sobota 18. října 2014

Německo: Byla publikována retrospektivní kritika pontifikátu Jana Pavla II. (2011)


Německo: Byla publikována retrospektivní kritika pontifikátu Jana Pavla II. (2011)
16.4. 2011
 
 
 


Profesor Heinz-Lothar Barth, který vyučuje latinskou a řeckou filologii na univerzitě v Bonnu, sepsal studii s názvem Papst Johannes Paul II: Santo Subito? Einkritischer Rückblickaufsein Pontifikat (Papež Jan Pavel II. Santo Subito? Kritické přezkoumání jeho pontifikátu). Ta byla právě vydána nakladatelstvím SartoVerlag (německého FSSPX).
Kniha kriticky přezkoumává pontifikát Jana Pavla II. a rozebírá některé jeho aspekty, které jsou širší veřejnosti méně známé. A protože autor zamýšlel vyprovokovat reakci Říma při příležitosti procesu blahořečení tohoto zesnulého papeže, přeložil ji z němčiny do latiny. Obě verze jsou k dostání u SartoVerlag.
Argumenty dr. Bartha jsou výlučně teologické, aniž by činil jakékoliv soudy o ctnostech nebo o osobní zbožnosti Jana Pavla II. Autor vzdává úctu papežovu boji proti potratům a za manželskou morálku, stejně jako jeho boji proti komunismu. Ale pravda jej nutí odsoudit negativní aspekty jeho pontifikátu, které se nakupily jako těžká neblahá zástava pro všechny jeho následníky na Petrově stolci.
Heinz-Lothar Barth se vší rigorózností německé filologie svědomitě zkoumá čtyři zvláště významné dokumenty:
  • Poznámky pro správné prezentování Židů a judaismu v kázání a katechismu Římskokatolické církve“ (květen 1985)
  • „Oficiální společné prohlášení Světové luteránské federace a Římskokatolické církve“ /Společná deklarace k nauce o ospravedlnění – pozn. překl./ (31. října 1999)
  • „Výklad Bible v Církvi“ (1994)
  • „Balamandská deklarace“ (1993)
Také cituje další názory, které zastával Jan Pavel II., například jeho teologické myšlenky o limbu nepokřtěných dětí prezentované v Evagelium vitae (1995), č. 99, jeho uznání platnosti mše bez konsekračních slov: anafora Addai a Mari (viz zprávu), jeho rozhodnutí povolit „ministrantky“ (navzdory tomu, že o několik let dříve soudil, že je to neslučitelné s tradicí), šíření přijímání na ruku, jeho liturgie „zohledňující místní kultury“ během jeho cest po světě, a jeho výhrady k tradiční mši a námitky k jejímu výlučnému slavení („quodvaldedolendumest“ – narážka na vyjádření JPII: „Jiní se bohužel jednostranným a výlučným způsobem vrátili k předcházejícím liturgickým formám, které někteří z nich nahlížejí jako jedinou záruku bezpečí pro víru.“, AAS 81/1989, 909 – pozn. překl.)
Dr. Barth kritizuje především ekumenismus a mezináboženská modlitební setkání, která byla až do Pavla VI. nemyslitelná – srovnej například Evangelii nuntiandi (1975), č. 53. Nadto shromažďuje různé citáty mladého teologa Josepha Ratzingera, jejichž optikou by se měla nahlížet teologie náboženství Jana Pavla. Tato podivná teologie, která vedla k mezináboženskému setkání v Assisi (1986), se nalézá již v jeho první encyklice Redemptorhominis, která v odstavci 6 navrhuje mezináboženské modlitby, a taktéž v postních rekolekcích, které kardinál Wojtyla uděloval Pavlu VI., v nichž čteme: „Všichni lidé jsou Kristem spaseni a ospravedlněni.“ Autor knihy si také vzpomíná, že kardinál Wojtyla byl taktéž jedním z hlavních redaktorů pastorační konstituce Gaudium et spes, což byl projekt, který byl počátkem a základem blízkého přátelství s Yvesem Congarem, O.P. a Henri de Lubacem, S.J., dvěma hlavními představiteli „nové teologie“, která byla do Pia XII. potlačovaná.  
Dr. Barth a jeho žena již 15 let v Schönenbergu organizují letní katolické univerzitní setkání studentů ve škole Bratrstva sv. Pia X. v Německu. Sídlí v Bonnu, kde jsou farníky priorátu Krista Krále.
***
Heinz-Lothar Barth, Papst Johannes Paul II. Santo Subito? EinkritischerRückblickaufseinPontifikat, 190 str., 14.90 €.
Latinský překlad: PapaIohannes Paulus II sitneSanctis sine mora ascribendus. Vel: DepontificatuIohannis Pauli II quidnobissentiendumsit., 131 str., 14.90 €.  EditionsSarto (Tel. 0049 711 89692929);  www.sarto.de (Zdroj : FSSPX/Německo – DICI č. 233 datováno 16. dubna 2011)
Překlad:D. Grof