sobota 25. října 2014

Biskupové hovoří – Bernard Tissier de Mallerais
Biskupové hovoří – Bernard Tissier de Mallerais

Biskup Tissier de Mallerais nám nabízí několik užitečných úvah o Boží konstituci Církve, o současné krizi papežství a sedesvakantismu...

Fideliter: Vaše Excelence, neděsila vás vyhlídka být vysvěcen na biskupa bez souhlasu, dokonce v rozporu s neskrývanou vůlí papeže?

Biskup Tissier de Mallerais: Na mých pocitech nezáleží, zda jsem cítil strach a obavu, nebo pochyby a váhání, nebo naopak radost a nadšení, je druhořadé. Nanejvýš bych řekl, že jsem cítil klid s ohledem na osud katolické tradice, která měla být zabezpečena „operací přežití“.

Fideliter: Jistě chápeme, že dáváte přednost tomu nechat si vaše pocity pro sebe, ale řekněte nám, jaké byly vaše myšlenky?

Biskup Tissier de Mallerais: Za prvé jsem si byl jistý, že takovým svěcením, byť proti vůli papeže, ani arcibiskup Lefébvre, ani já sám a moji spolubratři nevytváříme schizma, protože arcibiskup neměl v úmyslu přidělit nám jakoukoliv jurisdikci nebo konkrétní stádo. „Pouhá skutečnost vysvěcení biskupa (proti vůli papeže), není sama o sobě schizmatickým aktem,“ prohlásil několik dní po události kardinál Castillo Lara (prezident Papežské komise pro výklad legislativních textů – citát z rozhovoru s novinami La Repubblica, 10. července 1988) a P. Patrick Valdrini také vysvětloval: „Není to vysvěcení biskupa (proti vůli papeže), co tvoří schizma...; co završuje schizma, je přidělení apoštolské mise takovému biskupovi.“ (Respektovaný člen Fakulty kanonického práva Pařížského katolického institutu – interview, které se objevilo ve Valeurs Actuelles, 4. července 1988).

Fideliter: Cožpak vám arcibiskup Lefébvre nepřidělil apoštolskou misi?

Biskup Tissier de Mallerais: Arcibiskup Lefébvre nám řekl: „Jste biskupy pro Církev, pro Bratrstvo, budete poskytovat svátost biřmování a udělovat kněžská svěcení, budete kázat víru.“ To je vše. Neřekl: „Uděluji vám tyto pravomoci“, jednoduše nám dal najevo, co bude naší rolí. Jurisdikcí, kterou nám nedal – kterou nám nemohl dát – a kterou nám papež odmítl dát, nás opatřila Církev, která nám ji dala kvůli stavu nouze věřících. Jde o zástupnou jurisdikci stejné povahy, jakou je jurisdikce, kterou kněžím poskytuje kanonické právo v jiných případech nouze. V takovém případě je zvykem, že Církev duchovnímu poskytuje jurisdikci, kterou může postrádat: „Ecclesia supplet.“

Fideliter: Byl jste si tedy jistý, že si nepřivlastňujete žádnou jurisdikci tím, že jste obdržel biskupské svěcení za těchto podmínek a užíváte biskupskou pravomoc.

Biskup Tissier de Mallerais: Ano, žádnou řádnou jurisdikci. Naše jurisdikce je mimořádná a zástupná. Není vykonávána nad určitým územím, ale případ od případu nad osobami, které strádají: nad biřmovanci, seminaristy Bratrstva nebo kandidáty kněžství.

Fideliter: Vaše vysvěcení tedy, Vaše Excelence, nevyvolalo schizma.

Biskup Tissier de Mallerais: Ne, žádným způsobem. Ale probírala se v roce 1983 choulostivější otázka, kdy arcibiskup Lefébvre konfrontovaný s Kodexem kanonického práva vydaným Janem Pavlem II., začal vážně zvažovat vysvěcení ještě jednoho nebo více biskupů: byli by tito biskupové legitimní? Požívali by „formální apoštolskou posloupnost“? Zkrátka, byli by katolickými biskupy?

Fideliter: A to, říkáte, je těžší otázka k rozřešení než otázka jurisdikce? 
  
Biskup Tissier de Mallerais: Ano, protože to má co dělat s Boží konstitucí Církve, jak všechna tradice učí: nemůže existovat žádný legitimní biskup bez papeže, bez alespoň nevysloveného souhlasu papeže, z Božího práva hlavy těla Církve. Odpověď je méně zřejmá, vlastně není vůbec zřejmá...pokud byste nepředpokládal..
.
Fideliter: Vaše Excelence, jistě nejste sedesvakantista?    
 
Biskup Tissier de Mallerais: Opravdu ne. Ale musí se připustit, že pokud bychom prohlásili, že z důvodů hereze, schizmatu nebo jiného nedostatku v tajné volbě, papež skutečně není papežem, jestliže bychom vyslovili takový soud, odpověď na naší choulostivou otázku ohledně legitimity, by byla jasná. Potíž, pokud to tak mohu vyjádřit, je v tom, že ani arcibiskup Lefébvre ani já sám jsme nebyli a nejsme sedesvakantisté. 

Fideliter: Přesto byl arcibiskup Lefébvre velmi rezervovaný k situaci papežů Pavla VI. a Jana Pavla II.

Biskup Tissier de Mallerais: To je pravda. Řekl vícekrát o těchto papežích – o Pavlu VI. od roku 1976 a o Janu Pavlu II. po modlitebním setkání v Assisi v roce 1986 – že nevylučuje možnost, že tito papeži nejsou papeži, že jednoho dne Církev bude muset prozkoumat jejich situaci, že budoucí papež a jeho kardinálové možná budou muset vyhlásit závěr, že tito muži nebyli papeži. Ale za sebe upřednostňoval považovat je za papeže. To předpokládá, že necítil, že má dostatečné poznání relevantních fakt, ani nezbytnou pravomoc, aby takový soud učinil. Je zásadně důležité mít toto na paměti.

Například nesouvislá logika P. Guérarda des Laurierse vedla k někdejšímu závěru: „Papež vyhlásil herezi (deklarací o náboženské svobodě), proto je heretik, a tudíž není formálně papež.“ Ale moudrost arcibiskupa Lefébvrea mu dala naopak vycítit, že předpoklady této úvahy jsou tak vratké jako autorita, která je zformulovala, ať už autorita teologa nebo dokonce biskupa. (P. Guérard des Lauriers byl duchovním otcem sedeprivacionismu – pozn. překl.)

Fideliter: Jak tedy arcibiskup Lefébvre rozřešil to dilema?

Biskup Tissier de Mallerais:Arcibiskup ponechal tuto teologickou otázku otevřenou. Náš ctihodný spolubratr, zesnulý Alois Kocher, říkával: „Nechme tu otázku teologům 21. století!“  Náš zakladatel nahlížel ten problém z vyšší perspektivy a vyřešil jej nejpraktičtějším možným způsobem. Což je známkou nadpřirozené intuice, kterou oplýval, a působení daru moudrosti v něm, daru Ducha Svatého. 

Fideliter: Myslíte tím, že arcibiskup Lefébvre obdržel Božské osvícení, aby uskutečnil tato svěcení? 

Biskup Tissier de Mallerais: Vůbec ne, ale výjimečně chápal krizi papežství. Nezapomeňte, že tento muž, který byl 10 let apoštolským delegátem v Africe, přítelem a důvěrníkem papeže Pia XII., věrným učedníkem papežů Pia IX., Lva XIII., sv. Pia X. a Pia XI., který měl perfektní znalost věčného katolického Říma, byl schopen proniknout hlouběji než kdokoliv jiný tajemství bezpráví, které se odvíjelo v Římě od Druhého vatikánského koncilu: tajemství okupace Petrova stolce cizí antikristovskou ideologií s praktickým popřením královského majestátu, a tedy Božství, Našeho Pána Ježíše Krista.

Nezapomeňte přece, že tohle je to, co doktrína o náboženské svobodě představuje, že setkání v Assisi v roce 1986 bylo, jak biskup de Castro Mayer tak skvěle vyjádřil v roce 1988, „uznáním božské podstaty pohanství“, že ekumenismus není ničím jiným, než hledáním univerzality větší než je katolická Církev. Všechny tyto činy představují tolik odporného rouhačství, které arcibiskup Lefébvre, díky své živé víře a své ustavičné jednotě s naším Pánem Ježíšem Kristem, vnímal jako přímo namířené proti Našemu Pánu.

Takže když byl konfrontován s tímto tajemstvím, nechtěl ho vyřešit, ale spíše chtěl učinit praktické rozhodnutí, vznesené nutnými potřebami sboru věřících a odůvodněné existencí tohoto tajemství, tajemství bezpráví.  

Fideliter: Ale co sliby učiněné Petrovi, že když je Církev založena na víře Petrově, brány pekelné ji nepřemohou?

Biskup Tissier de Mallerais: Arcibiskup Lefébvre celým svým srdcem věřil v tuto pravdu víry. Do jaké míry však může ale tento slib být slučitelný s vážnou nedostatečností papeže v jeho hlásání víry; nedostatečností, která byla zřejmá? Arcibiskup Lefébvre odpovídal, „Fakta hovoří sama za sebe!“

Fideliter: Nemluvil arcibiskup Lefébvre v předvečer svěcení se čtyřmi budoucími biskupy o tomto krajně vážném problému a rozumném řešení, které přijal?

Biskup Tissier de Mallerais: S mimořádnou moudrostí, tak hlubokou, a přesto tak reálnou, aby ohromila naše omezené myšlení, nemluvil! V předvečer svěcení nám jednoduše dal pár praktických rad o tom, jak kázat, použít mitru, jak mít trpělivost s ceremoniářem atd. Vidíte, že to bylo opravdu praktické.

Ale jestli chcete krátce odhalit moudrost úsudku, o kterém jsme mluvili, musíte se obrátit k textu z roku 1984. Zde je vše vysvětleno s pozoruhodnou přitažlivostí, hloubkou a silou. Cituji:

Současný stav papežství činí problémy týkající se jurisdikce, neposlušnosti a apostolicity bezvýznamnými, protože tyto pojmy předpokládají vládu papeže katolického ve své víře a vládnutí. Bez toho, že bychom vstupovali do úvah o důsledcích heretického, schizmatického nebo neexistujícího papeže, což by vedlo k nekonečným teoretickým diskuzím, nemohli bychom a neměli bychom ve svědomí, po vyhlášení Kodexu kanonického práva z roku 1983, který jasně potvrzuje novou Církev, a po skandálních prohlášeních, týkajících se Luthera, nyní prohlásit, že Jan Pavel II. není katolík? Neříkáme nic víc, ale neříkáme nic míň. Čekali jsme, až se míra naplní, a tak tomu od nynějška je.

Fideliter: Jak strašný, zdrcující soud. Jak se mohl někdo odvážit říci takovou věc? Kdo může vyřknout takovou věc?

Biskup Tissier de Mallerais: Arcibiskup Lefébvre sám mohl oprávněně učinit takové prohlášení. Byl také jediným s morální autoritou, aby učinil rozhodnutí o svěceních. Nebyl zde nikdo jiný. Proto to nebylo z mého vlastního vhledu, že jsem souhlasil s obdržením biskupského svěcení, abyste mi dobře rozuměli. „Pouze arcibiskup Lefébvre se mohl rozhodnout světit, on sám obdržel milost učinit rozhodnutí. Co se týče nás, my máme milost jej následovat.“ Musím skončit těmito krásnými slovy jednoho z mých spolubratří v Bratrstvu; vyjadřují mé hluboké přesvědčení, mou neotřesitelnou jistotu, že jsem na správné cestě.

A až Řím přijde k sobě, my čtyři biskupové, spolu s biskupem Rangelem (biskup Rangel byl nástupcem Antonio de Castro Mayera v diecézi Campos, vysvětil jej Bernard Tissier de Mallerais, jemuž asistoval Alfonso de Galarreta a Richard Williamson, a vedl diecézi do své smrti v roce 2002 – pozn. překl.) složíme naši biskupskou vládu do rukou Petrových tak, aby ji mohl, Deo volente, uznat nebo s ní učinit, co bude chtít. Taková byla naše dispozice 30. června 1988, takové zůstává naše řešení, naše přesvědčení a náš postoj. Mezitím budeme pokračovat v našem boji za víru!

Zdroj: The Pope
Překlad: D. Grof