poznal jsi mne, Hospodine; ty víš o mém ulehnutí i o mém vzkříšení.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

Po Introitu kněz přechází doprostřed a střídavě s ministranty vzývá trojjediného Boha:

Pane, smiluj se!
Pane, smiluj se!
Pane, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Pane, smiluj se!
Pane, smiluj se!
Pane, smiluj se!

***

GLORIA

Na chvalozpěv andělů, oznamujících narození Spasitele, po němž lidstvo volalo, navazuje Církev projevy chvály, díků a radosti, a klanějíc se vtělenému Synu Božímu, obětnímu Beránku, vylévá mu své prosby.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Tebe chválíme. Tobě dobrořečíme. Tobě se klaníme. Tebe oslavujeme. Díky tobě vzdáváme pro velikou slávu tvou. Pane Bože, králi nebeský, Bože Otče všemohoucí! Pane, Synu jednorozený, J e ž í š i Kriste! Pane Bože, Beránku Boží, Synu Otcův! Jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi! Jenž snímáš hříchy světa, přijmi prosbu naši! Jenž sedíš na pravici Otcově, smiluj se nad námi! Neboť ty sám jsi Svatý, ty sám Pán, ty sám Nejvyšší, Ježíši Kriste, s Duchem Svatým v slávě Boha Otce. Amen.

Při slavné Mši sv. kněz intonuje "Gloria in excelsis Deo" a sbor zpívá dál celý chvalozpěv latinsky.
Při Mši svaté sloužené v barvě fialové a černé se Gloria vypouští.
Kněz políbí oltář, obrátí se k lidu a pozdraví jej:

Pán s vámi.
M. I s duchem tvým.

***

Gloria

 

 

Chci s anděly a knězem chváliti Boha

***

Modlitba - Collecta

 

Předcházejícími modlitbami kněz a lidé se připravili, aby mohli býti vyslyšeni. Nyní ještě prosí Boha o vyslyšení způsobem jemu milým.

***

Přechází na stranu epištolní a po výzvě

Modleme se!

následuje

(2) MODLITBA (Collecta)

Bože, jenž jsi dnešního dne skrze Jednorozeného svého přemohl smrt a přístup do věčnosti nám otevřel, přání naše, která svými vnuknutími vzbuzuješ, svou pomocí též provázej. Skrze téhož Pána našeho Ježíše Krista...

***

Následuje poučná část posvátné liturgie

(3) EPIŠTOLA neb ČTENÍ
I. Kor. 5, 7 - 8

Bratři, vyčisťte starý kvas, abyste byli těstem novým, jelikož jste přesní; vždyť i náš Beránek velikonoční jest obětován Kristus. Proto slavme hody nikoliv s kvasem starým, ani s kvasem špatnosti a nešlechetnosti, nýbrž s přesnicemi upřímnosti a pravdy.

Vyslechnuvše epištolu neb lekci projevujeme svou vděčnost slovy:

Bohu díky.

(4) GRADUALE čili Stupňový zpěv

Toť den, jejž učinil Hospodin; plesejme a veselme se v něm. Oslavujte Hospodina, neboť jest dobrý, neboť na věky milosrdenství jeho.
Alleluja, alleluja.
Beránek náš velikonoční obětován byl - Kristus.
S e k v e n c e
Žertvě velikonoční chvály vzdávejtež křesťané.
Beránek ovce vykoupil: Kristus nevinný Otce se hříšníky smířil.
Smrt a život soubojem utkaly se podivným; kníže života zemřev, vládne živý.
Pověz nám, Marie, co jsi cestou viděla?
Hrob Krista živého a slávu viděla jsem vzkříšeného.
Anděly o něm svědčící, roušku, šat v hrobě ležící.
Vstalť jest Kristus, má naděje; předejte své do Galileje.
Víme, že Kristus v pravdě vstal; milostiv buď nám vítěz, Král. Amen. Alleluja.

Po Graduale kněz přechází doprostřed a hluboce skloněn modlí se přípravnou modlitbu k Evangeliu. Také věřící právem se ji modlí, neboť každý má hlásati a uplatňovati pravdy učení Božího v prostředí, do něhož ho Bůh postavil.

Očisť srdce mé i rty mé, všemohoucí Bože, jenž jsi rty proroka Isajáše žhavým uhlem očistil; rač i mě takto svým milostným slitováním očistiti, abych byl hoden svaté evangelium tvé důstojně zvěstovali. Skrze Krista Pána našeho. Amen.

Pán budiž v srdci mém i na rtech mých, abych důstojně a náležitě zvěstoval jeho evangelium. Amen.

Kněz přechází na stranu evangelní, kamž zatím byl přenesen Misál. Volá lid k pozornosti a přeje mu, aby setkání s Kristem, Světlem světa, přineslo mu blaho:

Pán s vámi.
M. I s duchem tvým.

***

Epištola - Čtení

 

 

Pán Ježiš sám v synagoze v Nazaretě čítal z Písma svatého

***

Evangelium

 

Církev obklopila čtení slova Božího nádhernými obřady. Z úcty k němu všichni povstávají a znamenají se svatým křížem.

Credo — Věřím v Boha

 

***

(5) EVANGELIUM

Všichni povstávají z úcty k Ježíši Kristu, na něhož v duchu patří a jehož slovům naslouchají. Znamenají se křížem na čele, na ústech a na prsou na znamení, že jsou ochotni přijmouti kříž, v němž jest obsaženo veškeré učení spásy, a následovati Krista. Po slovech kněze neb jáhna:

Slova svatého evangelia...

vzdávají hold Ježíši Kristu:

Sláva tobě, Pane!

Mar. 16, 1 - 7

Za onoho času Maria Magdalena a Maria matka Jakubova a Salome nakoupily vonných věcí, aby přijdouce pomazaly Ježíše. A záhy z rána přišly ke hrobu, když slunce již vyšlo. I pravily k sobě vespolek: "Kdo nám odvalí kámen od dveří hrobových?" A pohlédše, uzřely, že kámen jest odvalen. Byl totiž velmi veliký. A vešedše do hrobu uzřely mládence, an sedí na pravici oděn rouchem bílým; i ulekly se. On pak řekl jim: "Nebojte se; hledáte Ježíše Nazaretského, ukřižovaného; vstalť jest, není ho tuto; hle, místo, kde jej byli uložili. Ale jděte a povězte učedníkům jeho i Petrovi: Předejde vás do Galileje, tam ho uvidíte, jak vám byl pověděl."

Po přečtení Evangelia kněz políbí knihu říkaje potichu:

Skrze toto svaté čtení zhlaď Bůh naše provinění.

Lid pak děkuje slovy:

Chvála tobě, Kriste!

CREDO

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všech bytostí viditelných i neviditelných. I v jednoho Pána Ježíše Krista, Syna Božího jednorozeného. A zrozeného z Otce přede všemi věky. Boha z Boha, Světlo ze Světla, Boha pravého z Boha pravého. Zplozeného, nestvořeného, téže podstaty s Otcem, skrze něhož všechno učiněno jest. Jenž pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil s nebes. (Klekne se). A vtělil se Duchem Svatým, z Marie Panny; a člověkem se stal. Ukřižován také za nás pod Pontským Pilátem, trpěl a pohřben byl. A vstal z mrtvých třetího dne podle Písem. A vstoupil do nebe; sedí na pravici Otcově. A zase přijde soudit živých i mrtvých, jehož království nebude konce. I v Ducha svatého, Pána a oživovatele, jenž z Otce i Syna vychází. Jenž s Otcem í Synem zároveň jest uctíván a oslavován, jenž mluvil skrze proroky. A jednu, svatou, obecnou a apoštolskou Církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. A očekávám vzkříšení mrtvých. A život příštího věku. Amen.

***

OBĚTOVÁNÍ

K. Pán s vámi.
M. I s duchen tvým.
K. Modleme) se!

(6) OFERTORIUM
Žalm 75.

Země se třásla a oněměla, když Bůh povstal k soudu, alleluja.

Kněz bere hostii na pateně, pozvedá ji a modlí se:

Přijmi svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, tuto neposkvrněnou oběť, kterou já nehodný služebník tvůj obětuji tobě, Bohu svému živému a pravému, za nesčíslné hříchy, urážky a nedbalosti své a za všechny přítomné, jakož i za všechny věrné křesťany, živé i zesnulé, aby mě i jim prospěla k spáse pro život věčný. Amen.

Kněz nalévá víno do kalicha. Přilévaje vody modlí se:

Bože, jenž jsi důstojnost lidské přirozenosti podivuhodně stvořil a ještě podivuhodněji obnovil, dej nám skrze tajemství této vody a vína stati se společníky božství toho, jenž se ráčil stati účastným našeho člověčenství, Ježíš Kristus, Pán náš, jenž s tebou živ jest a kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh po všecky věky věkův. Amen.

Při obětování kalicha:

Obětujeme ti, Pane, kalich spasení, vzývajíce tvou milostivost, aby se vznesl s příjemnou vůní před tvář tvé božské velebnosti za naši i celého světa spásu. Amen.

V duchu pokory a se srdcem zkroušeným přistupujeme k tobě, protož přijmi nás, Hospodine, t tak se děj oběť naše před tváří tvou dnes, aby se líbila tobě, Pane Bože!

Žehná dary a vzývá Ducha Svatého:

Přijď, Posvětiteli, všemohoucí, věčný Bože, a požehnej + tuto oběť, tvému svatému jménu uchystanou.

***

Obětování

Věřící přinášeli dary a zpívali žalmy na znamení, že veselého dárce miluje Pán. že veselého dárce miluje Pán. Nyní mu nikdo nic nedá, neřku-li s láskou.

 

***

Člověk, kdykoliv se k Bohu blíží, má býti mravně co nejčistší.

 

***

Na epištolní straně umývaje si ruce, říká

žalm 25.

Umyji mezi nevinnými ruce své a choditi budu kolem olfáře tvého, Hospodine.
Abych slyšel hlas chvály a vyprávěl o všech divech tvých.
Hospodine, miluji krásu domu tvého a místo, kde přebývá sláva tvá.
M š e 17
Nehubiž s nezbožníky, Bože, duši mou a život můj s vražedníky,
na jejichž rukou lpí nepravosti a jejichž pravice plna jest úplatných darů.
Já však v nevinnosti své chci kráčeti; vysvoboď mě a smiluj se nade mnou.
Noha má stojí na cestě přímé; ve shromážděních budu tě oslavovati, Hospodine.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož bylo na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův. Amen.

Uprostřed skloněn nad oltář modlí se:

Přijmi, svatá Trojice, tuto oběť, kterouž ti přinášíme na památku umučení, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení Ježíše Krista, Pána našeho, a ke cti blahoslavené Marie vždy Panny, sv. Jana Křtitele, sv. apoštolů Petra a Pavla a těchto i všech svatých, aby jim sloužila ke cti a nám ke spasení, a aby za nás ráčili v nebesích orodovati, jejichž památku konáme na zemi. Skrze Krista Pána našeho. Amen.

Kněz se obrací k lidu:

Modlete se, bratři, aby má i vaše oběť příjemnou se stala u Boha Otce všemohoucího.
M. Přijmiž Hospodin oběť z rukou tvých k slávě a chvále jména svého i k prospěchu našemu a celé Církve své svaté.
K. Amen.

(7) TICHÁ MODLITBA (Secreta)

Přijmi, prosíme, Hospodine, prosby svého lidu s dary obětními, aby posvěceny jsouce velikonočními tajemstvími, tvým působením nás vyléčily k životu věčnému. Skrze Pána našeho...

***

PREFACE

K. Pán s vámi.
M. I s duchem tvým.
K. Vzhůru srdce!
M. Máme k Hospodinu.
K. Díky vzdávejme Pánu Bohu svému!
M. Hodno a spravedlivo jest.

Preface v obyčejné svátky a dni:

Vpravdě hodno a spravedlivo jest, slušno a spasitelno, abychom tobě, Hospodine svatý, Otče všemohoucí, věčný Bože, vždy a všude díky vzdávali, skrze Krista, Pána našeho. Skrze něhož velebnost tvou chválí Andělé, koří se jí Panstva, chvějí se před ní Mocnosti. Nebesa i Síly nebeské a blažení Serafové společným plesáním ji oslavují. S nimiž rač, prosíme, připustiti též hlasy naše, u pokorném vyznání volající:

***

Preface - Předmluva

Je to úvod k nejposvátnější části mše svaté. Máme se připojiti ke chválám samých kůrů andělských.

 

 

***

Sanctus - Svatý

 

Pozdvihování

Nastává nejslavnější, nejvznešenější a nejsvě-tější chvíle. Stává se největší zázrak. Kristus Pán se obětuje jako na Kalvárii, kdy se slunce zatmělo, země se třásla, skály pukaly, hroby se otvíraly a mnozí mrtví vstávali z mrtvých. - Když kněz pozdvihuje svaté způsoby, máme se bíti třikráte v prsa a říkati: "Bože, buď milostiv mne hříšnému." - Klečí se až do svatého přijímání.

***

SVATÝ, svatý, svatý Hospodin Bůh zástupů, plna jsou nebesa i země slávy tvé. Hosanna na výsostech! - Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech!

STŘED MŠE SVATÉ - KÁNON

Tebe tedy, nejmilostivější Otče, skrze Ježíše Krista, Syna tvého, Pána našeho, pokorně prosíme a žádáme, abys dobrotivě přijal a požehnal tyto svaté a neporušené dary, jež ti přinášíme za Církev tvou svatou všeobecnou; rač jí úděliti pokoje, ji chrániti, sjednotiti a říditi po celém oboru zemském spolu se služebníkem svým, papežem naším N. a biskupem naším N. a se všemi pravověrnými vyznavači obecné a apoštolské víry.

Vzpomínka na živé

Pomni, Hospodine, služebníků a služebnic svých N. a N. a všech tu přítomných, jejichž víra i zbožnost jest ti známa, za které ti obětujeme nebo kteří tobě obětují tuto oběť chvály za sebe i za všechny své, za vykoupení svých duší, za naději své spásy a bezpečnosti své a kteří plní sliby své učiněné tobě, věčnému Bohu, živému a pravému.

Prosba k svatým (Communicantes)

Spojujíce se a památku uctívajíce nejprve přeslavné vždy Panny Marie, Rodičky Boha a Pána našeho Ježíše Krista, * jakož i svatých apoštolů a mučedníku tvých Peira a Pavla, Ondřeje, Jakuba, Jana, Tomáše, Jakuba, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Šimona a Tadeáše, Lina, Kleta, Klementa, Xysta, Kornelia, Cypriana, Vavřince, Chrysogona, Jana a Pavla, Kosmy a Damiana i všech svatých tvých, prosíme, abys nás ve všem svou záštitou chránil pro jejich zásluhy a na jejich přímluvu. Skrze téhož Krista Pána našeho. Amen.

Kněz vztahuje ruce nad obětní dary.

Tuto tedy oběť služebnosti naší i veškeré čeledi své, prosíme, Pane, usmířen přijmi a dny naše ve svém pokoji pořádej a uděl, abychom od věčného zatracení byli vytrženi a k stádci tvých vyvolených připočteni. Skrze Krista Pána našeho. Amen.

Kněz pětkrát žehná obětní dary.

Kteroužto oběť, prosíme, rač ty, Bože, ve všem požehnanou, přivlastněnou, platnou, důstojnou a příjemnou učiniti, aby se nám stala Tělem a Krví nejmilejšího Syna tvého, Pána našeho Ježíše Krista.

Proměňování a pozdvihování.

Jenž den před tím, než trpěl, vzal chléb do svých svatých a ctihodných rukou a pozdvihnuv oči k nebi k tobě, Bohu, Otci svému všemohoucímu, díky tobě čině požehnal, rozlámal jej a dal učedníkům svým řka: "Vezměte a jezte z toho všichni, neboť toto jest tělo mé."

Těmito slovy kněz pfepodstatnil chléb v Tělo Páně. Proto pokleká a pozdvihuje svatou Hostii.

Kněz přepodstatňuje víno:

Podobným způsobem, když bylo po večeři, vzav i tento přeslavný kalich do svých svatých a ctihodných rukou, zase tobě díky čině, požehnal a dal učedníkům svým řka: "Vezměte a pijte z toho všichni, neboť toto jest kalich krve mé, nové a věčné úmluvy — tajemství víry — , která za vás a za mnohé vylita bude na odpuštění hříchů. Kolikrátkoli toto činiti budete, na mou památku budete činiti."

***

Pozdvihování

 

 

***

Po pozdvihování

Nejlépe je přítomen mši svaté a nejvíce užitků z ní má, kdo právě v této chvíli zároveň s knězem spoluobětuje na čtverý úmysl: chvály, díků, smíru a prosby. - Pomodliti se následující modlitbu:

"Přijmi, svatá Trojice, tuto oběť jakožto památku utrpení a smrti Páně - ke cti a slávě své - na poděkováni za udělená dobrodiní - na odpuštění hříchů a trestů - a na vyprošení potřebných milostí. Shlédni na ni, jako jsi pohlédl na dary spravedlivého Abela."

 

***

Po pozdvihování.

Protož i pamětlivi jsouce, Hospodine, my služebníci tvoji a lid tvůj svatý, jak blahého umučení, tak i zmrtvýchvstání, ale i slavného nanebevstoupení téhož Krista, Syna tvého, Pána našeho, obětujeme přejasné velebnosti tvé z tvých darů a údělů oběť čistou +, oběť svatou +, neposkvrněnou +, chléb + svatý života věčného a kalich + spasení trvalého.

Rač na ně vlídnou a jasnou tváří shlédnouti a je sobě oblíbiti, jako jsi sobě oblíbiti ráčil dary spravedlivého sluhy svého Abela a oběť praotce našeho Abrahama i svatou a neposkvrněnou oběť, kterou tobě přinesl nejvyšší kněz tvůj Melchisedech.

Pokorně tebe žádáme, všemohoucí Bože, dej tyto dary rukama svatého anděla svého donésti na vznešený svůj oltář před obličej své božské velebnosti, abychom všichni, kdož z tohoto oltář-ního účastenství přijmeme svatosvaté tělo a krev Syna tvého, naplněni byli všelikým nebeským požehnáním a milostí. Skrze téhož Krista Pána našeho. Amen.

Vzpomínka na zemřelé.

Pomni též, Hospodine, služebníků a služebnic svých N. a N., kteří nás předešli se znamením víry a odpočívají ve snu pokoje. Jim a všem v Kristu odpočívajícím popřej, prosíme, Hospodine, místa občerstvení, světla a pokoje. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.

Nám pak, hříšným služebníkům svým, důvěřujícím v hojnost slitování tvých, rač též uděliti podílu a společenství se svými svatými apoštoly a mučedníky: s Janem, Štěpánem, Matějem, Barnabášem, Ignácem, Alexandrem, Marcelinem, Petrem, Feli-citou, Perpetuou, Hátou, Lucií, Anežkou, Cecilií a všemi svými svatými, v jejichž společnost, prosíme, rač nás připustiti, nikoli oceňuje zásluhy, nýbrž jakožto štědrý dárce slitování. Skrze Krista Pána našeho.

Skrze něhož, Hospodine, toto všecko dobré vždy tvoříš, posvěcuješ +, oživuješ +, požehnáváš +a nám uděluješ.

Skrze + něho a s + ním a v + něm jest tobě, Bohu Otci všemohoucímu, v jednotě Ducha Svatého všeliká čest i sláva

hlasitě:

po všecky věky věkův. M. Amen.

Příprava k obětní hostině

Modleme se! Spasitelnými příkazy napomenuti a božským návodem poučeni odvažujeme se volati:

Otče náš, jenž jsi na nebesích! Posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům. A neuvoď nás v pokušení.
M. Ale zbav nás od zlého. K. Amen.

Zbav nás, prosíme, Hospodine, všelikého zla minulého, přítomného i budoucího, a přímluvou blahoslavené a přeslavné vždy Panny, Rodičky Boží Marie, i blažených apoštolů tvých Petra a Pavla i Ondřeje a všech svatých (žehná se pate-nou) uděl milostivě pokoje za dnů našich, abychom přispěním tvého milosrdenství vždy prosti byli hříchů a bezpečni přede vším zmatkem. Skrze téhož Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou živ jest a kraluje v jednotě Ducha Svatého, Bůh po všecky věky věkův.
M. Amen.
K, Pokoj + Páně budiž + vždycky + s vámi.
M. I s duchem tvým.

Kněz vpouští částku z rozlomené Hostie do kalicha:

Toto smíšení a zasvěcení Těla a Krve Pána našeho Ježíše Krista budiž nám přijímajícím k životu věčnému. Amen.

***

Pater noster - Otčenáš

Je to nejlepší modlitba vůbec, božská modlitba. - Pomodliti se jej.

 

 

Pán Ježíš učí apoštoly tuto modlitbu

***

Svaté přijímání

 

 

***

Žehná se svatou Hostií říkaje:

Tělo Pána našeho Ježíše Krista zachovej duši mou k životu věčnému, Amen.

Po požití Těla Páně setrvá chvilku v tiché modlitbě.

Potom sbírá patenou oddrobené částečky svaté Hostie a při tom se modlí se Žalmistou:

Čím se odplatím Hospodinu za všecko, co mí udělil? Kalich spasení vezmu a jméno Páně vzývati budu. Chváliti a vzývati budu Hospodina a od nepřátel svých osvobozen budu.

Žehná se kalichem říkaje:

Krev Pána našeho Ježíše Krista zachovej duši mou k životu věčnému. Amen.

Potom se podává Nejsvětější Svátost věřícím. Zatím co čistí kalich, modlí se kněz:

Co jsme ústy požili, čistou myslí pojměme a dar časný budiž nám lékem věčným.
Tělo tvé, Pane, jež jsem požil, a Krev, kterou jsem pil, nechť utkví v útrobách mých, a dej, ať nezůstane skvrna hříchů ve mně, jejž čisté a svaté svátosti občerstvily. Jenž jsi živ a kraluješ na věky věkův. Amen.

Na epištolní straně modlí se z misálu:

(8) K SV. PŘIJÍMÁNÍ (Communio)

Ve starých dobách se zpíval určitý žalm, zatím co věřící přistupovali ke Stolu Páně. Později byl omezen na antifonu, kterou při slavné Mši sv. chrámový sbor latinsky zpívá po sv. přijímání.

1. Kor. 5. Beránek náš velikonoční obětován byl Kristus, alleluja; a proto slavme hody s přesnicemi upřímnosti a pravdy, alleluja, alleluja.

Poté kněz odprostřed oltáře se obrací k lidu a přeje mu hojné účinky spojení s Ježíšem Kristem:

K. Pán s vámi.
M. I s duchem tvým.

Na straně epištolní:

Přijímání věřících

 

 

***

V prvních dobách křesťanských všichni věřící přistupovali k obětní hostině, proto měli tolik síly, že s radostí umírali za Krista v hrozných mukách. - Přijímati skutečně nebo aspoň duchovně: z hloubi srdce říci: "Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou, ale toliko rci slovem a uzdravena bude duše má."

Modlitba po sv. přijímání - Postcommunio

 

***

(9) MODLITBA PO SV. PŘIJÍMÁNÍ - (Postcommunio)

V této modlitbě vyprošuje Církev požehnaného ovoce ze svaté Oběti a ze sv. přijímání, dovolávajíc se onoho tajemství díla vykupitelského, jež se právě slaví, a zásluh svatých, jejichž památka se koná.

Ducha své lásky nám vlej, Hospodine, a svornými učiň svou dobrotivostí ty, které jsi velikonočními svátostmi nasytil. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje v jednotě téhož Ducha Svatého Bůh po všechny věky věkův. Amen.

Uprostřed oltáře obraceje se k lidu:

K. Pán s vámi.
M. I s duchem tvým.

Jděte, oběť jest dokonána.

Při mších bez Gloria říká: Benedicamus Domino. Dobrořečme Hospodinu.

Díky Bohu!

Při zádušních mších v černé barvě: Requiéscant in pace. R. Amen. Odpočiňtež v pokoji! Amen.

Skloněn před oltářem modlí se:

Líbiž se tobě, svatá Trojice, služba poddanosti mé a dej, aby oběť, kterou jsem já nehodný tvé božské velebnosti přinesl, tobě byla příjemná a aby mně i všem, za které jsem ji přinesl, tvým slitováním sloužila k smíření. Skrze Krista Pána našeho. Amen.

Obraceje se k lidu kněz uděluje požehnání.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. M. Amen.

***

Na evangelní straně:

K. Pán s vámi.
M. I sduchem tvým.
K. Počátek svatého evangelia podle Jana.
M. Sláva tobě, Hospodine.

Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všecky věci byly učiněny skrze ně a bez něho nebylo učiněno nic z toho, co učiněno jest. V něm byl život, a ten život byl světlem lidí, a Světlo ve tmě svítí a tma ho nepojala. Vystoupil pak jeden člověk, byv poslán od Boha, jméno jeho bylo Jan; ten přišel na svědectví, aby vydal svědectví o Světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On nebyl Světlem, nýbrž aby svědectví vydal o Světle. Bylo však Světlo pravé, kteréž osvěcuje každého člověka, přicházejícího na tento svět. Na světě bylo, a svět učiněn byl skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, a vlastní ho nepřijali. Kteří však jej přijali, dal jim moc stati se dítkami Božími, totiž těm, kteří věří ve jméno jeho, kteří se zrodili nikoli z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. A Slovo tělem učiněno jest (klekne se) a přebývalo mezi námi, a viděli jsme slávu jeho, slávu jako jednorozeného od Otce, plného milosti a pravdy.

M. Bohu díky.

***

Žehnání

 

Poslední evangelium