sobota 18. října 2014

Papež a kondomy (2010)Papež a kondomy (2010)
Joseph A. Neumann
Úvod: Michael J. Matt
23. listopadu 2010
Poznámka editora The Remnant: Uvědomte si, prosím, že následující článek pojednává o citlivých záležitostech a neměly by jej číst děti. Vzhledem k prohlášením papeže Benedikta ke kondomům, která prosákla na veřejnost, a morální odpovědnosti, jsme se rozhodli zdržet komplexního komentáře, dokud nebudeme mít možnost přečíst si ta prohlášení a posoudit je v širším kontextu rozhovoru „Světlo světa“ s Peterem Seewaldem. Skutečnost, že stále nezodpovědnější deník L´Osservatore Romano se rozhodl publikovat tyto jednotlivé výňatky z rozhovoru je, abychom tak řekli, politováníhodná, ale zcela jistě to odpovídá povaze senzacechtivé vydavatelské politiky tohoto „nového a vylepšeného“ vatikánského novinového deníku. Jak poukazuje následující článek, navzdory tomu, co s předpokládaným zanícením tvrdí média, Svatý otec netoleruje používání kondomů.
Přesto uznáváme, že způsob, jakým je prohlášení formulováno, je matoucí, zvláště na první pohled, což je dalším důvodem, proč by se asi papež měl vyvarovat poskytování těchto dlouhých rozhovorů, protože znova a znova nepředkládají senzacechtivým novinářům nic než munici proti Církvi. Proto by od nás bylo krátkozraké svalovat vinu za tento poslední skandál pouze na média. Z toho, co jsme doposud viděli, se zdá, že přespříliš nuancované papežské prohlášení ke zřejmým záležitostem – totiž, že i při konání vnitřně špatného činu může člověk mít trochu sebeovládání, které dbá na uznání morálního zákona – se stalo zdrojem dalšího mezinárodního skandálu ve chvíli, kdy si jej Církev může nejméně dovolit.
Nicméně, přestože prozíravost slov Svatého otce lze zpochybnit, pro dobro Církve a také důvěru věřících se musí bránit pravda: Svatý otec nepovolil používání kondomů. Zdá se však, že učinil neprozíravý omyl, když nedokázal předvídat, jak budou jeho slova chápána a zcela překroucena protikřesťanskými médii. Svatý otec může jistě chybovat ve výběru slov při ilustrování určité věci. Z toho, co jsme četli, se zdá, že papež Benedikt mluvil příliš otevřeně o záležitosti, která si vyžaduje znalost morální teologie, jíž běžná média a taktéž většina současných katolíků již nemají. A to je bohužel jeho odpovědnost. Nicméně L´Osservatore Romano určitě problém zhoršil a jeho vydavatelé by měli být vyhozeni. A co se toho týče, cokoliv vatikánský mluvčí P. Federico Lombardi říká o předpokládaném vyjasnění, o tom se každý může jen dohadovat. Doufejme, že promyšlené prohlášení Vatikánu k této kauze ještě přijde.
Mezitím je následující /článek/ krátkým vysvětlením, proč Církev nikdy nemůže změnit svůj postoj k této záležitosti, a proč tak Benedikt v této věci ve skutečnosti neučinil.
Michael J. Matt
***
Mnohá média podávají zprávy, že papež Benedikt XVI. řekl, že je morálně přípustné, aby člověk v jistých případech použil kondom. Poté, co jsem si přečetl údajná papežova slova v angličtině, zdá se mi, že papež neřekl, že je pro člověka morálně přípustné používat kondom.
Zde jsou příslušné citáty: „V některých individuálních případech může být použití ospravedlnitelné, například když prostitut použije kondom, což může být prvním krokem zpět k odpovědnosti...“ [1]
Co tedy papež říká?
Pouze toto: Když prostitut použije kondom, je možné, že dokonce i on si začíná uvědomovat jistou malou morální odpovědnost vzhledem k tomu, že nechce virem nakazit jinou lidskou bytost. Nikde však Svatý otec netvrdí, že používání kondomu je morálně dovolené.
Ve skutečnosti papež po další otázce tazatele říká ve vztahu k církevnímu učení v dané věci následující: „Ona /Církev/ to samozřejmě nepovažuje za skutečné nebo morální řešení...“ [2]
Jinými slovy papež říká, že Církev nepovažuje používání kondomů za morální. Jednoduše řečeno, není morálně dovolené, aby člověk používal kondom.
Zde je, co Svatá matka Církev učí. Zakládá své učení na přirozeném zákoně.
Jedním mravním principem je toto: Člověk nesmí konat akt a odmítat účel, k němuž akt slouží.
Je nemorální, aby muž užíval kondom, aby zabránil předání semene a zabránil tak početí. Proč? Protože Bůh nařídil, že sexuální styk se má odehrávat mezi mužem a ženou a má být otevřený možnosti početí nového člověka. Užití kondomu při styku je u muže podobné Onanově hříchu.
V Genesis 38:8-10 čteme: „(8) Juda tedy řekl Ónanovi: „Vejdi k bratrově ženě, vezmi si ji podle švagrovského práva a postarej se tak svému bratru o potomstvo. (9) Ale Ónan věděl, že to potomstvo nebude patřit jemu; proto kdykoli vcházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratru nezplodil potomka. (10) Jeho počínání bylo v očích Hospodinových zlé, proto usmrtil i jeho.“
Co se tedy týká muže, který používá kondom, aby zabránil přenosu viru jakým je HIV, ačkoliv je dobré nechtít nakazit druhého, není morálně dovolené používat kondom k dosažení tohoto cíle.
Proč ne? Protože použitím kondomu muž nutně vylučuje předání semene, jak bylo výše zmíněno.
Některé další myšlenky
  1. Když se muž a žena stanou manželi, dávají jeden druhému právo nad svým tělem.
  2. Kdykoliv manžel opodstatněně požádá ženu o splnění manželské povinnosti (tj. sexuální styk), měla by být svolná. Stejně tak, když žena opodstatněně požádá svého manžela, aby splnil manželskou povinnost, měl by být svolný.
  3. Je morálně dovolené, aby se oba v páru dohodli, že se na čas zdrží sexuálního styku, např. aby se věnovali modlitbě, jak nám říká sv. Pavel. Mimoto existují v dějinách případy, kdy světci byli manželi, nikdy však neměli sexuální styk. Člověk například vzpomene na sv. Josefa a Pannu Marii. Pokud by však zdržení se styku vyvolávalo příležitost ke hříchu u některého z nich, pak by spolu měli sexuálně žít.
  4. Pokud existuje vážný důvod, nemá manžel a/nebo manželka povinnost mít sexuální styk, např. když se muž a/nebo žena po svatbě nakazil(a) HIV, například při krevní transfúzi, pak by se oba měli natrvalo zdržet sexuálního styku.
  5. Jestliže je svobodný muž HIV pozitivní, pak by neměl obdržet svátost manželství, jestliže je svobodná žena HIV pozitivní, pak by neměla obdržet svátost manželství. Proč ne? Protože prvotním cílem manželství je plození a výchova dětí, a jestliže by nově sezdaný pár měl praktikovat manželský akt, pak by infikovaný nakazil neinfikovaného, což by mohlo mít za důsledek jeho/její smrt. Jinými slovy by ten z manželů, který je neinfikovaný, riskoval smrt kvůli sexuálnímu styku.
Konečné shrnutí:
  1. Je morálně dovolené, aby manžel infikovaný HIV použil kondom před sexuálním stykem se svou ženou, aby zabránil přenosu HIV na ní? Ne.
  2. Je morálně dovolené, aby manžel použil kondom před sexuálním stykem se svojí HIV pozitivní ženou, aby zabránil přenosu HIV na sebe? Ne.
Ad Mentem Sancti Thomae Aquinatis
***
[1] Smith, Janet: „Pope Benedict on Condoms ´In Light of the World´.“ The Catholic World Report (2010), vydáno 22. listopadu 2010.
[2] tamtéž
Zdroj: The Remnant
Překlad: D. Grof