sobota 25. října 2014

Mariánský visionář české gotiky (1935)
Mariánský visionář české gotiky (1935)
Vilém Bitnar
Takto psal krátce před vyjitím z tohoto světa všem věrným služebníkům Církve svaté v Čechách pan Arnošt z Pardubic, arcibiskup Pražský:
Nechť zvědí všichni, kdo list tento čísti neb poslouchati budou, že já Arnošt, svatého kostela Pražského první arcibiskup, hříšník velký, nikoli v noci, nýbrž ve dne, nikoli v soukromí neb úkrytě, nýbrž stoje s jinými na veřejném místě, nikoli bez sebe neb v blouznění, nýbrž jsa zdravého rozumu, nikoliv ve spánku, nýbrž ve stavu úplné bdělosti, uzřel jsem zázrak níže vypsaný, hrozný a mně velmi trpký, který se udál celkem takto:
Když jsem byl v Kladsku, chodě do školy při faře, kterou řídí špitálníci Svatého Jana Jeruzalémští, přihodilo se jednoho dne, tuším v sobotu, když jsem byl na nešporách, stoje mezi jinými žáky a hochy, na konci nešpor při Magnificat, aneb právě po nešporách, když se zpívala jistá antifona, tuším Salve Regina, ale do jista se nepamatuju která, že pohlédl jsem na obraz, který tam byl nad hlavním oltářem blahoslavené Marie Neposkvrněné Panny.
A ihned náhle a velmi rychle odvrátila se tvář na obraze ctihodné Panny a Matky Boží Marie velmi mrzutě a hněvivě ode mne a Bohorodička obrátila se ke mně zády. I polekán velmi a změněn ostal jsem bez sebe jako hromem omráčený. Než netrvalo to dlouho, přišel jsem poněkud k sobě, ale velice jsem se bál pozříti na onen rub postavy, který se mi zdál špinavý, mechem porostlý a roztrhaný jistým způsobem, který nejsem s to náležitými slovy vyjádřiti.
Dívaje se na to smutně a trpce, jal jsem se v duchu prositi blahoslavenou Pannu, aby ráčila smilovati se nade mnou a tvář svou ke mně obrátiti. Když jsem se tak ve smutku a úzkosti modlil, pohlédl jsem se na syna, jejž držela na klíně aneb na rukou, chtěje viděti, zdali jest se také  ode mne odvrátil. I uzřel jsem, že se ode mne maličko odvrátil, tak jako by se na mne jeho svatá milost ohlédla. I padla mi do srdce jakás útěcha a pokračoval jsem v modlitbě svrchu zmíněné k blahoslavené Panně, aby také ráčila tvář svou ke mně obrátiti.
A když jsem v té modlitbě dlouhou trval chvíli, pomalu a poněkud mrzutě, jak by nebyla spokojena se mnou, tvář svou ke mně obracela v onu polohu, kterou jsem byl viděl před odvrácením a rozhněváním. To když se stalo, vzdechl jsem k Pánu Bohu a poděkoval jsem blahoslavené Panně Kristově. A když s jinými žáky po skončeném zpěvu do škol jsem vešel, nikomu jsem nehlesl o onom zázraku, boje se o dobrou pověst, abych se nezdál tak veliký hříšník. Neboť jsem se stavěl hodným zevně, ale uvnitř v myšlenkách a skrytých skutcích byl jsem velký hříšník od oné doby až podnes.
Když bylo konečně po vidění onoho zázraku několik měsíců uplynulo, odebral jsem se z Kladska do Broumova, vzdáleného od Kladska tři míle. Tam zůstal jsem dlouhý čas a potom, nevzav odpuštění a neučiniv poklonu řečenému obrazu a v něm Svaté Marii Panně, Rodičce Boží, odešel jsem do Prahy. Později odebral jsem se na některá místa na učení a ke dvoru římskému. A tak ani před svým povýšením ano po dosažení posvěcení a úřadů církevních až po dnes nestaral jsem se, já prostopášný a lehkomyslný, o tento tak velmi hrozný zázrak, maje se k němu dosti lehkovážně po mnohá léta.
Uvažuje toto často v duchu svém, myslil jsem, že by bylo nebezpečno, abych tak velký zázrak zatajil, jelikož věřícím poskytne velké poučení, velikost hříchů mých jasně odkryje a zasloužené všech lidí odřeknutí se mne co smrdutého psa v sobě zavírá. I uzavřel jsem svrchu vypsaný hrozný zázrak vám všem tímto listem sděliti, pro milosrdenství boží a skrze prolití krve Pána Ježíše Krista, prose a zapřísahaje vás, abyste byli prostředníky za mne u Boží Panny Marie, skrze kterou ve víře katolické byl jsem utvrzen, aby odvrátila ode mne hněv svůj a Syna svého. Což sám dáti račiž požehnaný na věky věkův amen.
A poněvadž, jak Písmo svaté svědčí, čestno jest objevovati a vyznávati skutky boží, napomínám a prosím vás, abyste událost svrchu vypsanou v chrámě Pražském a ve všech chrámech jak klášterních, tak světských duchovenstvu i lidu věrně ohlásili, aby všichni jasně poznali, kterak jest Svatá Maria obzvláštní ochranitelkyně a slitovnice hříšníků, kteří ve víře kolísají a ve skutcích lásky bloudí, a milostí její tím nábožněji se poroučeli. K tomu udělujeme všem, kteří budou zázrak tento čísti, slyšeti neb jiným vypravovati, čtyřicet dní odpustků. Psáno ode mne, Arnošta, svatého kostela Pražského arcibiskupa, biskupa nehodného, vlastní rukou, krví hříchů poskvrněnou!
Čteme-li dnes, po více nežli šesti staletích, tento podivuhodný a pokorný list velikého českého syna Církve katolické, chápeme mnohem hlouběji, než kdykoliv předtím, všechny skutky tohoto svatého muže. Neboť víme, že nebylo v jeho životě volné chvíle, které by nevěnoval pokorné službě nebeské Královny. Bohorodička byla takřka výhradním předmětem jeho rozjímání, a obraz Panny Marie, který choval ve své oratoři, brával s sebou i na cesty, aby před ním meditoval. Teprve nyní lze nám pochopiti dosah okolnosti, že na všech obrazech mariánských, které dával malovati na skle i na dřevě, vidíme v rozích jeho malou postavičku, pokorně klečící, any odznaky arcibiskupské hodnosti leží u jeho nohou, jako by jimi z lásky k Panně Marii opovrhoval. Chápeme, proč tak vášnivě rád stavěl mariánské chrámy, proč dával k poctě Bohorodičky psáti tolik nových knih, proč k její poctivosti ustanovil sloužení mší „matur“ před východem slunce, proč k její oslavě podporoval hudbu a zpěv chrámový.
Bylo to v těsné souvislosti s viděním, že arcibiskup nosil na hrdle zavěšenou kopii mariánského obrazu kladského, že chrám v Kladsku dal ozdobiti překrásnými stavbami a ozdobil oltáře v něm drahocennými dary. K poctě Kladské Madony založil nadaci k dennímu sloužení mše svaté před obrazem, který mu dal onu výstrahu, a k doprovodu hudebnímu, při němž se mělo zazpívati SalveRegina... Nelze, než skloniti se hluboce před tímto skvělým zjevem dávné minulosti, nám ubohým, kteří jsme slábi následovati jeho pokorně heroického gesta.
Zdroj:NA HLUBINU ročník X. číslo 9 (1935)
Zpracoval: D. Grof