sobota 25. října 2014

Svatý Jean Baptiste Marie Vianney
Svatý Jean Baptiste Marie Vianney
svátek 4. srpna
Prof. Plinio Corręa de Oliveira
Dnes je svátek faráře arského, důvěrníka a prostředníka při posvěcování duchovních a vzoru pro ty, jimž byla svěřena péče o duše. Žil v 18. - 19. století (1786 – 1859).
Komentáře prof. Plinia:
Vždy je co říci o sv. Jeanu Baptistovi Vianney, protože byl jedním z největších světců 19. století. Jeho život představuje tolik různých aspektů, že se z něj člověk vždy může poučit.
V prvních desetiletích 19. století byl chudým seminaristou. Nejen, že byl chudý, ale měl malou inteligenci, pozoruhodně malou. Musel vynaložit neobyčejné úsilí na svá studia v semináři a dvakrát neuspěl u zkoušek vyžadovaných před vysvěcením. Jeho intelektuální nedostatečnost zadávala velkou příčinu k obavám o jeho kněžské povolání. Nakonec se mu ve věku 30 let stěží podařilo zakončit studia a byl vysvěcen.
Biskup poslal tohoto přihlouplého kněze do malé vesnice na jihu Francie, do vesnice Ars. Zde započal svůj kněžský život, který se svým světlem rozšířil po Evropě a odsud do celého světa. Byl svatořečen Piem XI. v roce 1925 a byl prohlášen za patrona farních kněží.
Čím se vyznačoval tento světec? I když neměl žádné přirozené přednosti, aby ho učinily výjimečným knězem, stal se skvělým knězem, neobyčejným apoštolem, zpovědníkem s vzácnou schopností rozlišování a kazatelem, který měl hluboký vliv na duše.
Co bylo důvodem takové výkonnosti? Sv. Tereza z Lisieux říkávala: „Pro lásku není nic nemožné.“ To znamená, že ten, kdo opravdu miluje Boha, Našeho Pána a Pannu Marii, obdrží prostředky pro to, dělat to, k čemu jej Boží Prozřetelnost volá. To se přesně hodí na sv. Jeana Vianney. Podívejme se například na jeho kázání. Stal se neobyčejným kazatelem. Připravoval si svá kázání, jak nejlépe mohl a pak je promýšlel. Nebyla to kázání, která by se dotýkala nejvyšších teologických výšin, byly to obvyklé katechetické pokyny pro lid. Ale když učil, mluvil s takovou přesvědčivostí, s tak velkou láskou k Bohu, tak požehnanými slovy, že milosti těchto kázání byly otevřené všem a dotýkaly se všech, kdo je slyšely.
Nedostatek, který jsem ještě nezmínil: měl slabý hlas a v těch šťastných dobách, kdy neexistovaly mikrofony, davy lidí, které se shromažďovaly v kostele v Ars a jeho okolí, aby vyslechly jeho kázání, ho často nemohly slyšet. I když lidé v povzdálí mohli slyšet jen pár útržků vět z jeho kázání, i přesto se jich mnoho obrátilo. Jiní ho neslyšeli vůbec, ale také se obrátili jen proto, že ho viděli.
Ve své Duši apoštolátu vypráví Dom Chautard o této výmluvné skutečnosti. Bezbožný právník šel do Ars, aby si ztropil posměch z nevzdělaného faráře. Ale vrátil se obrácený. Někdo se ho zeptal: Co jste tam viděl? Odpověděl: Viděl jsem Boha v člověku. To znamená, že přítomnost Boží byla ve sv. Jeanu Vianney. Člověk si mohl všimnout, že Bůh byl s ním a v něm.  Považuji toto svědectví bezbožného právníka o faráři arském – „Viděl jsem Boha v člověku.“ – za jednu z nejúžasnějších poct, jakou člověk může získat.
Požehnání z jeho kázání a charisma jeho slov se rozšířily daleko, po celé Evropě se začaly pořádat poutě do Ars. To byl jeden z důvodů pro nesčetná obrácení, která sv. Jean Vianney způsobil.
Byl také mučedníkem zpovědnice. Trávil tam hodiny a hodiny zpovídáním a dáváním rad. Neuvědomujeme si ohromné pokání, jaké to představuje, trávit dlouhé hodiny posloucháním špatností, které lidé dělají. Ve zpovědnici užíval rady sv. Alfonse Liguori nepospíchat při zpovědi, být trpělivý, přemýšlet nad každým kajícníkem jako by byl jediným, kdo se má zpovídat, a pomoci mu zvítězit nad každým jeho hříchem. Tak vstoupil do boje proti každému hříchu, trval na praktikování mravnosti, doporučoval dobré chování a často odmítnul dát rozhřešení. Ano, pokud nepozoroval vážné předsevzetí k nápravě, odmítal takové osobě rozhřešení.
Byl nepřítelem tance. Měli byste si uvědomit, že tance v té době byly velmi odlišné od dnešních nemravných a šokujících tanců. Mladé dámy byly zcela zahalené a měly sukně až na podlahu. Jestliže odsuzoval tyto tance, co by řekl o našich? Jeho odsouzení šlo tak daleko, že odmítal dát rozhřešení těm, kteří neslíbili, že přestanou na takové tance chodit... Mnoho lidí, aby získalo rozhřešení, chodilo do jiných kostelů. Když se o tom doslechl, jednoduše to komentoval: Jestli je jiní kněží chtějí poslat do pekla, je to na nich.
Tento mimořádný světec strávil celý svůj život v kostele: na kazatelně, ve zpovědnici nebo u oltáře. Člověk by si myslel, že když se vrátil domů, že si v noci zaslouženě odpočinul. Ale ne, začal nový boj, tentokrát proti ďáblovi – kterého nazýval Grapin – v němž ho ďábel fyzicky napadal a sužoval ho ohlušujícím lomozem a urážkami. Noc předtím než osoba zvláště ovládaná ďáblem měla přijít ke zpovědi k sv. Jeanovi Vianney, způsoboval ďábel světci silná trápení. Jednou zapálil farářovo lůžko. Jako odpověď používal sv. Jean Vianney své zvláštní pokání, činy flagelanství a modlitby k získání milostí, aby jeho slova měla účinek na potřebná obrácení.
Je skvělé si uvědomit, že Boží Prozřetelnost mu k růstu jeho apoštolátu dala dar zázraků. Ve skutečnosti učinil mnoho zázraků. Ale nepřisuzoval je sobě samému. Ve svém kostele vybudoval svatyni sv. Filomény, panny mučednice, jíž Pavel VI. odstranil ze seznamu světců. Sv. Jean Vianney nesmýšlel stejně a připisoval jí všechny své zázraky.
Zmíním jen jednu výjimečnou skutečnost, která odhaluje jeho dar číst duše – rozlišování duchů – který měl. O této skutečnosti vyprávěla jedna kajícnice, mladá dáma, Dcera Panny Marie (členka řeholní společnosti Dcer Panny Marie – pozn. překl.). Šla ke zpovědi k faráři arskému. Když poklekla, začal jí vykládat o událostech z jejího předešlého života.
 • Pamatujete si, jak jste šla při té a té příležitosti na bál?
 • Ano, pamatuji.
 • Pamatujete si, že v jistý moment vstoupil do sálu pohledný mladý muž. Byl dosti elegantní, vypadal bezúhonně a tančil s několika mladými dámami?
 • Ano, pamatuji.
 • Vybavujete si, že jste si s ním velmi toužila zatančit?
 • Vybavuji si to.
 • Pamatujete si, jak jste byl smutná, protože vás nevyzval k tanci?
 • Ano, pamatuji.
 • Vzpomínáte si, jak jste se náhodou podívala dolů na jeho nohy a uviděla, jak z nich vychází zvláštní modré světlo?
 • Ano, pamatuji.
Do této chvíle vše, co mladé dámě popisoval, pocházelo z daru rozlišování, protože on přirozeně nevěděl nic o její minulosti. Pak učinil ohromující odhalení:
 • Ten mladý muž nebyl nikým jiným než ďáblem, který vzal na sebe tu podobu, aby zde sváděl několik mladých žen. Nebyl schopen se k vám dostat, protože jste Dcera Panny Marie jí ochraňovaná a měla jste zázračnou medailku.
Ta skutečnost je bohatá na poučení. Také vysvětluje neobyčejnou proslulost, která se šířila právě kvůli takovým příhodám – protože on čítával v duších mnoha takových kajícníků, kteří k němu přišli ke zpovědi – z okolí malé vesnice Ars, pak z celé Francie a celého světa.
Bylo by mnoho podobných skutečností, které by se daly vyprávět o jeho životě, ale nechme je pro jinou příležitost.
V této smutné úpadkové době po Druhém vatikánském koncilu, v níž žijeme, se modleme k sv. Jeanu Baptistovi Vianney a prosme ho o uzdravení katolického duchovenstva, jehož je patronem. A prosme ho, aby nám dal nutnou schopnost rozlišování a sílu vůle, abychom byli prostí jakéhokoliv liberalismu v obyčejích.
Překlad: D. Grof