pondělí 20. října 2014

Devítidenní pobožnost k sv. Judovi Tadeáši a jeho milým příbuzným

 
Devítidenní pobožnost k sv. Judovi Tadeáši a jeho milým příbuzným
Pobožnost k sv. Judovi Tadeáši mocnému přímluvci v beznadějných záležitostech.
První den
Ó slavný svatý apoštole Tadeáši, rozpomeň se na onu šťastnou hodinu, v níž jsi začal Boha milovati z celého srdce a jen jemu výlučně sloužiti a na setrvání ve službě Boží; prosím tě vroucně, abys i mně vymohl u Boha milost, abych konečně dobro započal, v něm pokračoval a šťastně dokonal až do dne věčné odplaty. Amen.
Ó Pane Ježíši Kriste, rozdavateli milostí, děkuji ti za přednosti, jichž jsi udělil svému příbuznému a věrnému služebníku Tadeášovi. Zvláště ti děkuji, že jsi jej vyvolil od věčnosti, laskavě k sobě připoutal a s sebou spojil; prosím tě, přitáhni i mne k sobě pouty lásky a připočti mne ke svým služebníkům. Děkuji ti také za vroucí lásku a velkou horlivost, jimiž jsi jej obdařil a pro tu lásku, jíž jsi jej zahrnoval, tě prosím, abys mi odpustil mé hříchy a vlažnosti k tvé svaté službě a pro přebytek zásluh sv. Tadeáše doplnil mé nedostatky. Amen.
Otče náš. Zdrávas, Maria. Litanie.
Druhý den
Oslavený sv. Tadeáši, rozpomeň se na stálý vzrůst své lásky k Bohu a svou horlivost v jeho službě. Prosím tě co nejsrdečněji, abys vyprosil i mně, ubohému hříšníku, takovou lásku a takovou svatou žádost ve službě Boží a jeho oslavě, abych si tím zasloužil odpuštění hříchů a věčnou spásu.
Sv. Kleofáši, otče sv. Tadeáše, bratře sv. Jáchyma a sv. Josefa, strýče panenské Matky Boží, tebe poctil vzkříšený Pán o Velikonocích na cestě do Emaus svým zjevením a lámal chléb ve tvém domě; pro toto vyznamenání a mučednickou smrt, již jsi podstoupil od zlomyslných židů pro veřejné vyznání vzkříšení Kristova, prosím tě, buď u Boha mým dobrotivým přímluvcem!
V. Pane, zůstaň s námi!
R. Neboť se připozdívá, a den se již nachýlil.
Modleme se: Račiž nám být milostiv, ó Pane, a uděliti nám na přímluvu otce Kleofáše odpuštění hříchů, svou milost a život věčný, pro Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.
Otče náš. Zdrávas, Maria. Litanie.
Třetí den
Úctyhodný sv. Tadeáši, rozpomeň se na hlubokou pokoru a vědomí své ubohosti, s níž jsi se ve všem podrobil vůli Boží. Prosím tě z hloubi srdce, abys i mně vyprosil od Boha pravé sebepoznání a srovnalost mé vůle s Jeho nejsvětější vůlí.
Svatá Maria Kleofášova, matko sv. Tadeáše a příbuzná nejblahoslavenější Panny Marie! Tys věrně následovala Božského Spasitele z Galilee do Jerusalema, stála jsi s láskyplnou účastí pod jeho křížem a provázela Jej ke hrobu s bolestným smutkem: pro tuto lásku k Ježíši vypros mi od nebeského Otce pomoc v mé velké záležitosti.
V. Stály pak u kříže Ježíšova, Jeho Matka.
R. A sestra Matky Jeho, Marie Kleofášova.
Modleme se: Pane Ježíši Kriste, živý Bože! Pro lásku, již ti projevila tvá věrná služebnice Marie Kleofášova pod křížem a u hrobu, prosím pokorně tvou neomezenou dobrotu, abys nenechal mě, ubohého hříšníka, v mé bídě bez milosti a útěchy, ty, jenž jsi mne tak draze vykoupil a jenž jsi Bůh, velebený od věčnosti do věčnosti. Amen.
Otče náš. Zdrávas, Maria. Litanie.
Čtvrtý den
Obětavý sv. Tadeáši, rozpomeň se, že jsi svou sebelásku zcela obětoval Bohu a byl hotov zaň umříti. Prosím tě srdečně, vypros mi od Boha milost, abych se cvičil horlivě v sebezapírání a svému já vždy více odumíral.
Sv. apoštole Jakube, bratře sv. Tadeáše, jenž se nazýváš mladším, ale velkým jsi ve ctnosti a svatosti. Ty ses obzvláště vyznamenal svou vroucí pobožností k Nejsvětější Svátosti a vnuknutím Ducha sv. napsal jsi obřady při mši sv. k poučení Církve sv. Tys byl prvním biskupem Jerusalemským a při svém mučení s rozpjatýma rukama jsi se modlil za své nepřátele: Ó pros za mé věčné i časné blaho, ježto tě ctím jako pravého přítele Ježíše Krista.
V. Jiného však z apoštolů jsem neviděl.
R. Leč Jakuba, bratra Páně.
Modleme se: Ó Bože, jenž nás zásluhami svého apoštola Jakuba obveseluješ, propůjč milostivě, abychom poučeni jeho příkladem, tobě též věrně sloužili, pro Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.
Otče náš. Zdrávas, Maria. Litanie.
Pátý den
Vytrvalý sv. Tadeáši, rozpomeň se, že jsi odumřel své přirozenosti a příchylnosti ke statkům pozemským. Prosím tě, abys mi vyprosil od Boha milost, abych časných věcí tak používal, abych neztratil statků věčných, pro Ježíše Krista, Pána našeho.
Ó velký příteli Boží, svatý biskupe a mučedníku Simeone, jenž jsi následoval svatost svých rodičů, v biskupské důstojnosti svého bratra Jakuba a smrtí na kříži svého Vykupitele. Prosím tě pro zásluhy tvé smrti na kříži, již jsi vytrpěl s obzvláštní statečností ve vysokém věku 120 let k úžasu světa, vypros i mně lásku ke kříži a trpělivost v utrpení.
V. Mně pak příliš ctěni jsou přátelé tvoji, Bože.
R. Příliš posilněno jest knížectví jejich.
Modleme se: Shlédni, všemohoucí Bože, na naši slabost, a ježto nás vina našich činů tísní, dej, ať najdeme ochranu na slavnou přímluvu tvého sv. mučedníka a biskupa Simeona, pro Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.
Otče náš. Zdrávas, Maria. Litanie.
Šestý den
Milý příbuzný Páně, sv. Tadeáši, rozpomeň se na zvláštní přednost, jíž jsi věnoval zcela své srdce Bohu. Prosím tě vroucně, aby mi vyprosil u Boha milost, abych mu také věnoval své srdce bez výhrady, aby byl Ježíš králem mého srdce a jím zůstal.
Svatý Josefe, jenž nazýváš se „Spravedlivým“, a též jím jsi, muži apoštolský a odlesku 72 mučedníků Ježíšových, ty ses hned s počátku podrobil svému Pánu a Mistru a Jemu věrně sloužil až do konce svého života, takže jsi obdržel korunu věčného života ne tak jako příbuzný Ježíšův, ale spíše jako Jeho věrný služebník. Vypros mi svou mocnou přímluvu a pro své zásluhy milost a požehnání Boží pro mé jednání, můj život, utrpení a smrt.
V. Moudrost zjednala spravedlivým za jejich práci mzdu.
R. Provedla je cestou podivuhodnou.
Modleme se: Vyslyš, ó Pane, naši pokornou modlitbu, kterou k tobě vysíláme se vzýváním tvého věrného přítele sv. Josefa, abychom, co sami pro svou nedostatečnost dosáhnouti nemůžeme, dostali na přímluvu toho, jenž ti byl milým, pro Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.
Otče náš. Zdrávas, Maria. Litanie.
Sedmý den
Bohu oddaný sv. Tadeáši, rozpomeň se na svou dobře připravenou a záslužnou smrt a vypros mi, prosím, od Boha milost, aby můj život byl stálou přípravou na blaženou smrt, a abych ji přijal na smír za své hříchy a zkrácení očistce, který jsem si tak často zasloužil.
Blahoslavená Marie Salome, sestro sv. Tadeáše, matko sv. Jakuba Staršího a sv. Jana Evangelisty, tys následovala Pána věrně až ke hrobu a obdržela jsi pro svou neomezenou důvěru od Pána velké milosti pro své příbuzné. Ujmi se i ne s mateřskou péčí a vypros mi u Boha, aby na mne shlédl v milosti a jednou mne přijal do slávy nebeské.
V. Maria Magdalena, Maria, matka Jakubova a Salome nakoupily vonných věcí.
R. Aby přijdouce pomazaly Ježíše.
Modleme se: Ó Pane Ježíši Kriste, jenž jsi srdečnou soustrast a bolestné slzy své věrné služebnice Marie Salome pro tvé hořké bolesti a tvou smrt po svém zmrtvýchvstání náhle proměnil v překypující radost, propůjč milostivě, abychom své hříchy, pravou příčinu tvé smrti, oplakávali a jich srdečně litovali a tak z dokonalého odpuštění a prominutí hříchů se těšiti mohli, jenž žiješ a panuješ po všechny věky. Amen.
Otče náš. Zdrávas, Maria. Litanie.
Osmý den
Korunovaný sv. Tadeáši, rozpomeň se na poslední výrony srdce a své blažené rozloučení z tohoto slzavého údolí; prosím tě pokorně, abys i mně přispěl ku pomoci ve smrtelné úzkosti, zlého ducha pomocí Boží ode mne vzdálil a jeho úklady zmařil, abych v hodině smrti neutrpěl škody na duši a šťastně skončil pozemskou pouť.
Ó nejlaskavější Maria, sestro sv. Tadeáše, tys svou upřímností a obzvláštní dobrotou pohnula Srdce svého Spasitele, že zavítal do tvého domu a tam při poslední večeři ustanovil Nejsvětější Svátost, a jej sesláním Ducha sv. na shromážděné apoštoly a Pannu Marii zvláště posvětil. Prosím tě pro tvou nebeskou slávu, ukaž mně v této záležitosti svou láskyplnou dobrotu a pomoz mi svou mocnou přímluvou.
V. Po sobotě, když již svítalo na neděli.
R. Přišla Maria Magdalena a druhá Maria, aby pohlédly na hrob.
Modleme se: Ó nejdobrotivější Ježíši, jenž jsi laskavě přijal věrné služby Marie, matky sv. Jana a její dům tak omilostnil, učiň, abychom ti horlivě sloužili a přijmi milostivě náš skromný majetek, jenž jsi veleben po všechny věky věkův. Amen.
Otče náš. Zdrávas, Maria. Litanie.
Devátý den
Jasná jitřenko, sv. Tadeáši, příbuzný Ježíšův, apoštole a mučedníku, rozpomeň se na dokonalou radost, kterou nyní prožíváš u Boha a v Bohu. Na věky jsi spojen s Ježíšem, svým Mistrem a těšíš se z jeho proměněného svatého člověčenství. Pros za mne, sv. Tadeáši, abych po zbožném životě a blažené smrti byl hoden patřiti na Nejsvětější Trojici a požívati věčných radostí.
Pane Ježíši, pravý Bože a člověče, buď s veškerým svým příbuzenstvem srdečně pozdraven a veleben na věky! Pro přímluvu a zásluhy tvých příbuzných a tobě milých osob, prosím tě, smiluj se nade mnou a vysvoboď mne z mého zármutku. Svatá Maria, panenská Bohorodičko, buď se svými rodiči Jáchymem a Annou srdečně pozdravena a něžně milována! Vzhlédni svým milosrdným zrakem k nebeskému trůnu a vzhlédni na mne, ubohé dítě, jež k tobě vzdychá a volá z tohoto slzavého údolí. Svatý Josefe, snoubenče nejblahoslavenější Panny Marie a pěstoune Ježíšův, buď pozdraven a pros za mne! Svatý Kleofáši, bratře sv. Josefa, oroduj za mne! Svatá Marie Kleofášova, blažená matko svatých synů Jakuba Mladšího, Josefa Spravedlivého, Šimona a Judy Tadeáše a obou svatých dcer Marie a Marie Salome, pros za mne a pomoz mi v mých záležitostech! Svatý Jakube starší a sv. Jene Evangelisto, synové Zebedeovi a Salome, vyproste mi u Boha milostivé rozhodnutí v mé záležitosti. Sv. Zachariáši a sv. Alžběto, šťastní rodiče sv. Jana Křtitele, pro vaše spříznění s Ježíšem, Marií a Josefem, prosím vás, předneste mou prosbu před trůn Boží a přimluvte se za mne! Příbuzní a nejdůvěrnější přátelé svaté Rodiny, buďte pozdraveni; vám se zcela odporoučím; vyproste mi u Boha svou milou přímluvou vyslyšení mé úpěnlivé prosby. Pomozte mi zvláště, abych vůli Boží, tj. přikázání Boží, vždy přesně a radostně plnil, abych se stal pravým příbuzným Ježíšovým, jenž praví: „Kdo plní vůli Otce mého, jenž jest v nebesích, ten jest mým bratrem, mou sestrou, mou matkou. – Takto budu míti též naději, že po tomto pomíjejícím životě budu připočten k vašemu sv. přátelství ve věčné blaženosti.
V. Blahoslavení jsou, kteří tě viděli.
R. A přátelstvím tvým ozdobeni byli.
Modleme se: Všemohoucí věčný Bože, Pane, nebeský Otče, jehož milosrdenství jest bez počtu a jeho dobrotivost bez konce, takže všechny, kdož se k tobě blíží v duchu a tobě slouží, svými dary hojně obohacuješ, prosím tě pro slavné zásluhy tvého celého příbuzenstva, abys nám udělil zde na zemi svou milost a na věčnosti svou slávu, pro Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.
Otče náš. Zdrávas, Maria. Litanie.
***
Litanie ke cti sv. Judy Tadeáše
(k soukromé potřebě)
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes, Bože, smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi!
Duše Svatý, Bože, smiluj se nad námi!
Svatá Maria, oroduj za nás
Svatá Boží Rodičko, ...
Matko dobré rady,
Královno apoštolů,
Královno všech svatých,
Svatý Judo Tadeáši, oroduj za nás
Příbuzný Ježíše, Maria a Josefa, ...
Úctyhodný a slavný apoštole,
Učenlivý učedníků Božského Mistra,
Pravý následovníku Ježíšův,
Poutníče ve stínu Božské Prozřetelnosti,
Svědku víry,
Milovníče chudoby,
Vzore pokory a trpělivosti,
Lilie čistoty,
Plameni božské lásky,
Hvězdo svatosti,
Nádobo božské milosti,
Postrachu pekla,
Sloupe Církve svaté,
Těšiteli zarmoucených,
Útočiště hříšníků,
Světlo bezradných,
Podporo malomyslných,
Berlo zoufalých,
Velký divotvůrce,
Dobrotivý zprostředkovateli božího požehnání,
Rychlý přímluvce tebe vzývajících,
Nejvěrnější pomocníku v tebe důvěřujících,
Ochotný pomocníku bídu trpících,
Rychlý pomocníku ve spletitých záležitostech,
Mocný přímluvce v beznadějných záležitostech,
Laskavý ochránce svých ctitelů, oroduj za nás
Můj zvláštní patrone,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
uslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi!
Otče náš. Zdrávas, Maria.
Modleme se:
Všemohoucí a milosrdný Bože a Spasiteli, pokorně vzýváme Tvoji velebnost a prosíme, abychom, uctívajíce vroucně sv. Judu Tadeáše, Tvého vyvoleného apoštola a příbuzného, pro jeho vzácné zásluhy a mocnou přímluvu obdrželi plnost Tvého požehnání. Amen.