sobota 25. října 2014

Proroctví Marie – Julie Jahenny týkající se nové mše
Proroctví Marie – Julie Jahenny týkající se nové mše
Marie – Julie Jahenny, mystička a stigmatička z La Fraudais a asi největší mystička v historii Církve, se narodila 12. února 1850 ve vesničce zvané Blain v Brittany (v západní Francii). Jako nejstarší z pěti dětí byla vychována svými obyčejnými, dobrými rodiči v tom druhu živé víry jíž jsou Bretoňci proslulí. Náš Pán ji zvýhodnil mnoha milostmi od chvíle jejího Prvního svatého přijímání, milostmi jimž odpovídala její stále vzrůstající zbožnost. Když jí bylo něco přes dvacet let, přidala se k františkánskému Třetímu řádu, aby sebe sama posvětila pro svět.
V roce 1873 obdržela z Nebes ten nejpozoruhodnější mystický dar, stigmata. Od svých 23 let až do smrti, o nějakých šedesát let později, nesla na svém těle  Rány Našeho Pána viditelnější víc než měl jakýkoliv stigmatik v dějinách Církve. Navíc k pěti ranám na Svatých rukách, nohách a boku, trpěla Marie – Julie Ránami způsobenými Trnovou korunou a Křížem na posvátné hlavě resp. rameni Našeho Pána., /také/ Ránami Jeho bičování, /a/ těmi /ranami/  způsobenými provazy, kterými byl spoután, stejně tak jinými Ranami mystičtější povahy.
Od té chvíle žila Marie – Julie život spoluvykupitelského utrpení jako obětovaná duše v chatičce v osadě La Fraudais poblíž Blain. Tak naplnila touhu Našeho Pána, aby činila náhradu za hříchy Francie a světa. Byla obdařena častými vizemi Ježíše a Marie a stejně tak mnoha prorockými osvíceními.
Pravda Nebeských varování, jichž byla pokorným poslem, byla potvrzována její příznačnou prostotou a poctivostí, její příkladnou poslušností ke svým duchovním vůdcům a svému biskupovi, a samozřejmě naplněním všechno, co prorokovala během svého dlouhého života. S neomylnou přesností předpověděla dvě světové války, zvolení papeže sv. Pia IX., různá pronásledování Církve, tresty a osud odpadlické Francie. Mnoho zůstává nevyjeveno. Její varování pro „poslední časy“ by měli číst všichni, „kdo mají uši“.
Marie – Julie byla zázrakem pro mnoho vědců, kteří ji nepřetržitě zkoumali, opovržením pro nevěřící a pyšné, obdivem pro svého celoživotního přítele Monsignora Fouriera, biskupa nantského, a pro zbožné kruhy těch, kteří rozšiřovali její poselství nevděčnému a hluchému světu. 4. března 1941 došla své Nebeské odměny.
V posledních mnoha letech svého života byla zázračně živa pouze ze Svátosti oltářní. Jistě tedy nepomineme bez vážnosti to, co jí Bůh svěřil ku prospěchu našich vlastních smutných dní. Nyní si přečtěte proroctví Marie – Julie týkající se nové liturgie:
„Varuji vás. Učedníci, kteří nejsou Mého evangelia teď tvrdě pracují na tom, aby nově vytvořili podle svých idejí, a pod vlivem nepřítele duší, mši, jež obsahuje slova, která jsou protivná Mému zraku. Až nadejde osudová hodina, kdy víra mých kněží bude podrobena zkoušce, budou to tyto texty, které se budou celebrovat v tomto druhém období.“
„První období je období Mého kněžství, existující od Mé doby. Druhé je období pronásledování, kdy nepřátelé víry a Svatého náboženství vnutí své formulace do knihy druhého celebrování. Mnoho z Mých svatých kněží odmítne tuto knihu, zapečetěnou slovy propasti. Bohužel jsou mezi nimi ti, kteří ji přijmou.“
Překlad:D .Grof