sobota 25. října 2014

Arcibiskup Lefebvre a láska k Pravdě
Arcibiskup Lefebvre a láska k Pravdě
Náš Pán Ježíš Kristus musí vládnout! Tohle je to, co Duch Svatý vnuknul apoštolům – vláda Našeho Pána Ježíše Krista. On je Králem! On má právo vládnout... On má právo! A je to dějinná skutečnost – Jeho přítomnost v dějinách už nemůže být lidmi ignorována, žádný člověk nemůže ignorovat, že Náš Pán jej přišel zachránit. A ti, kdo vědí, že Náš Pán přišel, tedy, že Bůh přišel mezi lidi zachránit nás, musí přijmout Jeho vládu – vládu Pána Ježíše. Nejen Jeho vládu v jednotlivcích, ve všech lidech, nejen Jeho vládu v každém z nás, ale Jeho vládu v rodině, v domovech... a Jeho vládu ve státě! Ach, a to je něco mnohem těžšího, připustit, že Náš Pán by měl vládnout národům. On je Králem všech národů! On je tím, kdo bude soudit – kdo bude soudit všechny vládce a krále. O tom se mluví už v žalmech.
A proto bychom měli být hrdiny království Našeho Pána Ježíše Krista. To musíme zvěstovat všude – že zde na zemi nebude štěstí bez království Našeho Pána Ježíše Krista, že zde na zemi se nestane žádné dobro bez Našeho Pána Ježíše Krista. Nemůžeme učinit nic bez milosti Našeho Pána Ježíše Krista. Je to On, kdo je zdrojem všech záslužných skutků. My si nemůžeme absolutně nic zasloužit směrem k nebi, pokud nemáme v sobě milost a ducha Našeho Pána Ježíše Krista.
To jsou pravdy, které jsou pro křesťany zřejmé, pro Církev zřejmé, ale které lidé nechtějí přijmout, a které mnozí křesťani už nechtějí přijmout. Shledávají nepřípustným říct, že není spásy mimo Církev, že není spásy mimo Našeho Pána Ježíše Krista. A docela nedávno jsem četl ve zprávě jedné episkopální synody, že by lidé měli uznat, že jsou možnosti spásy skrze každé náboženství. Tedy to je absolutně mylné, zcela v rozporu se vší naukou Církve. Není ŽÁDNÁ možnost spásy skrze falešná náboženství, skrze mylná náboženství. Spasitelná hodnota existuje pouze v milosti Našeho Pána Ježíše Krista a tudíž v katolické Církvi. A všichni, kdo jsou spaseni, budou vždy spaseni skrze katolickou Církev, dokonce i když jsou jiného náboženství, i když žili v jiných náboženstvích. Nemohou být spaseni, nemohou vstoupit do nebe jinak, než skrze Našeho Pána Ježíše Krista. V nebi nebude existovat nic než Mystické Tělo Ježíše Krista, to je zřejmé. Jak by mohl jít do nebe někdo, kdo není členem Mystického Těla? Protože Náš Pán Ježíš Kristus JE nebe! On je Bůh a Bůh je nebe. Proto ten, kdo není sjednocen s Naším Pánem, nebude v nebi, nepůjde do nebe – nikdo, kdo není členem Mystického Těla Našeho Pána. To jsou pravdy, které si musíme připomínat. A já věřím, že mohu s jistotou říct, že jestliže je náš seminář a naše dílo zde bohužel pronásledováno, je to přesně proto, že potvrzujeme tyto pravdy. Protože svět už víc nechce slyšet tyto pravdy. A protože člověk se musí přizpůsobit „modernímu člověku“, musí naslouchat „modernímu člověku“. Co je to „moderní člověk“? Kdo je to? Co reprezentuje, jestliže často ne jen člověka, který nechce věřit v Našeho Pána Ježíše Krista...který odmítá vládu Našeho Pána Ježíše Krista...který odmítá Jeho milost? Lidé už nechtějí věřit v nadpřirozené, už nechtějí věřit v milost Našeho Pána. Teď věří jen v člověka – v člověka, který se nyní díky své vědě zdá vládnout světu místo Boha.
Co se týče nás, my potvrzujeme opak: vládu Našeho Pána Ježíše Krista. Chceme, aby vládnul, a proto ho uctíváme a snažíme se ho uctívat způsobem Jeho hodným, hodným Jeho přítomnosti ve Svátosti oltářní. Proto milujeme naše obřady, proto lpíme na této liturgii, která skutečně vyjadřuje, co si v našich srdcích myslíme, co si myslíme v hlubinách našich duší – že Ježíš je přítomen ve Svátosti oltářní, a že Ho ctíme jako Boha. On je náš Král, On má právo na naši zbožnou úctu, On má právo na naše poklekání před Ním, On má právo na naše úklony, On má právo na zpěv, který je Ho hodný, hodný nebe, na zpěv, který připomíná zpěv andělů. To si přejeme. Přejeme si Ho uctívat také v naší víře, v nauce, kterou učíme mladé muže, kteří sem přicházejí, aby ji obdrželi, aby obdrželi pravou víru, nauku, jež nás učí, že Bůh je vše, a že člověk je nic, že Náš Pán Ježíš Kristus je jediný prostředek spásy, a že On jediný je prostředkem spásy, který musíme hlásat všem, kteří chtějí být spaseni.
Tohle prohlašujeme, tomu věříme. Ale to jde proti proudu současného ekumenismu, který chce právě dostat toto náboženství na stejnou úroveň, snížit naše katolické náboženství na úroveň protestantského náboženství a jiných náboženství. To nikdy nepřijmeme...nikdy! Není jiného Boha kromě Našeho Pána Ježíše Krista. Neznáme ani Luthera ani Buddhu ani další ty vůdčí osobnosti jiných náboženství, které byly pouze inspirovány ďáblem, aby odvrátily lidi od pravdy a od Našeho Pána Ježíše Krista.
Překlad: D. Grof