sobota 25. října 2014

Svatý prelát, který obnoví kněžského ducha
Svatý prelát, který obnoví kněžského ducha
Br. Anthony, T.O.S.F.
Naše Paní Dobrého pořízení vyjevila matce Marianě de Jesus v 17. století v Quitu v Ekvádoru následující věci, týkající se krize Církve ve 20. století:
„Jak bude Církev během té temné noci trpět! Mnoho kněží ztratí svého ducha a uvede své duše do velkého nebezpečí, protože budou postrádat preláta a otce, který by je vedl s otcovskou láskou, laskavostí, silou, moudrostí a prozíravostí.
„Proto neodbytně proste bez přestání a prolévejte hořké slzy v tajnosti svého srdce. Úpěnlivě proste našeho Nebeského Otce, pro lásku k Eucharistickému srdci Mého Nejsvětějšího syna a Jeho drahocennou krev, tak štědře prolitou, ... aby se slitoval nad Svými služebníky a ukončil onu strašlivou dobu a poslal Církvi preláta, který obnoví ducha jejích kněží.“
„Můj Nejsvětější syn a já budeme milovat tohoto nejoblíbenějšího syna se zálibnou láskou a obdaříme ho vzácnými schopnostmi, pokorou srdce, poslušností k Božímu vnuknutí, silou obraňovat práva Církve a něžným a milosrdným srdcem, takže, jako další Kristus, bude sloužit velkým i malým, bez toho, že by pohrdal méně šťastnými, kteří ho budou žádat o světlo a radu ve svých pochybách a strádáních ... Do jeho rukou budou svěřeny míry svatostánku, aby se vše mohlo vykonávat s mírou a ke slávě Boží.“
(Citováno z Our Lady ofGoodSuccess - PropheciesforOurTimes /Naše Paní Dobrého pořízení – Proroctví pro naší dobu/, Marian Therese Horvat, P.h.D., str. 57)
Na kterého preláta odkazuje Naše Paní v tomto proroctví? I když existuje prostor pro spekulace, je mým upřímným a skromným názorem, že Ona mluví o arcibiskupu Marcelu Lefébvreovi. Je jediným prelátem, který založil společenství se specifickým záměrem zachovat katolické kněžství a mši, zatímco většina hierarchie přijala novoty Druhého vatikánského koncilu a NovusOrdoMissae. Jakým svatým biskupem byl arcibiskup Lefébvre!
Děkujeme vám , arcibiskupe,  za vedení duší do nebe, zatímco ti, kteří vás perzekuovali, stahovali duše do pekla.
Arcibiskupe Lefébvre, modlete se za nás.
Komentář:
V článku se píše, že Panna Maria řekla: „Úpěnlivě proste našeho Nebeského Otce,... ...aby se slitoval nad Svými služebníky a ukončil onu strašlivou dobu a poslal Církvi preláta, který obnoví ducha jejích kněží.“
Motto arcibiskupa Lefébvrea a SSPX: „Instaurare Omnia In Christo“..
Překlad: D. Grof